planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Nurgasalu, Sulupere küla

Rapla vallale esitati 20. detsembril 2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga muuta osaliselt Sulupere külas Rapla Vallavolikogu 31. mai 2007 otsusega nr 45 kehtestatud Nurga detailplaneeringut ja osaliselt Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud Kopramäe detailplaneeringut. Nurga detailplaneeringuga kavandati Sulupere külas Vigala jõe ja Rapla ümbersõidu vahelisele alale 13 üksikelamust koosnev asum ning Vigala jõe vasakkaldale 4 üksikelamut. Ulatuslikud alad Nurga detailplaneeringus olid jäetud metsaaladeks. Kopramäe detailplaneeringuga kavandati 13 üksikelamust koosnev asum.

Nurga detailplaneeringut täpsustati 2018. aastal projekteerimistingimustega (viide avab menetluse lehekülje).

Detailplaneeringute muutmise eesmärk on Vigala jõe ja Rapla ümbersõidu vahelisel alal olevate metsa- ja üldmaade asemele kavandada täiendavalt 7 üksikelamukrunti. Üldplaneeringu kohaselt on kavandatava planeeringuala juhtotstarbed osaliselt elamumaa, osaliselt kaitsehaljastuse maa ja osaliselt jäätmekäitluse maa. Olemasoleva biopuhasti asukohta plaanitakse muuta. Üldplaneeringuga kaitsehaljastuse juhtotstarbega piirkonnaks määratud maa-alal sätestatakse detailplaneeringuga kõrghaljastuse säilitamise nõue 50% ulatuses. Detailplaneeringuga antakse tingimused haljastuse rajamiseks, et kujuneks pigem aedlinlik kui põlluarenduse miljöö.

Detailplaneeringuga kavandatakse vähendada ühe krundi osas Vigala jõe kalda ehituskeeluvööndit, millest tingituna sisaldab detailplaneering üldplaneeringu muudatusettepanekut.

Rapla Vallavolikogu 31. augusti 2023 otsusega nr 53 detailplaneeringu koostamine algatati. Sama otsusega jäeti detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, tuginedes eelhinnangu järeldustele ja asjaomaste asutuste seisukohtadele.

Rapla Vallavalitsuse 16. oktoobri korraldusega nr 529 avalikustati detailplaneeringu eskiis. Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub valla veebilehel ja Rapla riigimaja fuajees 2. novembrist kuni 4. detsembrini 2023. Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste arutelu korraldatakse 5. detsembril 2023 algusega kell 16.00 Rapla riigimaja III korruse nõupidamisruumis 321.

planeeringuala skeem

Detailplaneeringu eskiis 28. septembri 2023 seisuga (planeerija Evely Ehrpas, Hendrikson&Ko):

► põhijoonis (1,8 MB .pdf)

► seletuskiri  (1,4 MB .pdf)

 

► KSH eelhinnang (Hendrikson&Ko töö nr 23004546, 4,7 MB .pdf .asice)

► Detailplaneeringu lähteseisukohad (seisuga 22.02.2023)

► Maa-ameti fotolao 12.10.2022 ülesvõte piirkonnast 

► planeeringuala Maa-ameti kitsenduste kaardil

 

► Dokumendiregister