planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Nurgasalu, Sulupere küla

Rapla vallale esitati 20. detsembril 2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga muuta osaliselt Sulupere külas Rapla Vallavolikogu 31. mai 2007 otsusega nr 45 kehtestatud Nurga detailplaneeringut ja osaliselt Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud Kopramäe detailplaneeringut. Nurga detailplaneeringuga kavandati Sulupere külas Vigala jõe ja Rapla ümbersõidu vahelisele alale 13 üksikelamust koosnev asum ning Vigala jõe vasakkaldale 4 üksikelamut. Ulatuslikud alad Nurga detailplaneeringus olid jäetud metsaaladeks. Kopramäe detailplaneeringuga kavandati 13 üksikelamust koosnev asum.

Nurga detailplaneeringut täpsustati 2018. aastal projekteerimistingimustega (viide avab menetluse lehekülje).

Detailplaneeringute muutmise eesmärk on Vigala jõe ja Rapla ümbersõidu vahelisel alal olevate metsa- ja üldmaade asemele kavandada täiendavalt 7 üksikelamukrunti. Üldplaneeringu kohaselt on kavandatava planeeringuala juhtotstarbed osaliselt elamumaa, osaliselt kaitsehaljastuse maa ja osaliselt jäätmekäitluse maa. Olemasoleva biopuhasti asukohta plaanitakse muuta. Üldplaneeringuga kaitsehaljastuse juhtotstarbega piirkonnaks määratud maa-alal sätestatakse detailplaneeringuga kõrghaljastuse säilitamise nõue 50% ulatuses. Detailplaneeringuga antakse tingimused haljastuse rajamiseks, et kujuneks pigem aedlinlik kui põlluarenduse miljöö.

Detailplaneeringuga kavandatakse vähendada ühe krundi osas Vigala jõe kalda ehituskeeluvööndit, millest tingituna sisaldab detailplaneering üldplaneeringu muudatusettepanekut.

Rapla Vallavolikogu 31. augusti 2023 otsusega nr 53 detailplaneeringu koostamine algatati. Sama otsusega jäeti detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, tuginedes eelhinnangu järeldustele ja asjaomaste asutuste seisukohtadele.

Rapla Vallavalitsuse 16. oktoobri korraldusega nr 529 avalikustati detailplaneeringu eskiis. Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus valla veebilehel ja Rapla riigimaja fuajees 2. novembrist kuni 4. detsembrini 2023. Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste arutelu korraldati 5. detsembril 2023 algusega kell 16.00 Rapla riigimaja III korruse nõupidamisruumis 321. Eskiisi avalikustamise jooksul esitas planeeringule ettepanekuid Keskkonnaamet, Transpordiamet ja piirkonna maaomanikud.

► Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste arutelu memo

► Koostöö koondtabel 8. detsembri 2023 seisuga

planeeringuala skeem

Detailplaneeringu eskiis 28. septembri 2023 seisuga (planeerija Evely Ehrpas, Hendrikson&Ko):

► põhijoonis (1,8 MB .pdf)

► seletuskiri  (1,4 MB .pdf)

 

► KSH eelhinnang (Hendrikson&Ko töö nr 23004546, 4,7 MB .pdf .asice)

► Detailplaneeringu lähteseisukohad (seisuga 22.02.2023)

► Maa-ameti fotolao 12.10.2022 ülesvõte piirkonnast 

► planeeringuala Maa-ameti kitsenduste kaardil

 

► Dokumendiregister


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Juula külas Kuuseriisika maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0283) on esitatud taotlus püstitada elamu ehitisealuse pinnaga 250 m² ja abihoone ehitisealuse pinnaga 150 m². Ehitusõiguse andmiseks korraldatakse arvamuskorje puudutatud isikute ja asutuste ringis. Arvamusi ja ettepanekuid saab esitada kuni 6. veebruarini 2024 . Kuivõrd ehitusõiguse andmine eeldab kehtiva üldplaneeringu tingimuste tõlgendamist, on küsimus vallavolikogu otsustuspädevuses. ►  ...

Kuuseriisika projekteerimistingimuste menetlus

Juula külas Kuuseriisika maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0283) on esitatud taotlus püstitada elamu ehitisealuse pinnaga 250 m² ja abihoone ehitisealuse pinnaga 150 m². Ehitusõiguse...

31. jaanuaril 2024 esitati Rapla Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus, mille eesmärk on täpsustada 30. märtsil 2023 kehtestatud Saare detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja puurkaevu asukohta. Taotlusega on tehtud ettepanek hoonestusala suurendamiseks 2,8 % võrra, et hoonestus krundile ilmakaari ja maaüksuse eripärasid arvestades parimal võimalikul viisil paigutada oleks võimalik. Puurkaevu asukohta täpsustatakse vastavalt projekteerimise käigus ilmnenud asjaoludele. ...

Tuti külas Männiallika projekteerimistingimuste avatud menetlus

31. jaanuaril 2024 esitati Rapla Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus, mille eesmärk on täpsustada 30. märtsil 2023 kehtestatud Saare detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja...

Rapla Vallavalitsusele esitati 8. veebruaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus Iira külas Väljavahi-Uuetoa maaüksusele (katastritunnus 66801:001:2179) ehitusloakohustusliku abihoone kavandamiseks. Kuivõrd maaüksus kuulub tiheasustusalale, on kavandatav tegevus üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringukohustuslik. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohalik omavalitsus olemasoleva hoonestuse vahele jääval kinnisasjal ehitusõiguse anda projekteerimistingimustega kui...

Iira külas Väljavahi-Uuetoa projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 8. veebruaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus Iira külas Väljavahi-Uuetoa maaüksusele (katastritunnus 66801:001:2179) ehitusloakohustusliku abihoone...

1. veebruaril 2024 esitati Rapla Vallavalitsusele taotlus projekteerimistingimuste andmiseks Rapla linnas Heina tn 3b maaüksusele (katastritunnus 67001:002:1430) üksikelamu püstitamiseks. Taotluse kohaselt kavandatakse olemasolev suvila ümber ehitada abihooneks ning maaüksuse lõunaossa püstitada uus üksikelamu. Linnas on ehitusloakohustusliku hoone püstitamine detailplaneeringukohustuslik. Olemasoleva hoonestuse vahele väljakujunenud iseloomuga piirkonda võib omavalitsus kaaluda...

Rapla linnas Heina tn 3b projekteerimistingimuste avatud menetlus

1. veebruaril 2024 esitati Rapla Vallavalitsusele taotlus projekteerimistingimuste andmiseks Rapla linnas Heina tn 3b maaüksusele (katastritunnus 67001:002:1430) üksikelamu püstitamiseks....

Rapla Vallavalitsusele laekus 8. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus Väljataguse külas Piibe maaüksusel (katastritunnus 66801:001:0111) oleva  saun-garaaži (ehitisregistri kood 109026593) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Kuna maaüksus jääb üldplaneeringuga määratud tiheasustusalale, kvalifitseerub kavandatav tegevus detailplaneeringukohustuslikuks. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohalik omavalitsus ehitusõiguse anda...

Väljataguse külas Piibe projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele laekus 8. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus Väljataguse külas Piibe maaüksusel (katastritunnus 66801:001:0111) oleva  saun-garaaži (ehitisregistri kood...

Rapla vallale esitati 18. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga kavandada Rapla linnas Uus tn 4 maaüksusele (katastritunnus 67001:010:0510, elamumaa 100%, pindala 1134 m²) üksikelamu. Maaüksusel olev elamu on plaanis lammutada ning uus elamu on kavandatud olemasolevaga ligikaudu samale asukohale. Loakohustusliku uusehitise kavandamine linnas on detailplaneeringukohustuslik, kuid ehitise sobitumise korral väljakujunenud keskkonda ja üldplaneeringu tingimustega...

Rapla linnas Uus tn 4 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati 18. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga kavandada Rapla linnas Uus tn 4 maaüksusele (katastritunnus 67001:010:0510, elamumaa 100%, pindala 1134 m²)...

Rapla vallale esitati 5. detsembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus Rapla linnas Veetorni tn 17 maaüksusele (katastritunnus 67001:005:0380) üksikelamu kavandamiseks. 29. jaanuaril 2024 täiendati taotlust kavandatava hoone eskiisiga. Kavandatakse ühekorruselist lamekatusega üksikelamut ehitisealuse pinnaga u 202 m ² . Maaüksus kuulub detailplaneeringu koostamise kohustusega alale, mille juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Ehitusõiguse andmiseks on tarvis korraldada avatud...

Rapla linnas Veetorni tn 17 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati 5. detsembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus Rapla linnas Veetorni tn 17 maaüksusele (katastritunnus 67001:005:0380) üksikelamu kavandamiseks. 29. jaanuaril...

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Arhitex OÜ töö).  Kuusiku tee 10 maaüksus (katastritunnus 67001:005:0380, pindala 1412 m², sihtotstarve 100% ärimaa) paikneb Rapla linnas Kuusiku tee ääres hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna olemasolev maakasutus kaubandus-,...

Rapla linnas Kuusiku tee 10 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on...

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Miku-Jüri maaüksusele (katastritunnus 66904:003:1431, pindala ca 6,7 ha, 100% maatulundusmaa). Planeeringu eesmärk on terviklikult väljaarendatava üksikelamupiirkonna moodustamine Rapla linna vahetus naabruses. Kavandatakse juurdepääsuteede rajamist, orienteeruvalt 15 üksikelamu etapiviisilist püstitamist kruntidele suurustega 2500 kuni 4000 m² ning terviklikku...

Miku-Jüri, Tuti

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Miku-Jüri maaüksusele (katastritunnus 66904:003:1431, pindala ca 6,7 ha, 100%...

Rapla vallale esitati 8. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga suurendada Uuskülas Risti tn 5 krundil (katastritunnus 66904:001:0222) detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses. Maaüksuse ehitusõiguse määrab Rapla Vallavolikogu 26. juuni 2008 otsusega nr 41 kehtestatud Koguduse detailplaneering  (viide avab planeeringu materjalid planeeringute andmekogus). Ehitusseadustiku kohaselt antakse hoonestusala väheses ulatuses laiendamiseks...

Uuskülas Risti tn 5 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati 8. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga suurendada Uuskülas Risti tn 5 krundil (katastritunnus 66904:001:0222) detailplaneeringuga määratud...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta10
of 7