planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Saula, Uusküla

Rapla vallale on laekunud ettepanek algatada detailplaneering Uuskülas kehtiva Koguduse ja Saula detailplaneeringu osaliseks muutmiseks. Muutmise eesmärk on suurendada elamumaa osakaalu planeeringualal. 

Koguduse ja Saula detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 26. märtsi 2009 otsusega nr 21 „Detailplaneeringu kehtestamine". Koguduse ja Saula detailplaneeringu eesmärk oli luua tingimused 8 pereelamu, 5 ärihoone ning 5 äri- ja tootmishoone ehitamiseks ca 10 ha suurusel planeeringualal. Detailplaneering on ellu viidud kruntide moodustamise osas. Ärihoonet on püstitama asutud vaid Pauna tn 2 maaüksusel (katastritunnus 66904:001:0241) ja ettevalmistusi tehakse Pauna tänava väljaehitamiseks.

Kaheteistkümne aasta eest valitses arusaam jõuliselt kasvavast Rapla linnast, kuhu kavandati hulgaliselt äri-, teenindus- ja kaubanduspindu. Linna kasv ei ole paraku vastanud ootustele; pigem on rahvaarv stabiilne või marginaalses languses. Äri- ja tootmiskruntide pakkumine ületab praegu nõudlust, kuid elamispinda napib, mistõttu detailplaneeringu muutmine elamumaa osakaalu suurendamise eesmärgiga on põhjendatud.

Üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala kavandatud maakasutus lääneosas tootmismaa, põhjaosas kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa ning idaosas pere- ja ridaelamumaa. Koguduse ja Saula planeeringualast moodustab äri- ja tootmismaa 58%, transpordimaa 18% ning elamumaa 24%. Detailplaneeringu muudatusega on kavas elamuala laiendada ka praegustele 100% ärimaa maaükustele Saula tee 7 (katastritunnus 66904:001:0256), Sõnajala tn 2a (katastritunnus 66904:001:0258) ja Uusküla tee 2 (katastritunnus 66904:001:0257).  Pärast elamumaa osakaalu suurendamist moodustab äri- ja tootmismaa 34%, tanspordimaa 20% ning elamumaa 46% Koguduse ja Saula planeeringualast. Pärast elamumaa osakaalu suurendamist ei vasta kolme maaüksuse kavandatavad sihtotstarbed üldplaneeringu juhtotstarbele. Nimetatud kolm maaüksust moodustavad ca 25% planeeringuala pindalast. Üldplaneeringu kohaselt peab määratud maakasutuse juhtotstarve üldplaneeringuga moodustama vähemalt 75% ulatuses planeeritavast alast, mis on tagatud ja detailplaneeringuga järelikult ei kavandata üldplaneeringu põhilahenduse muutmist.

Üldplaneeringu tähtsamaid ruumilise arengu põhimõtteid on hea elukeskkonna loomine, mis annab võimaluse elada Rapla vallas, töötada ja tarbida teenuseid kohapeal. Elukeskkonna üks olulisi komponente on elamispind, mille osakaalu suurendamine on detailplaneeringu üks eesmärkidest. Detailplaneeringuga kavandatav on üldplaneeringuga kooskõlas ja suunatud üldplaneeringu elluviimisele.

Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 50.

► Detailplaneeringu algatamise eelnõu esitlus 26.08.2021 vallavolikogu istungil (YouTube)

 

Praegu toimub detailplaneeringu kooskõlastamine ja koostöö puudutatud isikute ja asutustega. Detailplaneeringu tehnovarustuse lahendust muudeti 1. augustil 2023 vastavalt aktsiaseltsi Rapla Vesi veevarustuse ringistamispõhimõtte elluviimisele suunatud ettepanekule ning veetoru pikendati Sõnajala tänavani. Augustis vähendati moodustatavate kruntide arvu ning muudeti tänavate lahendust. 4. septembril 2023 esitati uus lahendus, millele kooskõlastusringi korratakse.

Kooskõlastamisele järgneb planeeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek ning seejärel kehtestamine kui kõik sobib.

 

 

DETAILPLANEERINGU PÕHILAHENDUS 19. oktoobri 2023 seisuga

(planeerija arhitekt Piret Kivi, projektijuht Taavi Tuisk, Mereno Ehitus OÜ töö)

skeem

► asukohaskeem (1 MB .pdf)

► seletuskiri (3 MB .pdf)

► põhijoonis (3 MB .pdf)

► tehnovõrkude joonis (2 MB .pdf)

► tee lõiked

► tugiplaan

kehtiva detailplaneeringu muutmise skeem (12 MB .pdf)

► 3D kujutis (1 MB .pdf)

 

► Kooskõlastuste ja koostöö ülevaade 31. oktoobri 2023 seisuga (.pdf)

 

 

► Dokumendiregister

 

 


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine ka Juuru Vallavolikogu 26. mai 2016 otsusega nr 65, kuid toona kavandati maaüksuse funktsioonide muutmist ulatuslikumalt ning planeeringu koostamine takerdus vaidlustesse piirkonna maaomanike vahel. Sillaotsa varasema detailplaneeringu materjalid on leitavad arhiivist . Sillaotsa...

Sillaotsa

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine...

Rapla Vallavalitsusele esitati 16. novembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Kabala külas Koikse tee 47 // Tooma maaüksuse (katastritunnus 65401:002:1110, maatulundusmaa 100%, pindala 2,20 ha) jagamise tulemusel moodustatavale krundile üksikelamu ehitisealuse pinnaga u 200 m². Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringut koostamata püstitada olemasoleva hoonestuse vahele jääval kinnisasjal...

Kabala külas Tooma projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 16. novembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Kabala külas Koikse tee 47 // Tooma maaüksuse (katastritunnus 65401:002:1110,...

Rapla vallale esitati 28. septembril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Kaiu alevikus Leandri tee 10 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1627, pindala 6076 m², elamumaa 100%) kolmest üksikelamust, neid teenindavatest abihoonetest ning rajatistest koosnev terviklik asum. Kaiu valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus hajaasustusalal. Leandri tee 10 paikneb mõnesaja meetri kaugusel külaplatsist, koolist ja lasteaiast. Kauplus, bussipeatus ja valla...

Leandri tee 10, Kaiu alevik

Rapla vallale esitati 28. septembril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Kaiu alevikus Leandri tee 10 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1627, pindala 6076 m²,...

Rapla vallale esitati 16. oktoobril 2023 ettepanek tunnistada Sulupere külas Kopramäe tn 8 maaüksuse osas kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud Kopramäe MÜ detailplaneering . Taotluse eesmärk on pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist esitada taotlus maaüksusele kahe korteriga elamu püstitamiseks. Kopramäe tn 8 maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0063, pindala 2121 m², elamumaa 100%) on Kopramäe MÜ detailplaneeringuga antud...

Kopramäe detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale esitati 16. oktoobril 2023 ettepanek tunnistada Sulupere külas Kopramäe tn 8 maaüksuse osas kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud ...

Rapla vallale esitati 18. oktoobril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Valtu külas Koidu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1948, pindala 8,88 ha, maatulundusmaa 100%) viiest üksikelamust, neid teenindavatest abihoonetest ning rajatistest koosnev terviklik asum. Planeeringuga on hõlmatud ka Mündi maaüksus (katastritunnus 66801:001:1949, pindala 4003 m², maatulundusmaa 100%), millele on Rapla Vallavalitsuse 24. aprilli 2023 korraldusega nr 196 antud...

Valtu külas kavandatakse Koidu-Mündi detailplaneeringut

Rapla vallale esitati 18. oktoobril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Valtu külas Koidu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1948, pindala 8,88 ha,...

Kehtna Vallavolikogu algatas 18. oktoobri 2023 istungil detailplaneeringu Hiie taastuvenergiapargi kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koos vajalike uuringute teostamisega. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada ja rajada Kehtna valla üldplaneeringuga ettenähtud perspektiivsele tuuleenergia alale T4 "Hiie taastuvenergiapark" (tuuleenergia, päikesepark ning elektrienergiasalvesti). Planeeringuala suurus on orienteeruvalt 612 ha. Materjaliga saab tutvuda ...

Kehtna vallas algatati Hiie taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine

Kehtna Vallavolikogu algatas 18. oktoobri 2023 istungil detailplaneeringu Hiie taastuvenergiapargi kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koos vajalike uuringute...

1. novembril 2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada hoone ehituslikke tingimusi ja liikluskorralduse põhimõtteid. Taotleja on teinud ettepaneku püstitada detailplaneeringuga kavandatud tulekindla (TP1) hoone asemel tuldtakistav (TP2), mida praegu kehtivad nõuded võimaldavad. Juurdepääs krundile on plaanitud täiendavalt rajada ka Suve tänavalt. Muus osas jäävad kehtima Rapla Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 80  kehtestatud Põhjakeskuse...

Uuskülas Risti tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

1. novembril 2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada hoone ehituslikke tingimusi ja liikluskorralduse põhimõtteid. Taotleja on teinud ettepaneku püstitada...

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 maaüksusele kavatsetakse püstitada ehitusloakohustuslik abihoone ning laiendada varikatuse võrra olemasolevat abihoonet. Uue ehitusloakohustusliku abihoone püstitamine on detailplaneeringukohustuslik. Kuna piirkonna iseloom on välja kujunenud ning uusehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt, kaalutakse ehitusõiguse andmist projekteerimistingimustega. Projekteerimistingimuste menetlusega asendatakse detailplaneeringu menetlus, kuna kõik eeldused vähem...

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 maaüksusele kavatsetakse püstitada ehitusloakohustuslik abihoone ning laiendada varikatuse võrra olemasolevat abihoonet. Uue ehitusloakohustusliku abihoone...

Rapla linnas Koidu tn 3 maaüksusel (katastritunnus 67001:007:0007) asuva kuur-garaaži (registrikood 109015820) suuremahulise laiendamise võimaldamiseks kaalutakse projekteerimistingimuste andmist. Hoone põhjustab Viljandi mnt 32 ja Viljandi mnt 34 maaüksustele tuleohutuskuja ulatuses kitsenduse. Sademeveed on plaanitud abihoone katuselt kokku koguda ja immutada Koidu tn 3 krundil. Teade avatud menetluse kohta avaldati valla infolehe "Rapla Teataja" maikuu numbris. 6. juulil 2023 toimus...

Rapla linn, Koidu tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla linnas Koidu tn 3 maaüksusel (katastritunnus 67001:007:0007) asuva kuur-garaaži (registrikood 109015820) suuremahulise laiendamise võimaldamiseks kaalutakse projekteerimistingimuste...

Kehtna Vallavolikogu 27. septembri 2023 istungil algatati üldplaneeringut muutva Pae taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute teostamisega. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Kehtna valla üldplaneeringuga ettenähtud perspektiivsele tuuleenergia alale T1 „Pae taastuvenergiapark", mis koosneb tuule- ja päikeseenergia tootmisvõimsustest ning elektrienergiasalvestist. Planeeringuga muudetakse maakasutuse...

Kehtna vallas algatati Pae taastuvenergiapargi planeerimine

Kehtna Vallavolikogu 27. septembri 2023 istungil algatati üldplaneeringut muutva Pae taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta10
of 7