planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Rapla Vallavalitsus menetleb Väljataguse külas Postiõue maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0386) projekteerimistingimustega olemasoleva üksikelamu (ehitisregistri kood 109022932) laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust ehitusõiguse andmist. Tegemist on üldplaneeringujärgse tiheasustusalaga, kus hoone suuremahuline laiendamine kvalifitseerub detailplaneeringukohustuslikuks. Sobitumise korral üldplaneeringu tingimustega on vallavalitsusel õigus ehitusõigus anda...

Väljataguse küla, Postiõue projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsus menetleb Väljataguse külas Postiõue maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0386) projekteerimistingimustega olemasoleva üksikelamu (ehitisregistri kood 109022932)...

Autorevol OÜ ostis vallavara avalikult enampakkumiselt Purila külas Teeääre maaüksuse (katastritunnus 66801:001:0529) eesmärgiga laiendada ettevõtte Härgla tee 4 maaüksusel olevat tootmisala klienditeeninduse ala võrra. Klienditeeninduse alale on kavandatud multśi ladustamise piirkond, u 100 m ²   varikatus pakendatud kaubale, u 80 m ²  kontor-näidistesaal ja parkla. Samuti plaanitakse rajada uus otsepääs avalikult kasutatavale 6690236 Purila-Härgla teele. Teeääre maaüksus...

Purila küla, Teeääre projekteerimistingimuste avatud menetlus

Autorevol OÜ ostis vallavara avalikult enampakkumiselt Purila külas Teeääre maaüksuse (katastritunnus 66801:001:0529) eesmärgiga laiendada ettevõtte Härgla tee 4 maaüksusel olevat tootmisala...

Rapla Vallavalitsus kaalub Rapla lasteaed Päkapikk laienduse ja tugiteenuste keskuse teenindamiseks vajalike rajatiste kavandamiseks anda Rapla linnas Metsapargi (katastritunnus 67001:008:0059) ja Metsapargi tn 1 (katastritunnus 67001:008:0058) maaüksustele projekteerimistingimustega parkla ja lasteaia väliala ehitusõigus. Üldplaneeringu kohaselt on haljasala ja parkmetsa ja ühiskondlike hoonete juhtotstarbega maa-ala konkreetne maakasutus mõeldud määrata detailplaneeringuga. Lasteaed...

Rapla linn, Metsapargi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsus kaalub Rapla lasteaed Päkapikk laienduse ja tugiteenuste keskuse teenindamiseks vajalike rajatiste kavandamiseks anda Rapla linnas Metsapargi (katastritunnus 67001:008:0059)...

Rapla vallale esitati taotlus Jõetaguse tee 6 maaüksusele ligipääsu asukoha muutmiseks, hoone asukoha muutmiseks ja ehitusaluse pinna suurendamiseks. Maaüksusele kehtib Rapla Vallavolikogu 26. aprilli 2007 otsusega nr 36 kehtestatud Jõetaguse MÜ detailplaneering (viide avab detailplaneeringu planeeringute andmekogus). Taotluse täpsustamisel ilmnes, et hoone asukoha muutmiseks vajadus puudub ning ehitusaluse pinna suurendamist ei võimalda ehitusseadustik, mistõttu taotlusest...

Sulupere küla, Jõetaguse tee 6 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati taotlus Jõetaguse tee 6 maaüksusele ligipääsu asukoha muutmiseks, hoone asukoha muutmiseks ja ehitusaluse pinna suurendamiseks. Maaüksusele kehtib Rapla Vallavolikogu...

Rapla Vallavolikogu 27. juuni 2024 otsusega nr 45 võeti vastu Nurgasalu detailplaneering. Planeeringuala pindalaga u 3,4 ha hõlmab Sulupere külas Jõenurga (katastritunnus 66801:001:0383), Kopramäe põik (katastritunnus 66801:001:0385), Kopramäe põik 1 (katastritunnus 66904:003:0306), Kopramäe tn 1 (katastritunnus 66904:003:0075), Nurga (katastritunnus 66801:001:0388) ja Nurgasalu (katastritunnus 66801:001:0387) maaüksusi ning osaliselt Nurga tee maaüksust. Planeeringuala piirneb...

Nurgasalu detailplaneeringu avalik väljapanek

Rapla Vallavolikogu 27. juuni 2024 otsusega nr 45 võeti vastu Nurgasalu detailplaneering. Planeeringuala pindalaga u 3,4 ha hõlmab Sulupere külas Jõenurga (katastritunnus 66801:001:0383),...

Rapla Vallavolikogu 27. juuni 2024 otsusega nr 44 võeti vastu Nurme kinnistu detailplaneering. Planeeringuala pindalaga u 1,6 ha hõlmab Röa külas Nurme maaüksust (katastritunnus 66903:002:0952). Planeeringu eesmärk on uue tootmishoone kavandamine, kus hakatakse tegelema lehtmetalli (katusepleki) mehaanilise töötlemisega. Lubatud on püstitada kuni kaks kahekorruselist ja kuni 9 m kõrgust tootmishoonet, mille hoonetealune pind kokku on kuni 1500 m². Planeeringuala piirneb...

Nurme kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Rapla Vallavolikogu 27. juuni 2024 otsusega nr 44 võeti vastu Nurme kinnistu detailplaneering. Planeeringuala pindalaga u 1,6 ha hõlmab Röa külas Nurme maaüksust (katastritunnus...

Rapla Vallavolikogu 27.06.2024 otsusega nr 43 algatati Sulupere külas Kopramäe keskuse detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused Kaitseliidu Rapla maleva staabi- ja tagalakeskuse püstitamiseks. Tagalakeskus on piirkondlik riigikaitseline administratiivobjekt, mille koosseisus on kuni 6 hoonet suurima ehitisealuse pinnaga kuni 4500 m² ja suurima kõrgusega kuni 15 m, sidemast kõrgusega kuni 45 m ning platsid ja parklad pindalaga kuni 11 000 m². Planeeringuala pindalaga u 14 ha...

Kopramäe keskuse detailplaneeringu algatamine

Rapla Vallavolikogu 27.06.2024 otsusega nr 43 algatati Sulupere külas Kopramäe keskuse detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused Kaitseliidu Rapla maleva staabi- ja tagalakeskuse...

Rapla vallale esitati taotlus püstitada projekteerimistingimuste alusel üksikelamu Rapla linnas Veetorni tn 10 maaüksusele (katastritunnus 67001:005:0015). Maaüksusel olev elamu on plaanis lammutada ja uus elamu kavandada krundi idaossa. Rapla linnas on loakohustusliku hoone ehitusõiguse andmiseks üldjuhul vajalik detailplaneeringu koostamine. Kohalikul omavalitsusel on õigus planeeringumenetlus asendada projekteerimistingimuste menetlusega kui kavandatav tegevus sobitub väljakujunenud...

Rapla linn, Veetorni tn 10 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati taotlus püstitada projekteerimistingimuste alusel üksikelamu Rapla linnas Veetorni tn 10 maaüksusele (katastritunnus 67001:005:0015). Maaüksusel olev elamu on plaanis...

Rapla vallale esitati taotlus üksikelamu püstitamiseks Pirgu külas Suve tee 9 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0843). Taotluse kohaselt on kavas püstitada u 150 m² hoonealuse pinnaga kahekorruseline üksikelamu kõrgusega kuni 8 m ja u 50 m² hoonealuse pinnaga abihoone. Pirgu suvilapiirkond on Juuru valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega ala, kus vallavalitsus saab planeerimisseaduse kohaselt kaaluda ühe loakohustusliku hoone ehitusõiguse andmist...

Pirgu küla, Suve tee 9 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati taotlus üksikelamu püstitamiseks Pirgu külas Suve tee 9 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0843). Taotluse kohaselt on kavas püstitada u 150 m² hoonealuse pinnaga...

Rapla vallale esitati taotlus Iira külas Talli maaüksusele (katastritunnus 66902:001:0251) maneeži kavandamiseks. Taotluse kohaselt on eesmärk püstitada PVC hall mõõtudega 26 x 61 m, kõrgusega 5 m. Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega alaga, mistõttu ehitusõiguse andmiseks kaalutakse planeerimisseaduse § 125 lõike 5 rakendamist ja detailplaneeringu asendamist projekteerimistingimuste menetlusega. Avatud menetluse läbiviimine on sellisel juhul kohustuslik. Eelnõu...

Iira, Talli projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati taotlus Iira külas Talli maaüksusele (katastritunnus 66902:001:0251) maneeži kavandamiseks. Taotluse kohaselt on eesmärk püstitada PVC hall mõõtudega 26 x 61 m, kõrgusega 5...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta10
of 8