Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Rapla linnas Kuusiku tee 10 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Arhitex OÜ töö). 

Kuusiku tee 10 maaüksus (katastritunnus 67001:005:0380, pindala 1412 m², sihtotstarve 100% ärimaa) paikneb Rapla linnas Kuusiku tee ääres hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna olemasolev maakasutus kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa, kavandatavat juhtotstarvet pole määratud. Planeeringuala kuulub Rapla linna tiheasustusalale ning jääb reoveekogumisalale ja ka kaugküttepiirkonda. 

Üldplaneeringu koostamise ajal 10 aasta eest valitses arusaam jõuliselt kasvavast Rapla linnast, kuhu kavandati hulgaliselt äri-, teenindus- ja kaubanduspindu. Ka Kuusiku tee 10 hoones tegutses varem pood, millele tuginedes on ärimaa juhtotstarve üldplaneeringu kaardile jäänud. Linna kasv ei ole aga vastanud ootustele ja 10 aastaga on rahvaarv umbes 300 inimese võrra vähenenud. Saadaolevaid äriruume on linnas piisavalt, küll aga napib elamispinda. Uus kortermaja kavandatakse kolmekorruseline, et võimalikult vähe varjata naabrite vaadet. Kortereid on plaanis ette näha ca 6...10.

Detailplaneeringu koostamine algatati Rapla Vallavolikogu 25.veebruari 2021 otsusega nr 8 valla üldplaneeringut järgivana, kuna Rapla Vallavolikogu hinnangul ei kujuta kortermaja kavandamine Kuusiku tee 10 maaüksusele endast üldplaneeringu põhilahenduse muutmist. Rahandusministeeriumi hinnangul muudetakse kortermaja kavandamisega maakasutuse juhtotstarvet ulatuslikult, mistõttu on vajalik üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse korraldamine. Üldplaneeringut muutev planeeringumenetlus võtab vähemalt 10 kuu võrra rohkem aega ja on nii arendajale, omavalitsusele kui riigiametitele oluliselt koormavam, kuid antud juhul on see Rahandusministeeriumi hinnangul õigusselguse huvides siiski põhjendatud.

Mais-juunis koostati keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang. Keskkonnaamet oli eelhinnangu järeldustega päri. KSH eelhinnagu järelduste kohaselt ei ole alust eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist detailplaneeringu elluviimsel. Rapla Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 49 algatati detailplaneering üldplaneeringut muutvana.

► Kuusiku tee 10 detailplaneeringu algatamise eelnõu lühitutvustus (YouTube)

Rapla Vallavalitsuse 18. aprilli 2022 korraldusega nr 182 määrati detailplaneeringu eelnõu (edaspidi eskiisi) avaliku väljapaneku periood 4. maist kuni 4. juunini 2022. Eskiis on avalikustatud valla ametlikul veebilehel ja vallamaja (Rapla linn, Viljandi mnt 17) fuajees. 

Avaliku väljapaneku jooksul kooskõlastas Maa-amet planeeringu 31.05.2022 kirjaga ning Kuusiku tee 8 korteriühistu esitas 04.06.2022 kirjaga tähelepanekuid ja ettepanekuid. Nurme 3 korteriühistult laekusid ettepanekud kirjaga pärast avaliku väljapaneku lõppu.

► Esitatud ettepanekute kokkuvõte

Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus vallamaja saalis 7. juunil 2022.

► Avaliku arutelu memo

Pärast eskiisi avalikku väljapanekut asutakse detailplaneeringu koostamisele ja kooskõlastamisele, millele järgneb planeeringu vastuvõtmine, avalikustamine ning juhul, kui kõik saab sobivaks timmitud - kehtestamine.

► Detailplaneeringu eskiis seisuga 03.03.2022 (2 MB .pdf .asice) (maastikuarhitekt Jane Asper, maastikuarhitekt-planeerija Merit Naruskberg, Terav Kera OÜ)

p6hijoonise eskiis
 

   

► Hoone eskiislahendus seisuga 12.08.2021 (arhitekt Inge-Ly Ansip ja projekteerija Jengel Ansip töö, Arhitex OÜ)

► KSH eelhinnang (keskkonnaspetsialist Elar Põldvere, Alkranel OÜ töö) 6MB .pdf .asice

 

 

► Dokumendiregister

 


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Arhitex OÜ töö).  Kuusiku tee 10 maaüksus (katastritunnus 67001:005:0380, pindala 1412 m², sihtotstarve 100% ärimaa) paikneb Rapla linnas Kuusiku tee ääres hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna olemasolev maakasutus kaubandus-,...

Rapla linnas Kuusiku tee 10 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on...

Eraisik esitas Rapla vallale 04.05.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Maidla külas Lõoksemäe (100% elamumaa, pindala 14322 m², katastritunnus 66801:001:1345) ja Mõmmiku (100% maatulundusmaa, pindala 9200 m², katastritunnus 66801:001:1612) maaüksustele kummalegi ühe täiendava üksikelamu koos abihoonetega. Algatamisettepaneku kohaselt on juurdepääsutee mõeldud kulgema Loigu maaüksusel (katastritunnus 66801:001:1611). Detailplaneeringu algatamist menetleb...

Lõoksemäe

Eraisik esitas Rapla vallale 04.05.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Maidla külas Lõoksemäe (100% elamumaa, pindala 14322 m², katastritunnus 66801:001:1345) ja...

Rapla vallale on tehtud ettepanek tunnistada Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 detailplaneering kehtetuks ning anda projekteerimistingimustega üksikelamu ehitusõigus Viljandi mnt 13 maaüksuse (katastritunnus 66903:003:0171) jagamise tulemusel moodustatavale krundile. Projekteerimistingimuste andmine on võimalik vaid tingimusel, et detailplaneering tunnistatakse kehtetuks. Kuni detailplaneering kehtetuks tunnistatud ei ole, ei ole võimalik projekteerimistingimusi anda. Eelnõu on siiski...

Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale on tehtud ettepanek tunnistada Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 detailplaneering kehtetuks ning anda projekteerimistingimustega üksikelamu ehitusõigus Viljandi mnt 13 maaüksuse...

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine ka Juuru Vallavolikogu 26. mai 2016 otsusega nr 65, kuid toona kavandati maaüksuse funktsioonide muutmist ulatuslikumalt ning planeeringu koostamine takerdus vaidlustesse piirkonna maaomanike vahel. Sillaotsa varasema detailplaneeringu materjalid on leitavad arhiivist . Sillaotsa...

Sillaotsa

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine...

Rapla vallale esitati 08.06.2022 ettepanek tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 maaüksusele kehtestatud detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli kahe üksikelamu ehitusõiguse määratlemine. Kehtetuks tunnistamise eesmärk on täiendavate üksikelamute kavandamine piirkonda. Koostatud on kehtetuks tunnistamise eelnõu, millele korraldatakse arvamuskorje. Kehtetuks tunnistamise üle otsustab vallavolikogu eeldatavasti augustis 2022....

Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale esitati 08.06.2022 ettepanek tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 maaüksusele kehtestatud detailplaneering....

Uuskülas Pääsukese tn 13 (katastritunnus 66905:001:0610) on 100% elamumaa maaüksus, millele kavandatakse üksikelamu püstitamist. Uuskülas endiste aiandusühistute piirkonnas on üldplaneeringu kohaselt krundile lubatud ehitada üksikelamu koos ühe abihoonega. Krundi täisehitusprotsent võib olla kuni 20, elamu võib olla kuni kahekorruseline viilkatusega, suurima kõrgusega kuni 8,5 m. Eelnõu avalik väljapanek toimub 11.06.2022 kuni 25.06.2022. Oodatud on ettepanekud ja arvamused Rapla valla...

Uuskülas Pääsukese tn 13 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Uuskülas Pääsukese tn 13 (katastritunnus 66905:001:0610) on 100% elamumaa maaüksus, millele kavandatakse üksikelamu püstitamist. Uuskülas endiste aiandusühistute piirkonnas on üldplaneeringu...

Uuskülas Kivi tn 2 (katastritunnus 66905:001:0130) on 100% elamumaa maaüksus, millele kavandatakse üksikelamu püstitamist. Arendamisele kohalduvad aiandusühistutele määratud tingimused. Üldplaneeringu kohaselt on krundile lubatud ehitada üksikelamu koos ühe abihoonega. Krundi täisehitusprotsent võib olla kuni 20, elamu võib olla kuni kahekorruseline viilkatusega, suurima kõrgusega kuni 8,5 m. Eelnõu avalik väljapanek toimub 11.06.2022 kuni 25.06.2022. Oodatud on ettepanekud ja...

Uuskülas Kivi tn 2 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Uuskülas Kivi tn 2 (katastritunnus 66905:001:0130) on 100% elamumaa maaüksus, millele kavandatakse üksikelamu püstitamist. Arendamisele kohalduvad aiandusühistutele määratud tingimused....

Rapla linnas Sulupere tn 20 (katastritunnus 67001:003:0320) on esitatud taotlus üksikelamu suuremahuliseks laiendamiseks. Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega juhtumiga planeerimisseaduse kohaselt, kuid tingimused on täidetud ehitusõiguse andmiseks lihtsama, projekteerimistingimuste menetlusega. Koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda vallamajas või valla kodulehel 11.06. kuni 25.06.2022. ►  Projekteerimistingimuste taotlus ►  Hoone...

Rapla linnas Sulupere tn 20 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla linnas Sulupere tn 20 (katastritunnus 67001:003:0320) on esitatud taotlus üksikelamu suuremahuliseks laiendamiseks. Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega juhtumiga...

Rapla Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsusega nr 34 kehtestati Rapla linnas Viljandi mnt 61 kinnistu üldplaneeringut järgiv detailplaneering. Jõe tn 64 krundi (katastritunnus 66901:001:0394) osas on detailplaneeringut asutud ellu viima ning püstitatud on üksikelamu. Maaomanik on teinud ettepaneku projekteerimistingimustega hoonestusala suurendada et abihoone paigutada krundi ökonoomsemat kasutamist võimaldaval viisil. Hoonestusala on kavandatud suurendada selliselt, et tagatud oleksid...

Rapla, Jõe tn 64 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsusega nr 34 kehtestati Rapla linnas Viljandi mnt 61 kinnistu üldplaneeringut järgiv detailplaneering. Jõe tn 64 krundi (katastritunnus 66901:001:0394)...

Rapla Vallavalitsusele esitati 12.05.2022 taotlus Uuskülas Koguduse ja Saula detailplaneeringualal Kasetuka tn 12 maaüksuse (katastritunnus 66904:001:0264) hoonestusala suurendamiseks. Maaüksusele kehtib 26.03.2009 kehtestatud Koguduse ja Saula detailplaneering (põhijoonis allpool). Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu olemasolul hoonestusala suurendada kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest. Projekteerimistingimuste andmise korraldamine avatud...

Uuskülas Kasetuka tn 12 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 12.05.2022 taotlus Uuskülas Koguduse ja Saula detailplaneeringualal Kasetuka tn 12 maaüksuse (katastritunnus 66904:001:0264) hoonestusala suurendamiseks. ...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 3