planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Rapla linnas Kuusiku tee 10 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Arhitex OÜ töö). 

Kuusiku tee 10 maaüksus (katastritunnus 67001:005:0380, pindala 1412 m², sihtotstarve 100% ärimaa) paikneb Rapla linnas Kuusiku tee ääres hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna olemasolev maakasutus kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa, kavandatavat juhtotstarvet pole määratud. Planeeringuala kuulub Rapla linna tiheasustusalale ning jääb reoveekogumisalale ja ka kaugküttepiirkonda. 

Üldplaneeringu koostamise ajal 10 aasta eest valitses arusaam jõuliselt kasvavast Rapla linnast, kuhu kavandati hulgaliselt äri-, teenindus- ja kaubanduspindu. Ka Kuusiku tee 10 hoones tegutses varem pood, millele tuginedes on ärimaa juhtotstarve üldplaneeringu kaardile jäänud. Linna kasv ei ole aga vastanud ootustele ja 10 aastaga on rahvaarv umbes 300 inimese võrra vähenenud. Saadaolevaid äriruume on linnas piisavalt, küll aga napib elamispinda. Uus kortermaja kavandatakse kolmekorruseline, et võimalikult vähe varjata naabrite vaadet. Kortereid on plaanis ette näha ca 6...10.

Detailplaneeringu koostamine algatati Rapla Vallavolikogu 25.veebruari 2021 otsusega nr 8 valla üldplaneeringut järgivana, kuna Rapla Vallavolikogu hinnangul ei kujuta kortermaja kavandamine Kuusiku tee 10 maaüksusele endast üldplaneeringu põhilahenduse muutmist. Rahandusministeeriumi hinnangul muudetakse kortermaja kavandamisega maakasutuse juhtotstarvet ulatuslikult, mistõttu on vajalik üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse korraldamine. Üldplaneeringut muutev planeeringumenetlus võtab vähemalt 10 kuu võrra rohkem aega ja on nii arendajale, omavalitsusele kui riigiametitele oluliselt koormavam, kuid antud juhul on see Rahandusministeeriumi hinnangul õigusselguse huvides siiski põhjendatud.

Mais-juunis koostati keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang. Keskkonnaamet oli eelhinnangu järeldustega päri. KSH eelhinnagu järelduste kohaselt ei ole alust eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist detailplaneeringu elluviimsel. Rapla Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 49 algatati detailplaneering üldplaneeringut muutvana.

► Kuusiku tee 10 detailplaneeringu algatamise eelnõu lühitutvustus (YouTube)

Rapla Vallavalitsuse 18. aprilli 2022 korraldusega nr 182 määrati detailplaneeringu eelnõu (edaspidi eskiisi) avaliku väljapaneku periood 4. maist kuni 4. juunini 2022. Eskiis on avalikustatud valla ametlikul veebilehel ja vallamaja (Rapla linn, Viljandi mnt 17) fuajees. 

Avaliku väljapaneku jooksul kooskõlastas Maa-amet planeeringu 31.05.2022 kirjaga ning Kuusiku tee 8 korteriühistu esitas 04.06.2022 kirjaga tähelepanekuid ja ettepanekuid. Nurme 3 korteriühistult laekusid ettepanekud kirjaga pärast avaliku väljapaneku lõppu.

► Esitatud ettepanekute kokkuvõte

Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus vallamaja saalis 7. juunil 2022.

► Avaliku arutelu memo

Pärast eskiisi avalikku väljapanekut asutakse detailplaneeringu koostamisele ja kooskõlastamisele, millele järgneb planeeringu vastuvõtmine, avalikustamine ning juhul, kui kõik saab sobivaks timmitud - kehtestamine.

► Detailplaneeringu eskiis seisuga 03.03.2022 (arhiveeritud)

 

► DETAILPLANEERINGU ESKIIS seisuga 05.12.2022 (maastikuarhitekt Jane Asper, maastikuarhitekt-planeerija Merit Naruskberg, Terav Kera OÜ):

   ► kogu kaust (2 MB .pdf)
   ► seletuskiri
 
pilt 1 pilt 2 pilt 3 pilt 4 pilt 5 pilt 6 pilt 7
 
► Hoone eskiislahendus seisuga 12.08.2021 (arhitekt Inge-Ly Ansip ja projekteerija Jengel Ansip töö, Arhitex OÜ)

► KSH eelhinnang (keskkonnaspetsialist Elar Põldvere, Alkranel OÜ töö) 6MB .pdf .asice

 

 

► Dokumendiregister

 


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Juula külas Kuuseriisika maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0283) on esitatud taotlus püstitada elamu ehitisealuse pinnaga 250 m² ja abihoone ehitisealuse pinnaga 150 m². Ehitusõiguse andmiseks korraldatakse arvamuskorje puudutatud isikute ja asutuste ringis. Arvamusi ja ettepanekuid saab esitada kuni 6. veebruarini 2024 . Kuivõrd ehitusõiguse andmine eeldab kehtiva üldplaneeringu tingimuste tõlgendamist, on küsimus vallavolikogu otsustuspädevuses. ►  ...

Kuuseriisika projekteerimistingimuste menetlus

Juula külas Kuuseriisika maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0283) on esitatud taotlus püstitada elamu ehitisealuse pinnaga 250 m² ja abihoone ehitisealuse pinnaga 150 m². Ehitusõiguse...

31. jaanuaril 2024 esitati Rapla Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus, mille eesmärk on täpsustada 30. märtsil 2023 kehtestatud Saare detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja puurkaevu asukohta. Taotlusega on tehtud ettepanek hoonestusala suurendamiseks 2,8 % võrra, et hoonestus krundile ilmakaari ja maaüksuse eripärasid arvestades parimal võimalikul viisil paigutada oleks võimalik. Puurkaevu asukohta täpsustatakse vastavalt projekteerimise käigus ilmnenud asjaoludele. ...

Tuti külas Männiallika projekteerimistingimuste avatud menetlus

31. jaanuaril 2024 esitati Rapla Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus, mille eesmärk on täpsustada 30. märtsil 2023 kehtestatud Saare detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja...

Rapla Vallavalitsusele esitati 8. veebruaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus Iira külas Väljavahi-Uuetoa maaüksusele (katastritunnus 66801:001:2179) ehitusloakohustusliku abihoone kavandamiseks. Kuivõrd maaüksus kuulub tiheasustusalale, on kavandatav tegevus üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringukohustuslik. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohalik omavalitsus olemasoleva hoonestuse vahele jääval kinnisasjal ehitusõiguse anda projekteerimistingimustega kui...

Iira külas Väljavahi-Uuetoa projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 8. veebruaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus Iira külas Väljavahi-Uuetoa maaüksusele (katastritunnus 66801:001:2179) ehitusloakohustusliku abihoone...

1. veebruaril 2024 esitati Rapla Vallavalitsusele taotlus projekteerimistingimuste andmiseks Rapla linnas Heina tn 3b maaüksusele (katastritunnus 67001:002:1430) üksikelamu püstitamiseks. Taotluse kohaselt kavandatakse olemasolev suvila ümber ehitada abihooneks ning maaüksuse lõunaossa püstitada uus üksikelamu. Linnas on ehitusloakohustusliku hoone püstitamine detailplaneeringukohustuslik. Olemasoleva hoonestuse vahele väljakujunenud iseloomuga piirkonda võib omavalitsus kaaluda...

Rapla linnas Heina tn 3b projekteerimistingimuste avatud menetlus

1. veebruaril 2024 esitati Rapla Vallavalitsusele taotlus projekteerimistingimuste andmiseks Rapla linnas Heina tn 3b maaüksusele (katastritunnus 67001:002:1430) üksikelamu püstitamiseks....

Rapla Vallavalitsusele laekus 8. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus Väljataguse külas Piibe maaüksusel (katastritunnus 66801:001:0111) oleva  saun-garaaži (ehitisregistri kood 109026593) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Kuna maaüksus jääb üldplaneeringuga määratud tiheasustusalale, kvalifitseerub kavandatav tegevus detailplaneeringukohustuslikuks. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohalik omavalitsus ehitusõiguse anda...

Väljataguse külas Piibe projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele laekus 8. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus Väljataguse külas Piibe maaüksusel (katastritunnus 66801:001:0111) oleva  saun-garaaži (ehitisregistri kood...

Rapla vallale esitati 18. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga kavandada Rapla linnas Uus tn 4 maaüksusele (katastritunnus 67001:010:0510, elamumaa 100%, pindala 1134 m²) üksikelamu. Maaüksusel olev elamu on plaanis lammutada ning uus elamu on kavandatud olemasolevaga ligikaudu samale asukohale. Loakohustusliku uusehitise kavandamine linnas on detailplaneeringukohustuslik, kuid ehitise sobitumise korral väljakujunenud keskkonda ja üldplaneeringu tingimustega...

Rapla linnas Uus tn 4 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati 18. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga kavandada Rapla linnas Uus tn 4 maaüksusele (katastritunnus 67001:010:0510, elamumaa 100%, pindala 1134 m²)...

Rapla vallale esitati 5. detsembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus Rapla linnas Veetorni tn 17 maaüksusele (katastritunnus 67001:005:0380) üksikelamu kavandamiseks. 29. jaanuaril 2024 täiendati taotlust kavandatava hoone eskiisiga. Kavandatakse ühekorruselist lamekatusega üksikelamut ehitisealuse pinnaga u 202 m ² . Maaüksus kuulub detailplaneeringu koostamise kohustusega alale, mille juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Ehitusõiguse andmiseks on tarvis korraldada avatud...

Rapla linnas Veetorni tn 17 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati 5. detsembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus Rapla linnas Veetorni tn 17 maaüksusele (katastritunnus 67001:005:0380) üksikelamu kavandamiseks. 29. jaanuaril...

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Arhitex OÜ töö).  Kuusiku tee 10 maaüksus (katastritunnus 67001:005:0380, pindala 1412 m², sihtotstarve 100% ärimaa) paikneb Rapla linnas Kuusiku tee ääres hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna olemasolev maakasutus kaubandus-,...

Rapla linnas Kuusiku tee 10 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on...

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Miku-Jüri maaüksusele (katastritunnus 66904:003:1431, pindala ca 6,7 ha, 100% maatulundusmaa). Planeeringu eesmärk on terviklikult väljaarendatava üksikelamupiirkonna moodustamine Rapla linna vahetus naabruses. Kavandatakse juurdepääsuteede rajamist, orienteeruvalt 15 üksikelamu etapiviisilist püstitamist kruntidele suurustega 2500 kuni 4000 m² ning terviklikku...

Miku-Jüri, Tuti

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Miku-Jüri maaüksusele (katastritunnus 66904:003:1431, pindala ca 6,7 ha, 100%...

Rapla vallale esitati 8. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga suurendada Uuskülas Risti tn 5 krundil (katastritunnus 66904:001:0222) detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses. Maaüksuse ehitusõiguse määrab Rapla Vallavolikogu 26. juuni 2008 otsusega nr 41 kehtestatud Koguduse detailplaneering  (viide avab planeeringu materjalid planeeringute andmekogus). Ehitusseadustiku kohaselt antakse hoonestusala väheses ulatuses laiendamiseks...

Uuskülas Risti tn 5 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati 8. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga suurendada Uuskülas Risti tn 5 krundil (katastritunnus 66904:001:0222) detailplaneeringuga määratud...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta10
of 7