planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneering

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek. Veebruaris tehti algatamiseelset koostööd puudutatud isikute ja asutustega. Ilmnes vajadus käsitleda maaküsimusi ning leida juurdepääsuteele kõiki puudutatud maaomanikke rahuldav asukoht. Keskkonnaamet nõustus 17.02.2022 KSH eelhinnangu järeldustega ja leidis, et KSH algatamine ei ole teadaoleva informatsiooni põhjal vajalik. Rapla Vallavolikogu 31. märtsi 2022 otsusega nr 18 detailplaneering algatati ning keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata. Otsusega saab tutvuda valla kodulehel, Ametlikes Teadaannetes, dokumendiregistri vahendusel ja vallavalitsuses. 

10. mail kell 18 korraldas osaühing Rail Baltic Estonia Rail Baltica teemaõhtu Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis.

23.08.2022 esitati detailplaneeringu eskiis (Skepast&Puhkim OÜ kiri). Rapla Vallavalitsus palus kaaluda alternatiivsete juurdepääsude võimalusi (Rapla Vallavalitsuse 22.09.2022 kiri nr 6-2/39-19). 08.11.2022 lähetas Rail Baltic Estonia vastuskirja, millest ilmneb, et detailplaneeringu eskiisiga väljavalitud variantidest paremat välja pakkuda pole.

Juurdepääsutee alternatiivid, mida kaaluti:

skeemid

pilt

 

DETAILPLANEERING 22. veebruari 2024 seisuga (Skepast&Puhkim OÜ töö):

► planeeringu digikaust (8 MB .asice)

► Kontaktvöönd (5 MB .pdf)

► Tugiplaan (2 MB .pdf)

► Põhijoonis (3 MB .pdf)

► Tehnovõrkude koondplaan (3 MB .pdf)

► Seletuskiri (2 MB .pdf)

► Koostöö ja kooskõlastuste ülevaade (19.09.2023 seisuga)

 

Detailplaneeringu lisad:

► kõik lisad ühe failina (NB! mahukas fail - 28 MB .pdf)

► Keskkonnamõju eelhinnang (3,6 MB .asice)

► Liiklusuuring, ehitus- ja hüdrogeoloogiline uuring, keskkonnamüra hinnang, tehnilised tingimused (15 MB .pdf)

pilt  pilt  pilt

 

Detailplaneering koostati koostöös puudutatud kogukonnaga ja asjaomaste asutuste osavõtul. Rapla Vallavolikogu 31. augusti 2023 otsusega nr 52 võeti detailplaneering vastu. Avalik väljapanek toimus Rapla valla veebilehel ja Rapla riigimaja fuajees (Tallinna mnt 14, Rapla linn) 21. septembrist kuni 5. oktoobrini 2023. Avalikustamise jooksul esitatud ettepanekute ülevaade on allpool.

► Avaliku väljapaneku teade 5. septembril 2023

► Avaliku väljapaneku jooksul esitatud arvamuste ja ettepanekute kokkuvõte

Kuivõrd kõiki esitatud ettepanekuid ei arvestatud, korraldati avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 26. märtsil 2024 algusega kell 15.00 Rapla riigimaja (Rapla linn, Tallinna mnt 14) III korruse nõupidamisruumis nr 321.

► Avaliku arutelu teade

► Avaliku arutelu memo

Avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse detailplaneeringus vajadusel vajalikud muudatused. Seejärel esitatakse detailplaneering Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile heakskiitmiseks. Detailplaneeringu kehtestamise üle otsustamine on vallavolikogu pädevuses.

 

Planeeringualast põhja poole kavandatakse infrastruktuuri hoolduspunkti, mis koosneb u 7 ha suurusest kõvakattega ladustamisplatsist, töö- ja olmeruumidest, laost ja rajatistest. Infrastruktuuri hoolduspunktile on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet andnud projekteerimistingimustega 2021. aastal ehitusõiguse. Rapla Vallavalitsus tegi ettepaneku arvestatava ruumilise ulatusega hoolduspunkti kavandamine lahendada koos peatuse detailplaneeringuga, kuid see mõte ei leidnud toetust (vt kirjavahetus dokumendiregistris).

► Rapla hoolduspunkti üldplaan (Skepast&Puhkim OÜ töö nr 2020_0078)

► Hoolduspunkti üldvaade (arvatavasti sama töö osa)

 

 


► Dokumendiregister

 

 


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Rapla vallale esitati taotlus hoonestusala suurendamiseks u 2% võrra Sulupere külas Käbi tee 2 maaüksusel (katastritunnus 66904:003:0170). Hoonestusala laiendamine on vajalik abihoone äramahutamiseks. Käbi tee 2 maaüksusele kehtib Rapla Vallavolikogu 23. novembri 2006 otsusega nr 70 kehtestatud Kalda kinnistu ja sellega piirneva Rapla ümbersõidutee maa-ala detailplaneering  (viide avab planeeringu materjalid planeeringute andmekogus). Detailplaneeringu täpsustamise korral on...

Sulupere küla, Käbi tee 2 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati taotlus hoonestusala suurendamiseks u 2% võrra Sulupere külas Käbi tee 2 maaüksusel (katastritunnus 66904:003:0170). Hoonestusala laiendamine on vajalik abihoone...

Rapla vallale esitati taotlus Iira külas Talli maaüksusele (katastritunnus 66902:001:0251) maneeži kavandamiseks. Taotluse kohaselt on eesmärk püstitada PVC hall mõõtudega 26 x 61 m, kõrgusega 5 m. Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega alaga, mistõttu ehitusõiguse andmiseks kaalutakse planeerimisseaduse § 125 lõike 5 rakendamist ja detailplaneeringu asendamist projekteerimistingimuste menetlusega. Avatud menetluse läbiviimine on sellisel juhul kohustuslik. Eelnõu...

Iira, Talli projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati taotlus Iira külas Talli maaüksusele (katastritunnus 66902:001:0251) maneeži kavandamiseks. Taotluse kohaselt on eesmärk püstitada PVC hall mõõtudega 26 x 61 m, kõrgusega 5...

RRLektus Aktsiaselts (registrikood  10072791) esitas taotluse kauplusehoone ehitusõiguse saamiseks Rapla linnas Välja tn 12 maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0860). Kavandatava kaupluse ehitisealune pind on koos varikatustega u 500 m 2 , maksimaalne kõrgus ümbritsevast maapinnast 7 m. Hoone välisviimistluseks on planeeritud kasutada fassaaditellist ja puitlaudist. Rapla linnas on ehitusloakohustusliku hoone kavandamine detailplaneeringukohustuslik, kuid vallavalitsusel on...

Rapla linnas Välja tn 12 projekteerimistingimuste avatud menetlus

RRLektus Aktsiaselts (registrikood  10072791) esitas taotluse kauplusehoone ehitusõiguse saamiseks Rapla linnas Välja tn 12 maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0860). Kavandatava kaupluse...

Rapla Vallavolikogu 30.05.2024 otsusega nr 38 kehtestati Uuskülas Saula detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on määratleda tingimused 9 üksikelamu ja 1 paarismaja kavandamiseks planeeringualal pindalaga u 3 ha, mis hõlmab Kasetuka tn 2 (katastritunnus 66904:001:0259), Kasetuka tn 8 (katastritunnus 66904:001:0262), Saula tee 7 (katastritunnus 66904:001:0256), Sõnajala tn 2a (katastritunnus 66904:001:0258) ja Uusküla tee 2 (katastritunnus 66904:001:0257) krunte ning tänavaid nende...

Saula detailplaneeringu kehtestamise teade

Rapla Vallavolikogu 30.05.2024 otsusega nr 38 kehtestati Uuskülas Saula detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on määratleda tingimused 9 üksikelamu ja 1 paarismaja kavandamiseks...

Rapla vallale esitati taotlus Pirgu külas Kaljumäe tee 24 maaüksusel oleva aiamaja laiendamiseks üle 33% selle algselt kavandatud mahust. Taotluse kohaselt on plaan laiendada hoone kirdeosas eluruume, ehitada viilkatus, võttes kasutusele ka katuselaluse, soojustada hoone ja ehitada ümber tehnosüsteemid. Kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni kohaldatakse Pirgu külas Juuru valla üldplaneeringut, mille kohaselt on tegemist detailplaneeringu koostamise kohustusega alaga. Vallavalitsusel...

Pirgu küla, Kaljumäe tee 24 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati taotlus Pirgu külas Kaljumäe tee 24 maaüksusel oleva aiamaja laiendamiseks üle 33% selle algselt kavandatud mahust. Taotluse kohaselt on plaan laiendada hoone kirdeosas...

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Miku-Jüri maaüksusele (katastritunnus 66904:003:1431, pindala u 6,7 ha, 100% maatulundusmaa). Planeeringu eesmärk on terviklikult väljaarendatava üksikelamupiirkonna moodustamine Rapla linna vahetus naabruses. Alates 13. juunist 2023 on planeeringut menetletud üldplaneeringut muutvana. Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus Rapla valla veebilehel ja Rapla riigimaja fuajees...

Miku-Jüri detailplaneeringu eskiisi avalikustamise tulemused

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Miku-Jüri maaüksusele (katastritunnus 66904:003:1431, pindala u 6,7 ha, 100%...

Jõe tn 57, Jõekaare tänava, Jõekaare tn 3 ja Jõekaare tn 7 maaomanikud uurivad võimalusi detailplaneeringu algatamiseks kortermaja kavandamise eesmärgiga. Kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarve piirkonnas on pere- ja ridaelamumaa, kuid Viljandi mnt 63 maaüksusele koostatava detailplaneeringuga kavandatakse kahte kortermaja ning Viljandi mnt 61 krundile tennisehalli. Läheduses on ka ärimaa maaüksusi. Jõe tänava ääres domineerivad siiski üksikelamud, mistõttu 2022. aastal samal...

Jõe tn 57, Rapla linn

Jõe tn 57, Jõekaare tänava, Jõekaare tn 3 ja Jõekaare tn 7 maaomanikud uurivad võimalusi detailplaneeringu algatamiseks kortermaja kavandamise eesmärgiga. Kehtiva üldplaneeringu maakasutuse...

Rapla vallale esitati 10. aprillil 2024 projekteerimistingimuste taotlus Uuskülas Kraami maaüksusele ühepereelamu, saunamaja ning aiamaja kavandamiseks ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamiseks. Aktsiaselts Rapla Vesi on andnud veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimistingimused. Piirkonnas on Rapla valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustus. Ühe loakohustusliku hoone ehitusõiguse andmist on vallavalitsusel õigus kaaluda...

Uuskülas Kraami projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati 10. aprillil 2024 projekteerimistingimuste taotlus Uuskülas Kraami maaüksusele ühepereelamu, saunamaja ning aiamaja kavandamiseks ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni...

MPK Kodu OÜ esitas Rapla vallale 12.08.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Kuusiku tee 11 maaüksusele (100% elamumaa, pindala 2006 m², katastritunnus 66801:001:1789) kuni 6 boksiga ridaelamu. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse planeeritav maakasutus pere- ja ridaelamumaa, kusjuures ridaelamule arvestatakse vähemalt 800 m² krundi pinda ühe korteri kohta. Seetõttu on üldplaneeringu tingimusi järgides võimalik maaüksusele kavandada kuni...

Kuusiku tee 11, Rapla linn

MPK Kodu OÜ esitas Rapla vallale 12.08.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Kuusiku tee 11 maaüksusele (100% elamumaa, pindala 2006 m², katastritunnus...

Rapla Vallavolikogu 28.03.2024 otsusega nr 22 algatati Valtu külas Koidu maaüksusele detailplaneering viiest üksikelamust, neid teenindavatest abihoonetest ning rajatistest koosneva tervikliku asumi kavandamiseks. Planeeringuala pindalaga u 9,2 ha hõlmab Valtu külas  Koidu maaüksust (katastritunnus 66801:001:1948) ja Mündi maaüksust (katastritunnus 66801:001:1949). Planeeringuala piirneb 6690011 Vanaraudtee L4 (katastritunnus 66901:001:0811), 6690008 Valtu-Väljataguse tee L2...

Koidu-Mündi detailplaneeringu algatamise teade

Rapla Vallavolikogu 28.03.2024 otsusega nr 22 algatati Valtu külas Koidu maaüksusele detailplaneering viiest üksikelamust, neid teenindavatest abihoonetest ning rajatistest koosneva tervikliku...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta10
of 7