5.01.24

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Rapla vallas 2023 - 2024

Rapla vald liitus ka aastal 2023 - 2024 Sotsiaalkindlustusameti pilootprojektiga „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekti raames katsetatakse uut isikukeskset vajaduspõhist teenusmudelit, kus psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele vajalikku abi korraldab kohalik omavalitsus. 

sotsiaalfondi logo

Mis on „ISTE" ja mida annab meie inimestele?

ISTE on uus teenusmudel, mis toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Teenusmudel on kasutajasõbralik ja paindlik ning võimaldab pakkuda teenuseid, mitte ainult abivajajale endale vaid ka tema pereliikmetele:

 KAASAV - abivajaja (ja/või lähedaste) kaasamine kõigis protsessi etappides, toetamine informeeritud otsuste ja valikute tegemisel

 ISIKUKESKNE - abivajaja (ja/või lähedaste) tegelikele vajadustele vastava teenuse komplekteerimine teenuskomponentidest

 TAASTUMISELE/ARENGULE SUUNATUD - teenussüsteem on suunatud iga abivajaja isikliku taastumis-/arenguprotsessi mõistmisele ja toetamisele, et oleks võimalik  koostada tegevusplaan tema eesmärkide saavutamiseks

 KOGUKONNAPÕHINE - abivajaja toimetuleku säilitamist toetatakse tema loomulikus keskkonnas, et inimesel oleks võimalik säilitada iseseisvus ja  otsustusõigus oma elukorralduse üle

 

Milliseid teenuseid saab?

Teenusmudelis käsitletakse inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku teenusena. See kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema vajadustele vastavatest tegevustest ehk teenuskomponentidest.
Teenuskomponendid, millest sobivad valida on:

❖ Personaalne toetus:
* kõrvalabi, juhendamine, nõustamine erinevates valdkondades, kriisi olukordade lahendamine (valdkondade ülene, kogu sekkumise perioodi jooksul)

❖ Pere toetamine:
* Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele
* Perenõustamine ja koolitus psüühikahäirete osas
* Kogemusnõustamine perele
* Intervallhoid

❖ Sotsiaalsed suhted:
* Sotsiaalsete suhete loomise/säilitamise toetamine – (lähedaste, sõprade, laste või vanematega)

❖ Vaimne tervis:
* Taastumine ja vaimse tervise haigusega toimetuleku toetamine
* Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine
* Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia
* Kogemusnõustamine
* Riski- ja probleemse käitumise juhtimine

❖ Füüsiline tervis:
* Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus
* Füüsilise aktiivsuse toetamine
* Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks
* Liikumine eluruumides
* Liikumine väljaspool eluruume

❖ Hõivatus:
* Töötamise toetamine
* Töösarnase või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas
* Õppimise toetamine
* Rakendus kogukonnas

❖ Vaba aeg ja huvitegevus:
* Vaba aja ja huvitegevuse toetamine

❖ Eluase:
* Toetus elukoha vahetamisel

❖ Igapäevaeluga toimetulek:
* Igapäevaelu toetamine
* Ettevalmistus iseseisvumiseks

Abi- ja toetusmeetmete korraldamisel saab teenuse saaja ja vajadusel tema lähedased, ka personaalset tuge spetsialistilt, kes nõustab ja koordineerib koostööd teiste osapooltega (sh teenuskomponentide osutajatega, sidusvaldkondade partneritega) nii toetussüsteemi sisenemisel kui kogu toetussüsteemis liikumisel.


Kes saab teenuseid?

Projektist saavad abi ja teenuseid raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
• isik on 16- aastane;
• isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
• sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:

  • isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
  • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
  • isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks   või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid

Positiivne uuel perioodil on see, et abivajaja ei pea teenuselt väljuma vanaduspensioni ikka jõudes.

Sisuliselt osutab vald teenusmudeli raames erinevaid toetavaid tegevusi sihtrühma kuuluvale inimesele ja tema lähedastele. Psüühiline erivajadus võib teenusmudeli kontekstis olla mis tahes F-diagnoos. Selleks võib olla näiteks tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired või täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired. Samuti psühholoogilise arengu häired või vaimne alaareng. Abi saame pakkuda ka siis, kui probleemiks on kas somaatiliste teguritega seotud käitumissündroomid; psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired; meeleoluhäired või neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired. Vt täpsemalt F-diagnooside nimekirja Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehelt.


Kuidas saab teenuseid?

Teenuste saamiseni on vaid mõned sammud:

1. Anna abivajadusest/soovist teenuseid saada juhtumikorraldajale teada;
2. Juhtumikorraldaja selgitab hindamise käigus koos Teiega välja abivajaduse ja vajaolevad teenused;
3. Koos teenust osutava organisatsiooni ja vajadusel juhtumikorraldaja toetusel koostate tegevuskava;
4. Teenuse osutaja poolt määratud tegevusjuhendaja lepib Teile kokku teenuste saamise ajad teenuse pakkujatega ja aitab vajadusel leida võimalused teenusele liikumiseks (tegevuskava rakendamine).

Kui Teil või Teie lähedasel on diagnoositud psüühiline erivajadus ja põhidiagnoosiks ei ole dementsus ega alkoholism, siis just Teie või Teie lähedane saab selle programmi raames tuge. Küsige julgesti infot juurde valla juhtumikorraldajalt Eleri Jansenilt (eleri.jansen@rapla.ee, tel: 5399 8482) või Rapla valla üldtelefonilt 489 0510, samuti võib pöörduda valla e-posti aadressile: rapla@rapla.ee.
Teenuseid osutab Rapla vallas seitse organisatsiooni: MTÜ Terve Pere Pesa; MTÜ Masaan; MTÜ Sotsiaalne Kaasatus; OÜ Medimir; OÜ Nurme Caring; Mõttemustrid OÜ ja Kesk-Eesti Rehabilitatsioonikeskus  kes pakuvad abivajajatele terviklikku ja läbivat personaalset juhtumikorralduslikku tuge ning vastutab teenuste planeerimise ja tegevuskava elluviimise eest.

Rapla Vallavalitsus kinnitas 19.12.2022 korraldusega nr 615 projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Rapla vallas 2023-2024" seitsme teenuseosutaja pakkumused, teenuste loetelude ja hinnakirjadega saate tutvuda alljärgnevalt:

MTÜ Masaan baasteenus
MTÜ Masaan lisateenus
MTÜ Sotsiaalne Kaasatus
MTÜ Terve Pere Pesa
OÜ Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus
OÜ Medimir
OÜ Mõttemustrid
OÜ Nurme Caring


Miks projektis osaleda?

• Koos sotsiaaltöötajaga selgitate välja Sinu toetusvajaduse:

  • Teiste inimestega suhtlemisel
  • Vaimse tervise hoidmisel
  • Füüsilise tervise eest hoolitsemisel
  • Liikumisel nii kodus kui väljaspool kodu
  • Töö ja õppimisega seotud tegevustes
  • Vaba aja sisustamisel
  • Igapäevaeluga toimetulekul

• Sul on võimalus saada tuge ja nõustamist
• Vajadusel saavad tuge ka Sinu pere ja lähedased
• Sind aidatakse murede lahendamisel
• Sul on inimesed, kellega jagada oma rõõme
• Sul on võimalus arendada enda füüsilist ja vaimset tervist
• Sulle pakutakse tuge Sinu kodukohas
• Sulle pakutakse tuge tegevustes, millega Sul endal võib olla keeruline toime tulla
• Sulle pakutakse tuge tegevustes nii palju, kui Sa seda vajad
• Sinu jaoks on olemas inimene, kelle poole saad vajadusel pöörduda

Kes veel ISTEs osalevad ja kust saab täpsemat infot?

Tänase seisuga osaleb piloodis 34 kohalikku omavalitsust, kes täpsemalt, seda saate uurida Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt:
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-ja-koostoopartnerile/kohalike-omavalitsuste-noustamine/isikukeskse-erihoolekande

Erihoolekande teenusmudeli katsetamist rahastatakse ESF vahenditest ''TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus" alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine" raames.

Täpsemat infot saate küsida Rapla valla juhtumikorraldajalt või vaadata  Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
 

 

 

Hea teada!

♦ ♦ ♦

Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Loe täpsemalt siit.

♦ ♦ ♦

Ohvriabi logo

♦ ♦ ♦

bänner omastehoolduse lehele

 

♦ ♦ ♦

Koduandur - meelerahu Sulle ja Sinu lähedasele!bänner koduanduri lehele

♦ ♦ ♦

logo

Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Rapla vallas leiate SIIT

♦ ♦ ♦

 

bänner eludementsusega.ee lehele

 

naiste tugikeskus

 

 

plakat

 

MEDI Häirenuputeenus

Medi häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saate nupuvajutusega kutsuda abi.

Abi pakuvad teile teie lähedased ja saate soovil kutsuda endale appi ka kiirabi, päästeameti või politsei.

Häirenuputeenus pakub kindlustunnet nii teile kui ka teie kõigile lähedastele – abi on alati ühe nupuvajutuse kaugusel!

MEDI nõuandeliin: +372 661 8181 | e-post: info@medi.ee;  www.medi.ee

pilt häirenupust

 

 

Abitaja - suhtlemis- ja nõustamisteenus üksikutele eakatele ja erivajadustega inimestele
Abitaja logo

vaimse tervise nõustamise plakat

bänner töömaja lehele