PLANEERIMISSÜSTEEM

Eesti planeerimissüsteem on hierarhiline. Ruumilised planeeringud jagunevad neljaks põhiliigiks - üleriigiline planeering, maakonnaplaneering, üldplaneering ja detailplaneering. Täpsem ülevaade ruumilise planeerimise põhimõtetest on saadaval ruumilise planeerimise ajaveebis.

skeem

 

Üleriigiline planeering (kehtiv) 

► koostatava üleriigilise planeeringu "Eesti 2050" materjalid

 

► Rapla maakonnaplaneering

 

 

 

RAPLA VALLA ÜLDPLANEERING

Kuni uue, kogu ühinenud omavalitsuse territooriumi hõlmava üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Rapla vallas ühinenud valdade senised üldplaneeringud (allpool).  Uue üldplaneeringu koostamine algatati Rapla Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 92. Koostatava üldplaneeringu seis ja ülevaade on koostatava üldplaneeringu lehel

 Koostatav üldplaneering

 

Üldplaneeringud, maakonnaplaneering ja selle teemaplaneeringud on leitavad Maa-ameti geoportaalist. Otseteed on allpool:

► Maa-ameti geoportaal

► Maa-amet: planeeringud

planeeringud

 

 

 

ENDISE JUURU VALLA ÜLDPLANEERING

(kehtestatud Juuru Vallavolikogu 25.03.2010 määrusega nr 10)

Seletuskiri (.pdf)

Üldplaneeringu kaart 1:20 000 (9MB .pdf)

         ► Juuru aleviku väljavõte 1:5 000

          Järlepa küla keskuse väljavõte 1:5 000

 Juuru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (6MB .pdf)

Üldplaneeringu kaart Maa-ameti kaardirakenduses

 

 

 

 

 

ENDISE KAIU VALLA ÜLDPLANEERING

(kehtestatud Kaiu Vallavolikogu 26.03.2004 määrusega nr 19)

► Üldplaneeringu seletuskiri (.pdf)

► Üldplaneeringu kaart 1:20 000 (11 MB .pdf)

      ► Kaiu 1:5 000 (1MB .pdf)

      ► Kuimetsa 1:5 000 (1MB .pdf)

      ► Vahastu 1:5 000 (1MB .pdf)

Loodusressursid 1:50 000 (3MB .pdf)

Veekogud 1:50 000 (2MB .pdf)

 Väärtuslikud maastikud 1:50 000 (2MB .pdf)

Rohelist võrgustikku toetavad alad 1:50 000 (2MB .pdf)

Asustus 1:50 000 (2MB .pdf)

► Elanikkond 1:50 000 (2MB .pdf)

Sotsiaalne infrastruktuur 1:50 000 (2MB .pdf)

Teedevõrk 1:50 000 (2MB .pdf)

Kommunikatsioonid 1:50 000 (2MB .pdf)

Põhjavee kaitstus ja keskkonnaohtlikud objektid 1:50 000 (2MB .pdf)

Üldplaneeringu kaart Maa-ameti kaardirakenduses

 

 

 

 

 

ENDISE RAIKKÜLA VALLA ÜLDPLANEERING

(kehtestatud 17.06.2002, muudetud 17.12.2003)

Seletuskiri (.pdf)

Tamme küla kompaktse hoonestusega ala

Raikküla kompaktse hoonestusega ala

Purku kompaktse hoonestusega ala

Tamme küla 1:10 000

Raikküla 1:10 000

Purku küla 1:10 000

Lipa küla 1:10 000

Põhjavesi 1:75 000

Maavarad 1:75 000

Veekogud 1:75 000

Looduskaitse 1:75 000

Muinsuskaitse 1:75 000

Metsad 1:75 000

Rekreatsiooniala 1:75 000

Külad 1:75 000

Teed 1:75 000

Elektrivõrk 1:75 000

Tuletõrjevesi 1:75 000

 Üldplaneeringu kaart Maa-ameti kaardirakenduses 

 

 

 

 

 

ENDISE RAPLA VALLA ÜLDPLANEERING

(kehtestatud Rapla Vallavolikogu 01.03.2011 otsusega nr 6)

Üldplaneering kui valla strateegiline dokument koostati eeskätt avalikust huvist lähtuvalt. Dokumendi koostas Rapla Vallavalitsus koostöös kohalike elanike, maaomanike, vallavolikogu liikmete ja komisjonidega, erinevate ametkondade ja spetsialistidega. 
 
Üldplaneeringu eesmärk on määratleda valla ruumilise arengu suunad ja põhimõtted ning maakasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringuga luuakse eeldused olemasolevate loodus- ja kultuuriväärtuste säilimiseks ning elu- ja ettevõtluskeskkonna tasakaalustatud arenguks. Asustuse säästliku arengu tagamiseks määratletakse detailplaneerimise kohustusega alad ja juhud, s.h. tiheasustusalad ja kompaktse hoonestusega alad. Üldplaneeringuga täpsustatakse Rapla maakonnaplaneeringus määratud rohelist võrgustikku ja väärtuslikke maastikke.
 

Üldplaneeringuga reserveeritakse vallas paiknevatele maadele uus maakasutuslik juhtotstarve, mis tähendab, et praegu olemasolevat katastriüksuse sihtotstarvet ei muudeta automaatselt üldplaneeringu kehtestamisel, vaid olemasolev katastriüksuse sihtotstarve säilib nii kaua, kuni vastavatel maa-aladel soovitakse alustada arendamistegevust. Eeldatavalt käib arendustegevus kooskõlas üldplaneeringus kavandatule.

 

 
Üldplaneeringu kaardid (.pdf):
  ► kogu endine Rapla vald (16 MB) 1:20000
  ► Alu - Rapla - Valtu tiheasustusala (6 MB) 1:7500
  ► Hagudi alevik 1:7500
  ► Iira küla 1:7500
  ► Kodila küla 1:7500
  ► Kuusiku alevik 1:7500
  ► Purila küla 1:7500

 

► Üldplaneeringu põhikaart (16 MB .dwg)

 Üldplaneeringu kaart  Maa-ameti kaardirakenduses

Üldplaneeringu kaart muudatuste äranäitamisega (6 MB .pdf) seisuga 01.06.2023

 

 
 
 

 

 

 
Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA