30.09.22

Koostatav üldplaneering

Üldplaneeringu infovahetus toimub üldplaneeringu portaali vahendusel.

 

Üldplaneeringu eskiis

Rapla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 13.07.2022 - 16.08.2022. 

Üldplaneeringu ja KSH materjalidega oli avaliku väljapaneku ajal võimalik tutvuda:

1)     Rapla ja Kehtna valla üldplaneeringute ühises kaardirakenduses: https://hendrikson.ee/maps/Kehtna-Rapla/

2)     tööpäevadel tööajal Rapla Vallavalitsuse hoones (Rapla linn, Viljandi mnt 17)

3)     lahtiolekuaegadel Juuru raamatukogus (Juuru alevik, Tallinna mnt 18)

4)     lahtiolekuaegadel Raikküla teenuskeskuses (Kabala küla)

Üldplaneeringu ja KSH aruande kohta esitati avaliku väljapaneku jooksul hulgaliselt ettepanekuid, mis on koondatud ettepanekute tabelisse:

► ÜP eskiisi ja KSH aruande eelnõu avalikustamisele esitatud ettepanekud ja ettepanekutega arvestamise ülevaade seisuga 23.09.2022

Millisel moel ettepanekuid üldplaneeringus arvestatakse, otsustab lähiajal vallavolikogu koostöös planeerijate, keskkonnaekspertide ja üldplaneeringu töögrupiga.

 

Rapla valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Rapla Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 92. Üldplaneeringu eesmärk on planeerimisseaduse §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet valla erinevates piirkondades ning toetada valla jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi KSH, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid planeeringu täiendamiseks. KSH ettepanekutega on planeeringu eelnõus arvestatud.  Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju.

Avalikule väljapanekule järgnesid avalikud arutelud, mis leidsid aset:

27.09.2022 Kaiu teenuskeskuses (Kaiu alevik, Kasvandu tee 17) algusega kell 16.00

28.09.2022 Raikküla vabaajakeskuses (Lipa küla) algusega kell 16.00

29.09.2022 Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis (Rapla linn, Tallinna mnt 17) algusega kell 16.00. Rapla Kultuurikeskuses toimuvast arutelust koostati salvestis, mis on näha kuni aasta lõpuni.

29.09.2022 kultuurikeskuses toimunud arutelu salvestis (u 1 tund .mp4) 

 

► Üldplaneeringu koostamisega seotud dokumendid dokumendiregistris

► Avaliku väljapaneku uudisnupuke

►  Avalike koosolekute uudis

 

Üldplaneeringuga seotud materjal

Rahandusministeeriumi, Tallinna Ülikooli ja Hendrikson & Ko koostöös on valminud Eesti väikeasulate uuring, mis kajastab maapiirkondade arenguprotsesse külade kaupa. Uuringu kokkuvõte on leitav planeerimine.ee lehelt. Koostatud on ka uuringutulemusi kajastav veebikaart.

pisipilt

► Eesti väikeasulate uuringu veebirakendus (2022)

 

► Härgla piirkonna rohevõrgustiku analüüs (6 MB .pdf)

►  Tuuleenergia potentsiaali kaardid (Keskkonnaagentuur)

 

► RMK metsatööde kaart

► Eesti pinnase radooniriski kaart (Eesti Geoloogiateenistus)

► T15 eskiislahendus (Transpordiamet)

► T15 eskiislahenduse seletuskiri (Transpordiamet)

► Tallinn-Rapla ulukiuuring (Skepast&Puhkim OÜ)

► Rail Baltic avalik kaardirakendus