DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Nurme, Röa küla

Rapla Vallavalitsusele esitati detailplaneeringu algatamisettepanek, mille eesmärk on Röa külas Nurme maaüksusele tootmis- ja laohoone ehitusõiguse andmine.

ESKIIS seisuga 01.02.2023 (autorid Tõnis Kurisoo, Piret Kivi, Ülle Krais, OÜ Valtu Projekt töö):

pilt

► Situatsiooniskeem

► Detailplaneeringu põhijoonise eskiis (seisuga 13.07.2023)

► Planeeringu 3D situatsiooniskeem ja mahuline illustratsioon (2 MB .pdf)

► KSH eelhinnang (keskkonnaekspert Andres Tõnissoni töö) (.asice .pdf)

► Detailplaneeringu algatamise eelnõu koos lähteseisukohtadega (.pdf)

 

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2023 otsusega nr 40 Nurme detailplaneering algatati. Tuginedes eelhinnangu järeldustele ja asjaomaste asutuste seisukohtadele jäeti detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.

► Detailplaneeringu algatamise teade (27. juuni 2023)

Nurme detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek korraldati Rapla valla veebilehel ja Rapla riigimaja (Tallinna mnt 14, Rapla linn) fuajees 20. juulist kuni 23. augustini 2023. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus Rapla riigimaja III korruse nõupidamisruumis 320 
24. augustil 2023 algusega kell 17.00. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud detailplaneeringu kohta arvamusi ega ettepanekuid. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu koosolekul arutati planeeringulahendusega seonduvaid küsimusi.

► 28. augusti 2023 avaliku arutelu memo

 

 

► Dokumendiregister