DETAILPLANEERINGUD

Detailplaneering koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumi osa kohta ja on lähiaastate ehitustegevuse alus. Detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone või rajatise kavandamiseks. Üldplaneeringuga sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel projekteeritakse ehitis kehtestatud detailplaneeringu alusel. Detailplaneeringu koostamine saab alguse algatamisest, millele järgneb planeeringu koostamine, kooskõlastamine, vastuvõtmine ja avalikustamine. Pärast avalikku väljapanekut planeering üldjuhul kehtestatakse ning asutakse seda ellu viima. Detailplaneering kehtib kuni kehtetuks tunnistamiseni, kuid väga ammuste detailplaneeringute elluviidavus võib muutunud olude tõttu olla problemaatiline.

 

► Planeeringute andmekogu (PLANK)

► Rapla valla planeeringud planeeringute andmekogus

planeeringute andmekogu

 

► Maa-ameti detailplaneeringute rakendus:

detailplaneeringute_kaart
 
 
 

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada Rapla Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega. Rapla Vallavolikogu 31. novembri 2023 otsusega nr 31 võeti vastu detailplaneeringu koostamise ja vormistusnõuete määrus:

► Detailplaneeringu koostamise ja vormistamise nõuded

 

Detailplaneeringu algatamisettepaneku võib esitada Rapla Vallavalitsuse kantseleisse e-posti aadressil rapla@rapla.ee, postiga, käsipostiga või e-vormil.

► Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)

 

 

DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistamiseks esitada Rapla Vallavalitsusele vastav ettepanek. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise korral on vajalik näidata, kuidas kavandatakse detailplaneeringu kehtima jääva osa elluviimist.

Ettepaneku võib esitada Rapla Vallavalitsuse kantseleisse e-posti aadressil rapla@rapla.ee, postiga või käsipostiga.

► Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepanek (.doc)

 

 

ABIKS PLANEERIMISEL

► Maa-ameti geoportaal

► planeerimine.ee

► Planeeringute andmekogu

 

JUHENDID

Soovitused detailplaneeringu koostamiseks (Keskkonnaministeerium 2003)

Krundi kasutamise sihtotstarvete leppemärgid

Planeeringu vormistusnõuded (RT)

Rahandusministeeriumi osalemine kohalike omavalitsuste planeeringute menetlustes

Sidevõrgustiku planeerimisest (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhis)

Suunised kahanevate piirkondade säästlikuks ruumiliseks planeerimiseks (Rahandusministeerium)

Päästeameti juhendid

Õigusliku aluseta püstitatud ehitise seadustamisega seonduvad probleemid ühepereelamu näitel (Tauri Lepiku, Tartu 2022, Eesti Maaülikool, maaehituse õppekava magistritöö)