DETAILPLANEERINGUD

Detailplaneering koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumi osa kohta ja on lähiaastate ehitustegevuse alus. Detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone või rajatise kavandamiseks. Üldplaneeringuga sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel projekteeritakse ehitis kehtestatud detailplaneeringu alusel. Detailplaneeringu koostamine saab alguse algatamisest, millele järgneb planeeringu koostamine, kooskõlastamine, vastuvõtmine ja avalikustamine. Pärast avalikku väljapanekut planeering üldjuhul kehtestatakse ning asutakse seda ellu viima. Detailplaneering kehtib kuni kehtetuks tunnistamiseni.

 

► Maa-ameti detailplaneeringute rakendus:

detailplaneeringute_kaart
 
 
 

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada Rapla Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega. 

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Algatamisettepaneku võib esitada Rapla Vallavalitsuse kantseleisse e-posti aadressil rapla@rapla.ee, postiga, käsipostiga või e-vormil.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)

 

DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistamiseks esitada Rapla Vallavalitsusele vastav ettepanek. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise korral on vajalik näidata, kuidas kavandatakse detailplaneeringu kehtima jääva osa elluviimist.

Ettepaneku võib esitada Rapla Vallavalitsuse kantseleisse e-posti aadressil rapla@rapla.ee, postiga või käsipostiga.

► Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepanek (.doc)

 

 

ABIKS PLANEERIMISEL

► Maa-ameti geoportaal

► planeerimine.ee

► Planeeringute validaator

► Planeeringute andmekogu

 

 

JUHENDID

Soovitused detailplaneeringu koostamiseks (Keskkonnaministeerium 2003)

Krundi kasutamise sihtotstarvete leppemärgid

Planeeringu vormistusnõuded (RT)

Rahandusministeeriumi osalemine kohalike omavalitsuste planeeringute menetlustes

Sidevõrgustiku planeerimisest (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhis)

Suunised kahanevate piirkondade säästlikuks ruumiliseks planeerimiseks (Rahandusministeerium)

Päästeameti juhendid