DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Krookuse 1, Rapla detailplaneeringu eskiis

Rapla Vallavalitsuse 14. veebruari 2022 korraldusega nr 66 algatati Rapla linnas Krookuse tn 1 maaüksusele (katastritunnus 67001:010:0027) detailplaneering eesmärgiga kavandada kaubandus-, teenindus- ja büroohooned. Planeeringuala jagatakse neljaks krundiks ja igale krundile antakse kuni kahe hoone ehitusõigus. Koostatud on detailplaneeringu eskiis, millele korraldatakse arvamuskorje puudutatud kogukonna hulgas. Eskiisi avalik väljapanek toimus 28.01.2023 kuni 13.02.2023. Avaliku väljapaneku jooksul esitati mitmed ettepanekud, mille alusel on planeeringulahendust korrigeeritud. Ettepanekud on leitavad menetlusdokumentide kaustast.

Praegu korraldatakse planeeringu põhilahenduse kooskõlastamist, millele järgneb vastuvõtmine ja avalik väljapanek. 

Detailplaneeringu eskiis seisuga 02.06.2023 (planeerija Evely Ehrpas; OÜ Hendrikson&Ko töö nr 22004238):

► Seletuskiri, menetlusdokumendid, joonised, lisad, kooskõlastused (63 Mb .zip)

► Põhijoonis (1,3 MB .pdf)

► Tehnovõrkude joonis (1 MB .pdf)

► Seletuskiri (2 MB .pdf)

pilt1 pilt2 pilt3

 

► Eskiisi avaliku väljapaneku teade (13.01.2023)

► Avaliku väljapaneku korraldus 

 

► Dokumendiregister