« Tagasi

Krookuse 1 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Rapla Vallavalitsuse 14.02.2022 korraldusega algatati Rapla linnas Krookuse tn 1 maaüksuse (katastritunnus 67001:010:0027) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada kaubandus-, teenindus- ja büroohooneid. Koostatud on planeeringulahenduse eelnõu (edaspidi eskiis). Eskiisi (Hendrikson&Ko töö nr 220042389) kohaselt jagatakse maaüksus neljaks krundiks ja igale krundile nähakse ette kaks maksimaalselt kolmekorruselist hoonet suurima kõrgusega kuni 12 meetrit. Suurim lubatud hoonetealune pind neljal krundil kokku on 7400 m². Kavandatav keskmine hoonestustihedus on 0,89, täisehitusprotsent 30, haljastuse protsent 20, parkimiskohtade arv 205.

Arvestades avalikku huvi piirkonna arendamise suhtes tegi vallavolikogu majandus- ja keskkonnakomisjon 21.09.2022 ettepaneku korraldada planeeringu eskiisi avalik väljapanek. Detailplaneeringu eskiis avalikustatakse 28.01. kuni 13.02.2023 vallamaja fuajees (Rapla linn, Viljandi mnt 17) ja valla ametlikul veebilehel (viide juhatab planeeringu materjalide juurde). Avalikustamise perioodil on igaühel õigus detailplaneeringule esitada arvamusi ja ettepanekuid, saates need kirjalikult vallavalitsusele.