Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Kagu tänava liikluskorralduse täpsustamine Põhjakeskuse detailplaneeringus

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2011 otsusega nr 80 „Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Põhjakeskuse detailplaneering Rapla linnas ja Uuskülas, millega nähti ette kaubanduskeskuste rajamine piirkonda. Põhjakeskuse detailplaneering muutis osaliselt Rapla Vallavolikogu 26. juuni 2008 otsusega nr 41 „Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Koguduse, Väljamäe, Jaanilda ja Kopli kinnistute, nendega piirnevate reformimata riigimaade ning T-15 Tallinn-Rapla-Türi ja T-20141 Rapla-Varbola maantee vahelise ala detailplaneeringut (edaspidi „Koguduse detailplaneering").

Põhjakeskuse detailplaneeringu kohaselt on planeeringuala tänavad mõeldud teenindama nii Põhjakeskuse kui Koguduse detailplaneeringuala maaüksusi. Detailplaneeringute eesmärk on terviklikult toimiva kaubandus- ja teeninduspiirkonna moodustamine. Detailplaneeringute elluviimise käigus on ilmnenud Kagu tänavalt täiendavate mahasõitude rajamise otstarbekus Risti tn 1 maaüksusele, mis võimaldab piirkonna kaubandus- ja teenindusasutustel võita koostoimest. Juurdepääsetavus loob eeldused kaasaegse, kõigile maaomanikele võrdseid võimalusi loova linnaruumi kujundamiseks.

Rapla Vallavalitsuses toimus 17.06.2021 avalik arutelu piirkonna maaomanike osavõtul, millel muu hulgas käsitleti Põhjakeskuse detailplaneeringu elluviimisega seotud küsimusi, sealhulgas Risti põik tänava juurdepääsude ja Kagu tänava juurdepääsude osas. Kohalolijate kinnitusel on Põhjakeskuse detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine jätkuvalt päevakorras, mistõttu põhjendatud on ka planeeringulahenduse kaasajastamine muutunud oludega arvestamiseks.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 5 kohaselt võib projekteerimistingimustega täpsustada maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta ning sama lõike punkti 7 kohaselt – liikluslahenduse põhimõtteid. Arvestades asjaolu, et detailplaneeringu kehtestamisest möödunud aastate jooksul on piirkonna liiklustihedus kasvanud ja asjaolud muutunud, on täiendavate mahasõitude rajamine ning liikluslahenduse kaasajastamine põhjendatud.

Eelnõu avalikustamise periood on 20. aprillist kuni 4. maini 2022. Kuni 4. maini 2022 on huvitatud isikul võimalus asja kohta kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid esitada Rapla Vallavalitsuse e-posti aadressile rapla@rapla.ee. Projekteerimistingimuste andmine otsustati pärast asja arutamist vallavalitsuse avalikul istungil 9. mail 2022 algusega kell 10.00.

► Projekteerimistingimuste eelnõu

► Asendiplaan koos täiendavate mahasõitudega

Projekteerimistingimused anti Rapla Vallavalitsuse 16.05.2022 korraldusega nr 231.