Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Rapla vallale on tehtud detailplaneeringu algatamise ettepanek Välja tn 12 maaüksusele Rapla linnas. Ettepaneku kohaselt on detailplaneeringu eesmärk sätestada maaüksusele kuni 15 korteriga 5 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kortermaja ning kahe abihoone (nt prügimaja ning rattaparkla) ehitusõigus. Koostatud on detailplaneeringu eskiis (autor: arhitekt Margus Paut, MOI OÜ). Eskiisile korraldati arvamuskorje puudutatud kogukonna seas. Arvamuskorje tulemused on koondatud arvamuste ja...

Välja tn 12, Rapla

Rapla vallale on tehtud detailplaneeringu algatamise ettepanek Välja tn 12 maaüksusele Rapla linnas. Ettepaneku kohaselt on detailplaneeringu eesmärk sätestada maaüksusele kuni 15 korteriga 5...

Google tänavavaade aprillis 2023. 04.07.2022 tehti Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga sätestada Hagudi alevikus Kastani tn 2 maaüksusele (katastritunnus 66903:003:0277) kauplusehoone ehitusõigus. Taotluse kohaselt on kauplusehoone ligikaudne ehitusalune pind umbes 600 m². Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse olemasolev maakasutus pere- ja ridaelamumaa. Planeeritavat maakasutust ei ole määratud. Üldplaneeringu kohaselt tuleb...

Kastani tn 2 ja 4, Hagudi alevik

Google tänavavaade aprillis 2023. 04.07.2022 tehti Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga sätestada Hagudi alevikus Kastani tn 2 maaüksusele (katastritunnus...

Rapla Vallavalitsus kaalub detailplaneeringu algatamisettepanekut, mille eesmärk on Röa külas Nurme maaüksusele tootmis- ja laohoone ehitusõiguse andmine. ESKIIS seisuga 01.02.2023 (autorid Tõnis Kurisoo, Piret Kivi, Ülle Krais, OÜ Valtu Projekt töö): ►  Situatsiooniskeem ►  Detailplaneeringu põhijoonise eskiis ►  Planeeringu 3D situatsiooniskeem ja mahuline illustratsioon  (2 MB .pdf) ►  KSH eelhinnang (keskkonnaekspert...

Nurme, Röa küla

Rapla Vallavalitsus kaalub detailplaneeringu algatamisettepanekut, mille eesmärk on Röa külas Nurme maaüksusele tootmis- ja laohoone ehitusõiguse andmine. ESKIIS seisuga 01.02.2023 ...

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2021 otsusega nr 36  algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Nuki maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0276). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Nuki maaüksus on ca 0,4 ha pindalaga maatulundusmaa maaüksus Rapla linna vahetus naabruses Tuti küla tiheasustusalal. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse planeeritav maakasutus looduslik haljasmaa. Looduslik haljasmaa on...

Nuki, Tuti

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2021 otsusega nr 36  algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Nuki maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0276). Detailplaneeringu eesmärk on...

SW Energia OÜ kavandab Alu aleviku  kaugküttetorustiku täiemahulist rekonstrueerimist. Taotluse kohaselt projekteeritakse uus terastorustik 100% maa-aluseks, kaotatakse kõik transiitsed kulgemised ja samuti kaotatakse õhus olevad soojustrassid. Ümberehituseks esitatakse taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Projekteerimine võib alata järgmisel talvel ning rekonstrueerimine 2 aasta jooksul. Kaugküttetorustiku ümberehitamine Alu alevikus on avaliku huvi objekt, mistõttu...

Kaugküttetrasside uuendamine Alu alevikus

SW Energia OÜ kavandab Alu aleviku  kaugküttetorustiku täiemahulist rekonstrueerimist. Taotluse kohaselt projekteeritakse uus terastorustik 100% maa-aluseks, kaotatakse kõik transiitsed ...

Rapla vallale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus päikesejaama ehitusõiguse andmiseks Rapla linnas Tallinna mnt 46b maaüksusele. Rimi toidupoe parklasse soovitakse paigaldada päikesepaneelidega autovarjualused ja lisada ka elektriautode laadimispunktid. Päikeseenergeetika arendamiseks on suur avalik huvi, mistõttu ehitusõiguse andmiseks korraldatakse avatud menetlus. Arvamusi ja ettepanekuid oodatakse kuni 28. maini 2023. ►  Taotlus ►  Eelnõu ...

Rapla Rimi kaupluse päikesejaam

Rapla vallale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus päikesejaama ehitusõiguse andmiseks Rapla linnas Tallinna mnt 46b maaüksusele. Rimi toidupoe parklasse soovitakse paigaldada...

Rapla vallale esitati projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga suurendada Uuskülas Kasetuka tn 4 maaüksusel (katastritunnus 66904:001:0260) kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala. Kehtib Rapla Vallavolikogu 26.03.2009 otsusega nr 21 kehtestatud Uuskülas asuvate Koguduse ja Saula kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendatakse 10% ulatuses ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel vastavalt lisatud asendiplaanile. Hoonestusala...

Uuskülas Kasetuka tn 4 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga suurendada Uuskülas Kasetuka tn 4 maaüksusel (katastritunnus 66904:001:0260) kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala....

Algatatud on projekteerimistingimuste avatud menetlus üksikelamu ehitusõiguse andmiseks Rapla linnas Lasteaia tn 2 maaüksusel (67001:003:0640). Eelnõu avalik väljapanek korraldatakse Rapla valla ametlikul veebilehel 26. aprillist kuni 28. maini 2023 . Teade avaldatakse valla infolehe "Rapla Teataja" 12. mai 2023 numbris. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna maakasutuse juhtotstarve pere- ja ridaelamumaa. Linnas on ehitusloakohustusliku hoone kavandamine...

Rapla linn, Lasteaia tn 2 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Algatatud on projekteerimistingimuste avatud menetlus üksikelamu ehitusõiguse andmiseks Rapla linnas Lasteaia tn 2 maaüksusel (67001:003:0640). Eelnõu avalik väljapanek korraldatakse Rapla valla...

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek . Veebruaris tehti algatamiseelset koostööd puudutatud isikute ja asutustega. Ilmnes vajadus käsitleda maaküsimusi ning leida juurdepääsuteele kõiki puudutatud maaomanikke rahuldav asukoht.  Keskkonnaamet nõustus 17.02.2022 KSH eelhinnangu järeldustega ja leidis, et KSH algatamine ei ole teadaoleva...

Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneering

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek . Veebruaris tehti...

Rapla vallale esitati 14.02.2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga rajada Kuku külla Kasesalu, Keldrimäe, Maarjakase, Pauli, Tamme ja Tammiku maaüksustele puhkeküla. Puhkekülla kavandatakse kuni kahekorruselisi ärihooneid, lava, piknikuala, kaks seiklusparki lastele ja täiskasvanutele, liikluslinn, parkla, sõidu- ning jalgteed. 27.10.2022 esitati keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (LEMMA OÜ töö) ja planeeringulahenduse eskiis (Optimal Projekt OÜ töö). Rapla...

Victoria residents, Kuku küla

Rapla vallale esitati 14.02.2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga rajada Kuku külla Kasesalu, Keldrimäe, Maarjakase, Pauli, Tamme ja Tammiku maaüksustele puhkeküla. Puhkekülla...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 4