Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsusega nr 57 algatati detailplaneeringu koostamine Rapla linnas Viljandi mnt 7 maaüksusele (katastritunnus 67001:006:0860). Detailplaneeringu eesmärk on määratleda tingimused segafunktsiooniga korrusmaja ning sellega seotud rajatiste püstitamiseks. Endise lasteaiahoone asemele kavandatakse uut hoonet, mille esimesel korrusel võib olla äri ja teenindus ning kõrgematel korrustel korterid ja bürood. 2020. aasta suvel viidi ehitusõiguse andmiseks läbi...

Viljandi mnt 7, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsusega nr 57 algatati detailplaneeringu koostamine Rapla linnas Viljandi mnt 7 maaüksusele (katastritunnus 67001:006:0860). Detailplaneeringu eesmärk on...

Rapla vallale tehti 06.04.2022 ettepanek algatada Juula külas Vanatammsalu maaüksusele (katastritunnus 66904:002:0161) detailplaneering eesmärgiga püstitada 10 üksikelamut. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonda kavandatud osaliselt pere- ja ridaelamute juhtotstarve, mistõttu detailplaneeringuga viiakse ellu üldplaneeringu põhilahendust. Algatamise menetlemise käigus on Rahandusministeerium juhtinud tähelepanu asjaolule, et piirkonnas on maakonnaplaneeringuga määratud...

Vanatammsalu, Juula

Rapla vallale tehti 06.04.2022 ettepanek algatada Juula külas Vanatammsalu maaüksusele (katastritunnus 66904:002:0161) detailplaneering eesmärgiga püstitada 10 üksikelamut. Rapla valla...

Rapla valla üldplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 13. juulist kuni 16. augustini 2022. Ligikaudu veerandsada eraisikut, asutust ja ettevõtet esitas kokku enam kui 210 erinevat ettepanekut. Ettepanekud on koondatud ettepanekute koondtabelisse (eskiisile ja pärast avalikustamise perioodi esitatud ettepanekud on lehekülgedel 28 kuni 78).   Avalikule väljapanekule järgnevad avalikud...

Üldplaneeringu eskiisi avalikud arutelud

Rapla valla üldplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 13. juulist kuni 16. augustini 2022. Ligikaudu veerandsada eraisikut,...

Farm Construction Products OÜ esitas Rapla vallale 01.09.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Kalevi külas Kinguvälja maaüksusele (100% maatulundusmaa, pindala 88428 m², katastritunnus 66904:001:1013) kaubandus-, teenindus- ja büroohooned. Rapla Vallavolikogu 19. detsembri 2013 otsusega nr 65 algatati samale maaüksusele sama eesmärgiga detailplaneering. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 jõustunud...

Kinguvälja, Kalevi küla

Farm Construction Products OÜ esitas Rapla vallale 01.09.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Kalevi külas Kinguvälja maaüksusele (100% maatulundusmaa, pindala 88428...

Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 44 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 42 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused korterelamu ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks. Korterelamusse kavandatakse kaks, kolm või neli korterit. Planeeringuala pindalaga ca 0,2 ha hõlmab  Raplas linnas Tallinna mnt 42 maaüksust (katastritunnus 67001:004:0018) ja osaliselt Tammemäe tänavat (6692065 Tammemäe tänav L1, katastritunnus 66901:001:0214). Planeeringuala piirneb idast...

Tallinna mnt 42, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 44 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 42 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused korterelamu ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks....

Rapla Vallavalitsusele esitati 06.09.2022 taotlus Rapla linnas Savi tn 3 maaüksusel (katastritunnus 66801:001:0942) paikneva elamu (ehitisregistri kood 109016804) ümberehitamiseks ja laiendamiseks. Taotluse kohaselt kavandatakse katust tõsta u 1,5 m, et sinna ehitada 2 kuni 4 katusekorterit. Hoonesse kokku kavandatakse u 10 üürikorterit ja korterite jaoks mõeldakse krundile ehitada ka maapealne panipaik. Planeerimisseaduse kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades...

Rapla linnas Savi tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 06.09.2022 taotlus Rapla linnas Savi tn 3 maaüksusel (katastritunnus 66801:001:0942) paikneva elamu (ehitisregistri kood 109016804) ümberehitamiseks ja...

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine ka Juuru Vallavolikogu 26. mai 2016 otsusega nr 65, kuid toona kavandati maaüksuse funktsioonide muutmist ulatuslikumalt ning planeeringu koostamine takerdus vaidlustesse piirkonna maaomanike vahel. Sillaotsa varasema detailplaneeringu materjalid on leitavad arhiivist . Sillaotsa...

Sillaotsa

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine...

Rapla Vallavalitsusele esitati 21.08.2022 taotlus Valtu külas Juliuse tn 4 maaüksusel (katastritunnus 66904:002:0340) paikneva suvila (ehitisregistri kood 109014343) ümberehitamiseks ja laiendamiseks üle 33% esialgu kavandatud mahust. Eesmärk on suvila ehitada ümber üksikelamuks. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt paikneb Juliuse tn 4 maaüksus tiheasustusega alal, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus...

Valtu külas Juliuse tn 4 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 21.08.2022 taotlus Valtu külas Juliuse tn 4 maaüksusel (katastritunnus 66904:002:0340) paikneva suvila (ehitisregistri kood 109014343) ümberehitamiseks ja...

Rapla Vallavalitsusele esitati 22.08.2022 taotlus Kodila külas Palamulla tee 22 maaüksusele (katastritunnus 66901:003:0058) kasvuhoone kavandamiseks. Taotluse kohaselt on kasvuhoone pindala u 215 m², kõrgus 3 m ning kunstvalgust ei kasutata, kuna tegevust kavandatakse ajavahemikus märtsist juunini. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist detailplaneeringu koostamise kohustusega alaga. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada...

Kodila külas Palamulla tee 22 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 22.08.2022 taotlus Kodila külas Palamulla tee 22 maaüksusele (katastritunnus 66901:003:0058) kasvuhoone kavandamiseks. Taotluse kohaselt on kasvuhoone pindala u...

Rapla Vallavalitsusele esitati 02.08.2022 taotlus Juuru alevikus Side tänaval asuvate garaažide laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust. Laiendamise eesmärk on lisada hoonetele viilkatus. Hoone koosneb mitmest eri maaüksustel paiknevast osast. Vajalik on kõigi hoone osade käsitlemine ehitusprojektiga. Juuru valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist detailplaneeringu koostamise kohustusega alaga. Hoone laiendamine üle 33% esialgsest mahust on ka planeerimisseaduse kohaselt alevikes...

Juuru alevikus Side tänava garaažide ümberehitus ja laiendamine

Rapla Vallavalitsusele esitati 02.08.2022 taotlus Juuru alevikus Side tänaval asuvate garaažide laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust. Laiendamise eesmärk on lisada hoonetele viilkatus. Hoone...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 3