Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Rapla Vallavalitsusele esitati 9. augustil 2023 taotlus Rapla linnas Kuusiku tee 6 (katastritunnus 67001:005:0300, 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindala 4128 m²) maaüksusel oleva kontorihoone ümberehitamiseks 21 korteriga kortermajaks. Taotluse kohaselt ei ole plaanis kavandada arvestatavaid olemasolevast perimeetrist välja ulatuvaid laiendusi ega juurdeehitusi. Plaanis on kasutusele võtta pööningukorrus, millest tingituna muudetakse vähesel määral katuse kuju ning lisatakse vintskapid...

Rapla linn, Kuusiku tee 6 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 9. augustil 2023 taotlus Rapla linnas Kuusiku tee 6 (katastritunnus 67001:005:0300, 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindala 4128 m²) maaüksusel oleva kontorihoone...

Rapla vallale esitati 20. detsembril 2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga muuta osaliselt Sulupere külas Rapla Vallavolikogu 31. mai 2007 otsusega nr 45 kehtestatud Nurga detailplaneeringut ja osaliselt Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud Kopramäe detailplaneeringut . Nurga detailplaneeringuga kavandati Sulupere külas Vigala jõe ja Rapla ümbersõidu vahelisele alale 13 üksikelamust koosnev asum ning Vigala jõe vasakkaldale 4...

Nurgasalu, Sulupere küla

Rapla vallale esitati 20. detsembril 2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga muuta osaliselt Sulupere külas Rapla Vallavolikogu 31. mai 2007 otsusega nr 45 kehtestatud ...

MainCapital OÜ esitas Rapla vallale 11. mail 2023 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Keskkooli tn 4 maaüksusele (100% tootmismaa, pindala 2597 m², katastritunnus 67001:003:0021) ärimaja/majutushoone. Koos ettepanekuga esitati planeeringulahenduse eskiis ja 17. mail 2023 ettepanekut illustreerivad visualiseeringud (mõlemad AB ARTES TERRAE OÜ tööd). Detailplaneeringu algatamise üle otsustab Rapla Vallavolikogu. ...

Keskkooli tn 4, Rapla

MainCapital OÜ esitas Rapla vallale 11. mail 2023 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Keskkooli tn 4 maaüksusele (100% tootmismaa, pindala 2597 m²,...

Rapla vallale on tehtud detailplaneeringu algatamise ettepanek Välja tn 12 maaüksusele Rapla linnas. Ettepaneku kohaselt on detailplaneeringu eesmärk sätestada maaüksusele kuni 15 korteriga 5 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kortermaja ning kahe abihoone (nt prügimaja ning rattaparkla) ehitusõigus. Koostatud on detailplaneeringu eskiis (autor: arhitekt Margus Paut, MOI OÜ). Eskiisile korraldati arvamuskorje puudutatud kogukonna seas. Arvamuskorje tulemused on koondatud arvamuste ja...

Välja tn 12, Rapla

Rapla vallale on tehtud detailplaneeringu algatamise ettepanek Välja tn 12 maaüksusele Rapla linnas. Ettepaneku kohaselt on detailplaneeringu eesmärk sätestada maaüksusele kuni 15 korteriga 5...

Rapla Vallavolikogu 31.augusti 2023 otsusega nr 52 võeti vastu Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneering. Planeeringuga sätestatakse uue raudteepeatuse rajamise tingimused Sulupere külas asuvate Metsataguse ja Sõerumaa-Veski maaüksuste jagamise tulemusel moodustatavatele kruntidele. Planeeringuala piirneb Karjamardi, Männi, Panga, Sepa, Sikametsa, Sikapõllu, Sõerumaa-Mäepealse, Sõerumäe ja Õhtupäikese katastriüksustega, Rapla ümbersõidutee ning Rail Baltica raudteega. Planeeringuala...

Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Rapla Vallavolikogu 31.augusti 2023 otsusega nr 52 võeti vastu Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneering. Planeeringuga sätestatakse uue raudteepeatuse rajamise tingimused Sulupere külas...

Rapla Vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga kavandada Sulupere külas Nurga maaüksuse (katastritunnus 66904:003:0271) põhjaossa täiendav üksikelamu ja kaks teatisekohustuslikku abihoonet. Taotluse kohaselt on plaanitud iseseisva üksikelamut teenindava krundi moodustamine ja maaüksusele juurdepääsu ehitamine Käbi teelt. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse juhtotstarve osaliselt pere- ja ridaelamumaa ja osaliselt kaitsev (säilitatav) metsamaa....

Sulupere külas Nurga maaüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga kavandada Sulupere külas Nurga maaüksuse (katastritunnus 66904:003:0271) põhjaossa täiendav üksikelamu ja kaks...

Rapla Vallavalitsusele esitati 2. augustil 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Hagudi alevikus Viljandi mnt 10 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1486, elamumaa 100%, pindala 9377 m²) abihoone. Viljandi mnt 10 kuulub Hagudi aleviku tiheasustusalale ja reoveekogumisalale. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse juhtotstarve pere- ja ridaelamumaa. Alevikus on ehitusloakohustusliku hoone kavandamine detailplaneeringukohustuslik. Kohaliku...

Hagudi alevik, Viljandi mnt 10 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 2. augustil 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Hagudi alevikus Viljandi mnt 10 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1486,...

Sunly Wind OÜ esitas 21. juulil 2023 Rapla Vallavalitsusele kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise taotluse. Taotluse eesmärk on algatada eriplaneeringu koostamine Rapla valla üldplaneeringu tuuleala nr 3 kohta, mis paikneb Karitsa küla lõunaosas ja vähesel määral Vana-Kaiu külas. Eriplaneeringuga selgitatakse välja, millistesse asukohtadesse on elektrituulikuid võimalik rajada, lähtudes sotsiaalsetest aspektidest (sh kohalikust huvist),...

Esitati Karitsa tuulepargi eriplaneeringu algatamise taotlus

Sunly Wind OÜ esitas 21. juulil 2023 Rapla Vallavalitsusele kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise taotluse. Taotluse eesmärk on algatada...

Stipend Real Estate OÜ esitas 16. mail 2023 projekteerimistingimuste taotluse eesmärgiga kavandada Rapla linnas Koidu tn 22a maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0740, tootmismaa 100%, pindala 11 396 m²) u 500 m² hoonealuse pinnaga tootmis- ja laohoone kõrgusega u 5,5 m. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtotstarve tootmismaa. Linnas on ehitusloakohustusliku hoone kavandamine detailplaneeringukohustuslik. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib...

Rapla linn, Koidu tn 22a projekteerimistingimuste avatud menetlus

Stipend Real Estate OÜ esitas 16. mail 2023 projekteerimistingimuste taotluse eesmärgiga kavandada Rapla linnas Koidu tn 22a maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0740, tootmismaa 100%,...

Rapla Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 50 algatati Uuskülas Saula detailplaneering, mille eesmärk on osaliselt muuta Rapla Vallavolikogu 26. märtsi 2009 otsusega nr 21 kehtestatud Koguduse ja Saula detailplaneeringut ning kavandada osadele äri- ja tootmismaa kruntidele üksikelamud. Rapla linna kasv pole vastanud ootustele ning äri- ja tootmiskruntide pakkumine ületab nõudlust, samal ajal kui elamispinda napib. Detailplaneeringu mõte on suurendada üksikelamute osakaalu...

Valminud on Saula detailplaneeringu põhilahendus

Rapla Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 50 algatati Uuskülas Saula detailplaneering, mille eesmärk on osaliselt muuta Rapla Vallavolikogu 26. märtsi 2009 otsusega nr 21 kehtestatud...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 5