Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

On ilmnenud vajadus korrata Rapla linnas Viljandi mnt 11 detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikku väljapanekut ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu. Avalik väljapanek korraldatakse Rapla valla kodulehel ja Rapla vallamaja fuajees 24.02.2023 kuni 27.03.2023 . Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste arutelu avalik koosolek toimub Rapla Vallavalitsuse saalis (Rapla linn, Viljandi mnt 17, II korrus) 28.03.2023 algusega kell 16.00 .  ►  Detailplaneeringu materjalid...

Viljandi mnt 11 detailplaneeringu eskiisi uus avalik väljapanek

On ilmnenud vajadus korrata Rapla linnas Viljandi mnt 11 detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikku väljapanekut ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu. Avalik väljapanek korraldatakse Rapla...

Rapla Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 7 algatati Ülejõe külas Kokre detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kuni kolme üksikelamu ja neid teenindava taristu rajamiseks. Planeeringuala pindalaga u 9 ha hõlmab Kokre maaüksust (katastritunnus 66801:001:1391). Planeeringuala teenindav taristu võib puudutatud maaomaniku nõusolekul põhjendatud juhul paikneda ka väljaspool planeeringuala. Planeeringuala piirneb Kaskede tee 3 (katastritunnus 66801:001:1387), Kirsi...

Algatati Kokre detailplaneeringu koostamine

Rapla Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 7 algatati Ülejõe külas Kokre detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kuni kolme üksikelamu ja neid teenindava taristu rajamiseks. ...

Rapla vald valmistab ette  Kopramäe keskuse detailplaneeringu  algatamist, millega Sulupere külas Kopramäe maaüksusele (katastritunnus 66901:001:0314) kavandatakse Kaitseliidu Rapla maleva staabi- ja tagalakeskuse ehitus. Piirkondliku riigikaitselise administratiivobjekti kavandamisega seotud küsimuste arutamiseks korraldatakse  24.01.2023 algusega kell 19.00    Rapla Kultuurikeskuses (Rapla linn, Tallinna mnt 17, II korrus)  kõnekoosolek . Algselt...

Kopramäe keskuse kõnekoosoleku meeldetuletus

Rapla vald valmistab ette  Kopramäe keskuse detailplaneeringu  algatamist, millega Sulupere külas Kopramäe maaüksusele (katastritunnus 66901:001:0314) kavandatakse Kaitseliidu Rapla...

Rapla Vallavalitsusele esitati 12.10.2022 taotlus projekteerida Seli külas Tominga maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0262) üksikelamu. Taotluse kohaselt kavandatakse elamu püstitada maaüksuse põhjaossa ning maaüksuse lõunaossa rajada piirkonna tulekustutusvee tagamiseks tiik. Tominga on hoonestamata maatulundusmaa maaüksus pindalaga 17 603 m² hajaasustuses. Vahetus naabruses paiknevad Metsapuu, Tamme, Tammemetsa, Tammemäe ja Tammetõru elamumaa maaüksused, mis moodustavad...

Seli küla, Tominga projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 12.10.2022 taotlus projekteerida Seli külas Tominga maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0262) üksikelamu. Taotluse kohaselt kavandatakse elamu püstitada...

Rapla vallale esitati 10.01.2023 projekteerimistingimuste taotlus Rapla linnas Viljandi mnt 82 maaüksusele (katastritunnus 67001:009:0050) täiendava üksikelamu kavandamiseks. Taotluse kohaselt on plaanis maaüksuse lõunapoolsest osast moodustada omaette katastriüksus pindalaga u 1200 m².  Viljandi mnt 82 kuulub üksikelamute piirkonda. Maaüksuse üldplaneeringujärgne juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Linnades antakse ehitusõigus üldjuhul detailplaneeringuga, kuid olemasolevate...

Rapla linn, Viljandi mnt 82 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati 10.01.2023 projekteerimistingimuste taotlus Rapla linnas Viljandi mnt 82 maaüksusele (katastritunnus 67001:009:0050) täiendava üksikelamu kavandamiseks. Taotluse kohaselt...

Rapla Vallavalitsuse 14.02.2022 korraldusega algatati Rapla linnas Krookuse tn 1 maaüksuse (katastritunnus 67001:010:0027) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada kaubandus-, teenindus- ja büroohooneid. Koostatud on planeeringulahenduse eelnõu (edaspidi eskiis). Eskiisi (Hendrikson&Ko töö nr 220042389) kohaselt jagatakse maaüksus neljaks krundiks ja igale krundile nähakse ette kaks maksimaalselt kolmekorruselist hoonet suurima kõrgusega kuni 12 meetrit. Suurim...

Krookuse 1 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Rapla Vallavalitsuse 14.02.2022 korraldusega algatati Rapla linnas Krookuse tn 1 maaüksuse (katastritunnus 67001:010:0027) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada...

Rapla Vallavalitsusele esitati 02.01.2023 projekteerimistingimuste taotlus olemasoleva tootmishoone ümberehitamiseks Alu alevikus Tallinna mnt 17 maaüksusel (katastritunnus 66904:005:0070). Taotluse kohaselt kavandatakse olemasoleva tootmishoone (ehitisregistri kood 120709609) ümberehitamist büroohooneks ja võimaluse korral elamuks. Hoonet arvestatavalt laiendada pole plaanis. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse ja kogu piirkonna juhtotstarve tootmismaa, mistõttu tuleb...

Alu alevik, Tallinna mnt 17 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 02.01.2023 projekteerimistingimuste taotlus olemasoleva tootmishoone ümberehitamiseks Alu alevikus Tallinna mnt 17 maaüksusel (katastritunnus 66904:005:0070)....

Rapla vallale esitati 14.02.2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga rajada Kuku külla Kasesalu, Keldrimäe, Maarjakase, Pauli, Tamme ja Tammiku maaüksustele puhkeküla. 27.10.2022 esitati keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (LEMMA OÜ töö) ja planeeringulahenduse eskiis (Optimal Projekt OÜ töö). Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav kui maatulundusmaal kavandatakse muid tegevusi kui maatulundusmaal tavapärased. Puhke-, spordi- või...

Victoria residents, Kuku küla

Rapla vallale esitati 14.02.2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga rajada Kuku külla Kasesalu, Keldrimäe, Maarjakase, Pauli, Tamme ja Tammiku maaüksustele puhkeküla. 27.10.2022...

Tallinna maantee piirkonda Rapla linnas ja Uuskülas on koostatud hulgaliselt detailplaneeringuid, mille realiseerumise korral ei pruugi senine liikluskorralduslahendus kasvavat liikluskoormust suuta teenindada. Transpordiamet on Rapla Vallavalitsuse rahastusel koostanud Tallinna maantee eskiislahenduse. Eskiislahenduse koostamisele kaasati piirkonna maaomanikud, kellelt laekus hulgaliselt ettepanekuid. Kõiki ettepanekuid arvesse võtta polnud võimalik, mistõttu koostatud eskiis lähtub...

Tallinna maantee eskiis

Tallinna maantee piirkonda Rapla linnas ja Uuskülas on koostatud hulgaliselt detailplaneeringuid, mille realiseerumise korral ei pruugi senine liikluskorralduslahendus kasvavat liikluskoormust...

Rapla vald valmistab ette Kopramäe keskuse detailplaneeringu algatamist, millega Sulupere külas Kopramäe maaüksusele (katastritunnus 66901:001:0314) kavandatakse Kaitseliidu Rapla maleva staabi- ja tagalakeskuse ehitus. Piirkondliku riigikaitselise administratiivobjekti põhinäitajad on järgmised: - krundi kasutamise sihtotstarve: kaitseväe hoone ja rajatiste maa (RT); - katastriüksuse sihtotstarve maakatastriseaduse kohaselt: riigikaitsemaa; - lubatud hoonete arv krundil:...

Kopramäe keskuse kõnekoosolek 24.01.2023

Rapla vald valmistab ette Kopramäe keskuse detailplaneeringu algatamist, millega Sulupere külas Kopramäe maaüksusele (katastritunnus 66901:001:0314) kavandatakse Kaitseliidu Rapla maleva...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 4