KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

Koguduse

Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 41 kehtestati Koguduse, Väljamäe, Jaanilda ja Kopli maaüksuste, nendega piirnevate reformimata riigimaade ning osaliselt riigimaanteede T15 Tallinn-Rapla-Türi ja T0141 Rapla-Varbola maantee maaüksusi hõlmav detailplaneering. Detailplaneeringuga nähti ette maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine ühiskondlike hoonete maaks, ridaelamumaaks, pereelamumaaks, ärimaaks, haljasmaaks ja tee maaks, lahendati juurdepääsuteed, parkimine, liikluskorraldus ning seati kruntidele ehitusõigus, määrati kommunikatsioonide asukohad ning haljastuse ja heakorrapõhimõtted.

 

► Detailplaneeringu põhijoonis (9 MB .pdf)

► Detailplaneeringu põhijoonis (7 MB .dwg)

► Tehnnovõrkude joonis (4 MB .pdf)

► Tehnovõrkude joonis (5 MB .dwg)

► Seletuskiri (.doc)

 

Koguduse detailplaneeringuala Põhjakeskuse piirkonnas kehtestati Rapla Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 80   Põhjakeskuse detailplaneering, millega muudeti puudutatud osas Koguduse detailplaneeringu lahendust.

Vt ka Põhjakeskuse detailplaneering

 

Koguduse detailplaneeringuala Risti, Suve ja Sügise tänavate vahele jäävale alale kehtestati Rapla Vallavolikogu 28.09.2017 otsusega nr 53 Sügise ja Suve tänavate elamuala üldplaneeringut muutev detailplaneering, millega Koguduse detailplaneering uue detailplaneeringuga käsitletud osas muutus PlanS § 140 lg 8 alusel kehtetuks.

Vt ka Sügise ja Suve elamuala detailplaneering