DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneeringu algatamine

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek. Veebruaris tehti algatamiseelset koostööd puudutatud isikute ja asutustega. Ilmnes vajadus käsitleda maaküsimusi ning leida juurdepääsuteele kõiki puudutatud maaomanikke rahuldav asukoht. Keskkonnaamet nõustus 17.02.2022 KSH eelhinnangu järeldustega ja leidis, et KSH algatamine ei ole teadaoleva informatsiooni põhjal vajalik. Rapla Vallavolikogu 31. märtsi 2022 otsusega nr 18 detailplaneering algatati ning keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata. Otsusega saab tutvuda valla kodulehel, Ametlikes Teadaannetes, dokumendiregistri vahendusel ja vallavalitsuses. 

10. mail kell 18 plaanib osaühing Rail Baltic Estonia korraldada Rail Baltica teemaõhtu Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis.

Algatamisele esitatud eskiis (Skepast&Puhkim OÜ töö):

► Seletuskiri (1 MB .pdf)

► Põhijoonis (3,3 MB .pdf)

► Keskkonnamõju eelhinnang (3,6 MB .asice)

 

 


► Dokumendiregister