DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Kaitseliidu tagalakeskuse detailplaneering

Kaitseliit esitas Rapla vallale 12.05.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Sulupere külas Kopramäe maaüksusele (100% maatulundusmaa, pindala 132473 m², katastritunnus 66901:001:0314) Kaitseliidu Rapla maleva staabi- ja tagalakeskus. Taotluse kohaselt on tegemist piirkondliku riigikaitselise administratiivobjektiga, mis võimaldab Kaitseliidul täita riigikaitselisi ülesandeid tänapäevases töökeskkonnas.

Rapla valla üldplaneeringu kaardil on maaüksuse juhtotstarveteks kavandatud haljasala ja parkmetsa maa, kaitsehaljastuse maa, kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa, pere- ja ridaelamu maa ning üldkasutatava hoone maa. Riigikaitselise objekti üldine iseloom sarnaneb büroohoonete ansamblile, millele on lisatud riigikaitseliste ülesannetega seotud elemendid. Piirkond on tänu hõlpsale ligipääsetavusele ja Rapla linna lähedusele staabi- ja tagalakeskuse jaoks sobiv. Kavandatava keskuse põhinäitajad on järgmised:

- krundi kasutamise sihtotstarve: kaitseväe hoone ja rajatiste maa (RT);

- katastriüksuse sihtotstarve maakatastriseaduse kohaselt: riigikaitsemaa;

- lubatud hoonete arv krundil: kuni 6;

- lubatud suurim hoonetealune pind: kuni 4500 m²;

- hoonete suurim lubatud kõrgus: kuni 15 m;

- olulise avaliku huviga rajatiste arv: 1 (sidemast);

- olulise avaliku huviga rajatise suurim kõrgus: kuni 45 m;

- sõidukite parkla pind: kuni 11 000 m².

Koostatud on keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, mille järelduste kohaselt ei ole olulise keskkonnamõju ilmnemine planeeringu elluviimisel tõenäoline kui järgitakse ettavaatusabinõusid ehitamisel, ohutusnõudeid laskemoona ladustamisel, rakendatakse meetmeid soojasaare tekke vältimiseks ning korraldatakse keskuse liiklus elamualasid häirimata.

Praegu toimub algatamisele eelnev arvamuskorje puudutatud kogukonna ja asjaomaste asutuste hulgas. Senise koostöö kokkuvõte on koostöö ülevaates (allpool).

24.01.2023 algusega kell 19.00 toimus Rapla Kultuurikeskuse Weinbergi saalis (Rapla linn, Tallinna mnt 17 II korrus) kõnekoosolek, kus detailplaneeringu algatamise küsimusi arutati. Osalesid kõik, kes soovisid detailplaneeringu koostamisel kaasa rääkida, samuti vallajuhid ning Kaitseliidu esindajad. Asukoht Kopramäel põhjustas tulise arutelu ja ka üksjagu vastuseisu. Kogukond tegi ettepaneku kaaluda alternatiivseid asukohti.

15.03.2023 toimus vallavalitsuses töökoosolek alternatiivsete paiknemiskohtade ja tagalakeskusega seotud ohuküsimuste arutamiseks. Kaitseliit kujundab alternatiivsetele asukohtadele lähiajal seisukoha. 05.04.2023 valmis Rapla maleva staabi- ja tagalakeskuse detailplaneeringu ohuhinnang. 30.06.2023 esitati asukohaalternatiivide võrdlusanalüüs. Praegu analüüsitakse laekunud informatsiooni.

Detailplaneeringu algatamise üle otsustab vallavolikogu.

► KSH eelhinnang (Lemma OÜ töö 02.08.2022)

► Rapla maleva staabi- ja tagalakeskuse detailplaneeringu ohuhinnang (05.04.2023)

► Rapla vallas Kaitseliidu Rapla maleva staabi- ja tagalakeskuse asukohaalternatiivide võrdlusanalüüs (Lemma OÜ töö 30.06.2023)

 

► Detailplaneeringu ohuhinnangu valmimise teade (05.04.2023)

► Asukohaalternatiivide võrdlusanalüüsi esitamine seisukohavõtuks (13.07.2023)

► Koostöö ülevaade seisuga 08.09.2023

 

 

► Dokumendiregister