DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneering

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek. Veebruaris tehti algatamiseelset koostööd puudutatud isikute ja asutustega. Ilmnes vajadus käsitleda maaküsimusi ning leida juurdepääsuteele kõiki puudutatud maaomanikke rahuldav asukoht. Keskkonnaamet nõustus 17.02.2022 KSH eelhinnangu järeldustega ja leidis, et KSH algatamine ei ole teadaoleva informatsiooni põhjal vajalik. Rapla Vallavolikogu 31. märtsi 2022 otsusega nr 18 detailplaneering algatati ning keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata. Otsusega saab tutvuda valla kodulehel, Ametlikes Teadaannetes, dokumendiregistri vahendusel ja vallavalitsuses. 

10. mail kell 18 korraldas osaühing Rail Baltic Estonia Rail Baltica teemaõhtu Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis.

23.08.2022 esitati detailplaneeringu eskiis (Skepast&Puhkim OÜ kiri). Rapla Vallavalitsus palus kaaluda alternatiivsete juurdepääsude võimalusi (Rapla Vallavalitsuse 22.09.2022 kiri nr 6-2/39-19). 08.11.2022 lähetas Rail Baltic Estonia vastuskirja, millest ilmneb, et detailplaneeringu eskiisiga väljavalitud variantidest paremat välja pakkuda pole.

Juurdepääsutee alternatiivid, mida kaaluti:

skeemid

pilt

 

DETAILPLANEERING 24. oktoobri 2023 seisuga (Skepast&Puhkim OÜ töö):

► Kontaktvöönd (5 MB .pdf)

► Tugiplaan (2 MB .pdf)

► Põhijoonis (3 MB .pdf)

► Tehnovõrkude koondplaan (3 MB .pdf)

► Seletuskiri (2 MB .pdf)

► Koostöö ja kooskõlastuste ülevaade (19.09.2023 seisuga)

 

Detailplaneeringu lisad:

► kõik lisad ühe failina (NB! mahukas fail - 28 MB .pdf)

► Keskkonnamõju eelhinnang (3,6 MB .asice)

► Liiklusuuring, ehitus- ja hüdrogeoloogiline uuring, keskkonnamüra hinnang, tehnilised tingimused (15 MB .pdf)

pilt  pilt  pilt

 

Detailplaneering koostati koostöös puudutatud kogukonnaga ja asjaomaste asutuste osavõtul. Rapla Vallavolikogu 31. augusti 2023 otsusega nr 52 võeti detailplaneering vastu. Avalik väljapanek toimus Rapla valla veebilehel ja Rapla riigimaja fuajees (Tallinna mnt 14, Rapla linn) 21. septembrist kuni 5. oktoobrini 2023. Avalikustamise jooksul esitatud ettepanekute ülevaade on allpool.

► Avaliku väljapaneku teade 5. septembril 2023

► Avaliku väljapaneku jooksul esitatud arvamuste ja ettepanekute kokkuvõte

Rapla Vallavalitsus kujundab seisukoha esitatatud ettepanekute osas ja vallavolikogu pädevuses on detailplaneeringu kehtestamise üle otsustada.

 

Planeeringualast põhja poole kavandatakse infrastruktuuri hoolduspunkti, mis koosneb u 7 ha suurusest kõvakattega ladustamisplatsist, töö- ja olmeruumidest, laost ja rajatistest. Infrastruktuuri hoolduspunktile on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet andnud projekteerimistingimustega 2021. aastal ehitusõiguse. Rapla Vallavalitsus tegi ettepaneku arvestatava ruumilise ulatusega hoolduspunkti kavandamine lahendada koos peatuse detailplaneeringuga, kuid see mõte ei leidnud toetust (vt kirjavahetus dokumendiregistris).

► Rapla hoolduspunkti üldplaan (Skepast&Puhkim OÜ töö nr 2020_0078)

► Hoolduspunkti üldvaade (arvatavasti sama töö osa)

 

 


► Dokumendiregister