DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Rapla linnas Kuusiku tee 10 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Arhitex OÜ töö). 

Kuusiku tee 10 maaüksus (katastritunnus 67001:005:0380, pindala 1412 m², sihtotstarve 100% ärimaa) paikneb Rapla linnas Kuusiku tee ääres hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna olemasolev maakasutus kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa, kavandatavat juhtotstarvet pole määratud. Planeeringuala kuulub Rapla linna tiheasustusalale ning jääb reoveekogumisalale ja ka kaugküttepiirkonda. 

Üldplaneeringu koostamise ajal 10 aasta eest valitses arusaam jõuliselt kasvavast Rapla linnast, kuhu kavandati hulgaliselt äri-, teenindus- ja kaubanduspindu. Ka Kuusiku tee 10 hoones tegutses varem pood, millele tuginedes on ärimaa juhtotstarve üldplaneeringu kaardile jäänud. Linna kasv ei ole aga vastanud ootustele ja 10 aastaga on rahvaarv umbes 300 inimese võrra vähenenud. Saadaolevaid äriruume on linnas piisavalt, küll aga napib elamispinda. Uus kortermaja kavandatakse kolmekorruseline, et võimalikult vähe varjata naabrite vaadet. Kortereid on plaanis ette näha ca 6...10.

Detailplaneeringu koostamine algatati Rapla Vallavolikogu 25.veebruari 2021 otsusega nr 8 valla üldplaneeringut järgivana, kuna Rapla Vallavolikogu hinnangul ei kujuta kortermaja kavandamine Kuusiku tee 10 maaüksusele endast üldplaneeringu põhilahenduse muutmist. Rahandusministeeriumi hinnangul muudetakse kortermaja kavandamisega maakasutuse juhtotstarvet ulatuslikult, mistõttu on vajalik üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse korraldamine. Üldplaneeringut muutev planeeringumenetlus võtab vähemalt 10 kuu võrra rohkem aega ja on nii arendajale, omavalitsusele kui riigiametitele oluliselt koormavam, kuid antud juhul on see Rahandusministeeriumi hinnangul õigusselguse huvides siiski põhjendatud.

Mais-juunis koostati keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang. Keskkonnaamet oli eelhinnangu järeldustega päri. KSH eelhinnagu järelduste kohaselt ei ole alust eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist detailplaneeringu elluviimsel. Rapla Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 49 algatati detailplaneering üldplaneeringut muutvana.

► Kuusiku tee 10 detailplaneeringu algatamise eelnõu lühitutvustus (YouTube)

Rapla Vallavalitsuse 18. aprilli 2022 korraldusega nr 182 määrati detailplaneeringu eelnõu (edaspidi eskiisi) avaliku väljapaneku periood 4. maist kuni 4. juunini 2022. Eskiis on avalikustatud valla ametlikul veebilehel ja vallamaja (Rapla linn, Viljandi mnt 17) fuajees. 

Avaliku väljapaneku jooksul kooskõlastas Maa-amet planeeringu 31.05.2022 kirjaga ning Kuusiku tee 8 korteriühistu esitas 04.06.2022 kirjaga tähelepanekuid ja ettepanekuid. Nurme 3 korteriühistult laekusid ettepanekud kirjaga pärast avaliku väljapaneku lõppu.

► Esitatud ettepanekute kokkuvõte

Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus vallamaja saalis 7. juunil 2022.

► Avaliku arutelu memo

Pärast eskiisi avalikku väljapanekut asutakse detailplaneeringu koostamisele ja kooskõlastamisele, millele järgneb planeeringu vastuvõtmine, avalikustamine ning juhul, kui kõik saab sobivaks timmitud - kehtestamine.

► Detailplaneeringu eskiis seisuga 03.03.2022 (arhiveeritud)

 

► DETAILPLANEERINGU ESKIIS seisuga 05.12.2023 (maastikuarhitekt Jane Asper, maastikuarhitekt-planeerija Merit Naruskberg, Terav Kera OÜ):

 
   ► kogu kaust (2 MB .pdf)
   ► seletuskiri
 
 

   

► Hoone eskiislahendus seisuga 12.08.2021 (arhitekt Inge-Ly Ansip ja projekteerija Jengel Ansip töö, Arhitex OÜ)

► KSH eelhinnang (keskkonnaspetsialist Elar Põldvere, Alkranel OÜ töö) 6MB .pdf .asice

 

 

► Dokumendiregister