KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

Kehtestatud detailplaneeringud 8. detsembri 2023 seisuga:

► Tabel .xlsx

► Tabel .pdf

 

Kraavivahe, Sikeldi

Rapla Vallavolikogu 30.05.2013 otsusega nr 23 kehtestati Sikeldi külas Kraavivahe kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine üheks jätkuvalt maatulundusmaa maaüksuseks ja vastavalt üldplaneeringule - neljaks  kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete krundiks (BB) ning neid teenindavaks transpordimaa maaüksuseks. Detailplaneeringuga antakse ärimaadele ehitusõigus, määratakse arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed ja normidekohane parkimine ning organiseeritakse liiklus, samuti seatakse tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ning vajalikud haljastuslikud, heakorra- ja keskkonnakaitselised põhimõtted.

 

► Detailplaneeringu seletuskiri (19 MB .pdf)

► Detailplaneeringu joonised (27 MB .pdf)