Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Saare detailplaneering, Tuti küla

Rapla vallale esitas 16.09.2019 Mereno Ehitus OÜ detailplaneeringu algatamisettepaneku Tuti külas Saare maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0118). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine kahe uue üksikelamu püstitamiseks. Koostatud on detailplaneeringu eskiis (Mereno Ehitus OÜ töö). Detailplaneeringuga tehakse üldplaneeringuga sätestatud maa juhtotstarbe muutmisettepanek. Üldplaneeringu kohaselt on tegemist kaitsva (säilitatava) metsamaaga, mille ülesanne on säilitada asumite ökoloogiline puhverala ja koosluste looduslik mitmekesisus ka järeltulevatele põlvkondadele. Planeeringuga nähakse elamukruntidel ette looduslike koosluste säilitamine vähemalt poole ulatuses pindalast, mis loob eelduse üldplaneeringuga määratud juhtotstarbe säilimiseks 75% ulatuses planeeritavast alast. Üldplaneeringu maakasutustingimuste kohaselt eelistatakse arendamisel olemasolevate kompaktsete hoonestusalade laiendamist ja tihendamist, millist põhimõtet järgitakse. Detailplaneeringuga on võimalik tagada ka kõik teised üldplaneeringu tingimused, mistõttu Rapla Vallavolikogu hinnangul ei ole juhtotstarbe muutmisettepanek ulatuslik ega sisalda endas üldplaneeringu põhilahenduse muutmisettepanekut. Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 43, planeering võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 28.06.2021 korraldusega nr 351 ning avalik väljapanek toimus 22.07. kuni 09.08.2021. Avaliku väljapaneku jooksul laekusid OSAÜHING HEAVARA vastuväited.

Laekunud vastuväidete ja ettepanekute kohaselt on küsitavad keskkonnamõju eelhinnangu järeldused ja algatamise otsuse alused, planeeringu keskkonnakaalutlusi pole arvestatud teistes valdkondades, kuritegevuse ennetusmeetmed on vastuolulised, probleeme on vastutavate spetsialistide pädevuse ja kooskõlastuste asjakohasusega ning Päästeameti kooskõlastus puudub. Ettepanek on tehtud Saare maaüksuse staatuse säilitamiseks üldplaneeringuga ettenähtud puhveralana, tehnovõrkude projekteerimiseks teemaale ning planeeringuala metsastamiseks.

Planeeringule esitatud ettepanekud on koondatud tabelisse.

Ettepanekute alusel planeeringulahendust korrigeeriti, kuid arvesse ei olnud võimalik võtta kõiki seisukohti. Täiendatud planeeringulahendusele korraldati uus avalikustamine 9. septembrist kuni 23. septembrini 2021 Rapla vallamaja I korrusel. Avaliku väljapaneku jooksul 23.09.2021 laekus OSAÜHING HEAVARA teabenõue, vastuväited ja ettepanekud planeeringule. Ettepanekutest ühe osaga oli juba varasemalt arvestatud, kuid kõiki ettepanekuid arvesse võtta pole võimalik. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu korraldati 28. septembril 2021 algusega kell 16.00 Rapla vallamaja II korruse saalis (Viljandi mnt 17, Rapla linn). Arutelust on koostatud protokoll ja saadaval on helisalvestis (45 MB .mp3).

Planeeringu teisele avalikustamisele laekunud ettepanekud koos ülevaatega ettepanekutega arvestamisest on lisatud tabelisse.

Rapla vallamajas toimus 04.11.2021 Rahandusministeeriumi korraldatud ärakuulamine, millel osalesid nii planeeringust huvitatud isik kui ettepanekute esitaja. Ärakuulamisel arutatud teemade alusel planeeringulahendust täiendati. Täiendatud materjal esitati Rahandusministeeriumile 07.04.2022 heakskiitmiseks. Täiendatud materjal saadeti 07.04.2022 tutvumiseks ka planeeringu koostamisele kaasatud isikutele. OSÜHING HEAVARA palus esmalt vastamistähtaega pikendada ning seejärel esitas 08.05.2022 täpsustatud vastuväited. Rapla Vallavolikogu otsustab detailplaneeringu kehtestamise üle pärast Rahandusministeeriumi heakskiidu laekumist.

 

► Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

► KSH eelhinnang (keskkonnaekspert Andres Tõnissoni töö)

► Keskkonnaameti seisukoht KSH algatamise vajalikkuse kohta (KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik)

 

DETAILPLANEERING seisuga 15.06.2022

Menetlusdokumendid Algatamise otsus 29.10.2020
Algatamise teade (AT) 02.11.2020
Algatamise teade (RS) 04.11.2020
Vastuvõtmise korraldus 28.06.2021
Vastuvõtmise teade (RT) 09.07.2021
Vastuvõtmise korraldus 23.08.2021
Vastuvõtmise teade (RS) 25.08.2021
Vastuvõtmise teade (RT)  
   
Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised (12 MB .asice .pdf) 15.06.2022
Koostöödokumendid Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastus 31.03.2021
Rahandusministeeriumi arvamus 01.04.2021
OSAÜHING HEAVARA ettepanekud 06.04.2021
Vallaarhitekti kommentaarid ettepanekutele 06.04.2021
Mereno Ehitus OÜ kommentaarid 07.04.2021

Päästeameti kooskõlastus

(loetud kooskõlastatuks PlanS § 133 lg 2 alusel 24.04.2021)
Päästeameti kooskõlastus 13.09.2021
OSAÜHING HEAVARA vastuväited 06.08.2021
OSAÜHING HEAVARA vastuväited 23.09.2021
Põllumajandus- ja Toiduameti vastus 24.09.2021
Päästeameti vastus 29.09.2021
Elektrilevi 07.04.2022
OSAÜHING HEAVARA täpsustatud vastuväited 08.05.2022

Planeeringulahenduse illustratsioon (autor Mereno Ehitus OÜ).

pohijoonise_vv

► Dokumendihaldus


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2022 otsusega nr 37 võeti vastu Rapla linnas Viljandi mnt 61 ja 63 detailplaneering, mille eesmärk on segafuktsiooniga hoonestusala kujundamine piirkonnas. Avalik väljapanek toimub vallamaja fuajees ja valla kodulehel 21. juulist kuni 14. augustini 2022.    Avaliku väljapaneku jooksul on igaühel õigus planeeringu kohta esitada ettepanekuid või arvamusi, millised palutakse lähetada  kirjalikult Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla...

Rapla linnas Viljandi mnt 61 ja 63 detailplaneerigu avalik väljapanek

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2022 otsusega nr 37 võeti vastu Rapla linnas Viljandi mnt 61 ja 63 detailplaneering, mille eesmärk on segafuktsiooniga hoonestusala kujundamine piirkonnas. Avalik...

Rapla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub  13.07.2022 - 16.08.2022 . Üldplaneeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal (alates 13. juulist 2022) tutvuda: 1)     Rapla ja Kehtna valla üldplaneeringute ühises kaardirakenduses:  https://hendrikson.ee/maps/Kehtna-Rapla/ 2)     tööpäevadel tööajal Rapla Vallavalitsuse hoones (Rapla linn,...

Rapla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Rapla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub  13.07.2022 - 16.08.2022 . Üldplaneeringu ja KSH materjalidega on...

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Arhitex OÜ töö).  Kuusiku tee 10 maaüksus (katastritunnus 67001:005:0380, pindala 1412 m², sihtotstarve 100% ärimaa) paikneb Rapla linnas Kuusiku tee ääres hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna olemasolev maakasutus kaubandus-,...

Rapla linnas Kuusiku tee 10 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on...

Eraisik esitas Rapla vallale 04.05.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Maidla külas Lõoksemäe (100% elamumaa, pindala 14322 m², katastritunnus 66801:001:1345) ja Mõmmiku (100% maatulundusmaa, pindala 9200 m², katastritunnus 66801:001:1612) maaüksustele kummalegi ühe täiendava üksikelamu koos abihoonetega. Algatamisettepaneku kohaselt on juurdepääsutee mõeldud kulgema Loigu maaüksusel (katastritunnus 66801:001:1611). Detailplaneeringu algatamist menetleb...

Lõoksemäe

Eraisik esitas Rapla vallale 04.05.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Maidla külas Lõoksemäe (100% elamumaa, pindala 14322 m², katastritunnus 66801:001:1345) ja...

Rapla vallale on tehtud ettepanek tunnistada Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 detailplaneering kehtetuks ning anda projekteerimistingimustega üksikelamu ehitusõigus Viljandi mnt 13 maaüksuse (katastritunnus 66903:003:0171) jagamise tulemusel moodustatavale krundile. Projekteerimistingimuste andmine on võimalik vaid tingimusel, et detailplaneering tunnistatakse kehtetuks. Kuni detailplaneering kehtetuks tunnistatud ei ole, ei ole võimalik projekteerimistingimusi anda. Eelnõu on siiski...

Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale on tehtud ettepanek tunnistada Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 detailplaneering kehtetuks ning anda projekteerimistingimustega üksikelamu ehitusõigus Viljandi mnt 13 maaüksuse...

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine ka Juuru Vallavolikogu 26. mai 2016 otsusega nr 65, kuid toona kavandati maaüksuse funktsioonide muutmist ulatuslikumalt ning planeeringu koostamine takerdus vaidlustesse piirkonna maaomanike vahel. Sillaotsa varasema detailplaneeringu materjalid on leitavad arhiivist . Sillaotsa...

Sillaotsa

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine...

Rapla vallale esitati 08.06.2022 ettepanek tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 maaüksusele kehtestatud detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli kahe üksikelamu ehitusõiguse määratlemine. Kehtetuks tunnistamise eesmärk on täiendavate üksikelamute kavandamine piirkonda. Koostatud on kehtetuks tunnistamise eelnõu, millele korraldatakse arvamuskorje. Kehtetuks tunnistamise üle otsustab vallavolikogu eeldatavasti augustis 2022....

Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale esitati 08.06.2022 ettepanek tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 maaüksusele kehtestatud detailplaneering....

Uuskülas Pääsukese tn 13 (katastritunnus 66905:001:0610) on 100% elamumaa maaüksus, millele kavandatakse üksikelamu püstitamist. Uuskülas endiste aiandusühistute piirkonnas on üldplaneeringu kohaselt krundile lubatud ehitada üksikelamu koos ühe abihoonega. Krundi täisehitusprotsent võib olla kuni 20, elamu võib olla kuni kahekorruseline viilkatusega, suurima kõrgusega kuni 8,5 m. Eelnõu avalik väljapanek toimub 11.06.2022 kuni 25.06.2022. Oodatud on ettepanekud ja arvamused Rapla valla...

Uuskülas Pääsukese tn 13 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Uuskülas Pääsukese tn 13 (katastritunnus 66905:001:0610) on 100% elamumaa maaüksus, millele kavandatakse üksikelamu püstitamist. Uuskülas endiste aiandusühistute piirkonnas on üldplaneeringu...

Uuskülas Kivi tn 2 (katastritunnus 66905:001:0130) on 100% elamumaa maaüksus, millele kavandatakse üksikelamu püstitamist. Arendamisele kohalduvad aiandusühistutele määratud tingimused. Üldplaneeringu kohaselt on krundile lubatud ehitada üksikelamu koos ühe abihoonega. Krundi täisehitusprotsent võib olla kuni 20, elamu võib olla kuni kahekorruseline viilkatusega, suurima kõrgusega kuni 8,5 m. Eelnõu avalik väljapanek toimub 11.06.2022 kuni 25.06.2022. Oodatud on ettepanekud ja...

Uuskülas Kivi tn 2 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Uuskülas Kivi tn 2 (katastritunnus 66905:001:0130) on 100% elamumaa maaüksus, millele kavandatakse üksikelamu püstitamist. Arendamisele kohalduvad aiandusühistutele määratud tingimused....

Rapla linnas Sulupere tn 20 (katastritunnus 67001:003:0320) on esitatud taotlus üksikelamu suuremahuliseks laiendamiseks. Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega juhtumiga planeerimisseaduse kohaselt, kuid tingimused on täidetud ehitusõiguse andmiseks lihtsama, projekteerimistingimuste menetlusega. Koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda vallamajas või valla kodulehel 11.06. kuni 25.06.2022. ►  Projekteerimistingimuste taotlus ►  Hoone...

Rapla linnas Sulupere tn 20 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla linnas Sulupere tn 20 (katastritunnus 67001:003:0320) on esitatud taotlus üksikelamu suuremahuliseks laiendamiseks. Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega juhtumiga...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 3