Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Saare detailplaneering, Tuti küla

Rapla vallale esitas 16.09.2019 Mereno Ehitus OÜ detailplaneeringu algatamisettepaneku Tuti külas Saare maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0118). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine kahe uue üksikelamu püstitamiseks. Koostatud on detailplaneeringu eskiis (Mereno Ehitus OÜ töö). Detailplaneeringuga tehakse üldplaneeringuga sätestatud maa juhtotstarbe muutmisettepanek. Üldplaneeringu kohaselt on tegemist kaitsva (säilitatava) metsamaaga, mille ülesanne on säilitada asumite ökoloogiline puhverala ja koosluste looduslik mitmekesisus ka järeltulevatele põlvkondadele. Planeeringuga nähakse elamukruntidel ette looduslike koosluste säilitamine vähemalt poole ulatuses pindalast, mis loob eelduse üldplaneeringuga määratud juhtotstarbe säilimiseks 75% ulatuses planeeritavast alast. Üldplaneeringu maakasutustingimuste kohaselt eelistatakse arendamisel olemasolevate kompaktsete hoonestusalade laiendamist ja tihendamist, millist põhimõtet järgitakse. Detailplaneeringuga on võimalik tagada ka kõik teised üldplaneeringu tingimused, mistõttu Rapla Vallavolikogu hinnangul ei ole juhtotstarbe muutmisettepanek ulatuslik ega sisalda endas üldplaneeringu põhilahenduse muutmisettepanekut. Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 43, planeering võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 28.06.2021 korraldusega nr 351 ning avalik väljapanek toimus 22.07. kuni 09.08.2021. Avaliku väljapaneku jooksul laekusid OSAÜHING HEAVARA vastuväited.

Laekunud vastuväidete ja ettepanekute kohaselt on küsitavad keskkonnamõju eelhinnangu järeldused ja algatamise otsuse alused, planeeringu keskkonnakaalutlusi pole arvestatud teistes valdkondades, kuritegevuse ennetusmeetmed on vastuolulised, probleeme on vastutavate spetsialistide pädevuse ja kooskõlastuste asjakohasusega ning Päästeameti kooskõlastus puudub. Ettepanek on tehtud Saare maaüksuse staatuse säilitamiseks üldplaneeringuga ettenähtud puhveralana, tehnovõrkude projekteerimiseks teemaale ning planeeringuala metsastamiseks.

Planeeringule esitatud ettepanekud on koondatud tabelisse.

Ettepanekute alusel planeeringulahendust korrigeeriti, kuid arvesse ei olnud võimalik võtta kõiki seisukohti. Täiendatud planeeringulahendusele korraldati uus avalikustamine 9. septembrist kuni 23. septembrini 2021 Rapla vallamaja I korrusel. Avaliku väljapaneku jooksul 23.09.2021 laekus OSAÜHING HEAVARA teabenõue, vastuväited ja ettepanekud planeeringule. Ettepanekutest ühe osaga oli juba varasemalt arvestatud, kuid kõiki ettepanekuid arvesse võtta pole võimalik. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu korraldati 28. septembril 2021 algusega kell 16.00 Rapla vallamaja II korruse saalis (Viljandi mnt 17, Rapla linn). Arutelust on koostatud protokoll ja saadaval on helisalvestis (45 MB .mp3).

Planeeringu teisele avalikustamisele laekunud ettepanekud koos ülevaatega ettepanekutega arvestamisest on lisatud tabelisse.

Rapla vallamajas toimus 04.11.2021 Rahandusministeeriumi korraldatud ärakuulamine, millel osalesid nii planeeringust huvitatud isik kui ettepanekute esitaja. Ärakuulamisel arutatud teemade alusel planeeringulahendust täiendati. Täiendatud materjal esitati Rahandusministeeriumile 07.04.2022 heakskiitmiseks. Täiendatud materjal saadeti 07.04.2022 tutvumiseks ka planeeringu koostamisele kaasatud isikutele. OSÜHING HEAVARA palus esmalt vastamistähtaega pikendada ning seejärel esitas 08.05.2022 täpsustatud vastuväited. Kuna Allika tn 13 ja 14 maaomaniku vastuseisu tõttu ei ole elektrivarustust võimalik rajada Allika tänava poolt, kavandab Elektrilevi OÜ elektrivarustuse ehitada maakaabliga piki Suurearu-Põlendiku teed. Elektrilevi annulleeris 21.06.2022 varasema kooskõlastuse ja andis uue (2 MB .asice). Rahandusministeerium kiitis detailplaneeringu heaks 26.09.2022 kirjaga nr 15-3/4863-2.

Rapla Vallavolikogu otsustab detailplaneeringu kehtestamise üle eeldatavasti oktoobris 2022.

 

► Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

► KSH eelhinnang (keskkonnaekspert Andres Tõnissoni töö)

► Keskkonnaameti seisukoht KSH algatamise vajalikkuse kohta (KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik)

 

DETAILPLANEERING seisuga 15.06.2022

Menetlusdokumendid Algatamise otsus 29.10.2020
Algatamise teade (AT) 02.11.2020
Algatamise teade (RS) 04.11.2020
Vastuvõtmise korraldus 28.06.2021
Vastuvõtmise teade (RT) 09.07.2021
Vastuvõtmise korraldus 23.08.2021
Vastuvõtmise teade (RS) 25.08.2021
Vastuvõtmise teade (RT)  
   
Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised (12 MB .asice .pdf) 15.06.2022
Koostöödokumendid Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastus 31.03.2021
Rahandusministeeriumi arvamus 01.04.2021
OSAÜHING HEAVARA ettepanekud 06.04.2021
Vallaarhitekti kommentaarid ettepanekutele 06.04.2021
Mereno Ehitus OÜ kommentaarid 07.04.2021

Päästeameti kooskõlastus

(loetud kooskõlastatuks PlanS § 133 lg 2 alusel 24.04.2021)
Päästeameti kooskõlastus 13.09.2021
OSAÜHING HEAVARA vastuväited 06.08.2021
OSAÜHING HEAVARA vastuväited 23.09.2021
Põllumajandus- ja Toiduameti vastus 24.09.2021
Päästeameti vastus 29.09.2021
Elektrilevi 07.04.2022
OSAÜHING HEAVARA täpsustatud vastuväited 08.05.2022
Elektrilevi  21.06.2022

Planeeringulahenduse illustratsioon (autor Mereno Ehitus OÜ).

pohijoonise_vv

► Dokumendihaldus


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Rapla linna koerte mängu- ja treeningväljaku rajamist on pikalt kaalutud ning lõpuks leitud sobivaim asukoht Metsapargi maaüksusel (katastritunnus 67001:008:0059). Üldplaneeringu kohaselt on tegemist haljasala ja parkmetsa maa-alaga, mille üldine arengusuund on asustust toetava puhkeala ning ökoloogilise puhvertsooni moodustamine. Vallavalitsuse töögrupp koostas maaüksuse ligikaudse tsoneerimisettepaneku, mis arvestab ka lasteaia õueala laienemise, eri funktsioonide eraldamisvajaduse ning...

Rapla linn, Metsapargi

Rapla linna koerte mängu- ja treeningväljaku rajamist on pikalt kaalutud ning lõpuks leitud sobivaim asukoht Metsapargi maaüksusel (katastritunnus 67001:008:0059). Üldplaneeringu kohaselt on...

Käesoleva aasta augustis algatati Rapla linnas Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi mnt 13 (katastritunnus 67001:006:0380) maaüksustele korterelamu detailplaneeringu koostamine. Planeeringut menetletakse vastavalt volikogu otsusele üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetlusreeglite kohaselt, kuna kavandatav maakasutus ei vasta üldplaneeringu kaardile märgitud praegustele sihtotstarvetele. Valminud on planeeringu eskiis. Eskiislahenduse kohaselt on...

Rapla linnas Viljandi mnt 11 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Käesoleva aasta augustis algatati Rapla linnas Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi mnt 13 (katastritunnus 67001:006:0380) maaüksustele korterelamu detailplaneeringu...

Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 44 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 42 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused korterelamu ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks. Korterelamusse kavandatakse kaks, kolm või neli korterit. Planeeringuala pindalaga ca 0,2 ha hõlmab  Raplas linnas Tallinna mnt 42 maaüksust (katastritunnus 67001:004:0018) ja osaliselt Tammemäe tänavat (6692065 Tammemäe tänav L1, katastritunnus 66901:001:0214). Planeeringuala piirneb idast...

Tallinna mnt 42, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 44 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 42 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused korterelamu ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks....

Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsusega nr 57 algatati detailplaneeringu koostamine Rapla linnas Viljandi mnt 7 maaüksusele (katastritunnus 67001:006:0860). Detailplaneeringu eesmärk on määratleda tingimused segafunktsiooniga korrusmaja ning sellega seotud rajatiste püstitamiseks. Endise lasteaiahoone asemele kavandatakse uut hoonet, mille esimesel korrusel võib olla äri ja teenindus ning kõrgematel korrustel korterid ja bürood. 2020. aasta suvel viidi ehitusõiguse andmiseks läbi...

Viljandi mnt 7, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsusega nr 57 algatati detailplaneeringu koostamine Rapla linnas Viljandi mnt 7 maaüksusele (katastritunnus 67001:006:0860). Detailplaneeringu eesmärk on...

Rapla Vallavalitsusele esitati 12.10.2022 taotlus projekteerida Seli külas Tominga maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0262) üksikelamu. Taotluse kohaselt kavandatakse elamu püstitada maaüksuse põhjaossa ning maaüksuse lõunaossa rajada piirkonna tulekustutusvee tagamiseks tiik. Tominga on hoonestamata maatulundusmaa maaüksus pindalaga 17 603 m² hajaasustuses. Vahetus naabruses paiknevad Metsapuu, Tamme, Tammemetsa, Tammemäe ja Tammetõru elamumaa maaüksused, mis moodustavad...

Seli küla, Tominga projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 12.10.2022 taotlus projekteerida Seli külas Tominga maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0262) üksikelamu. Taotluse kohaselt kavandatakse elamu püstitada...

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi - Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande avaliku arutelu kohta Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi - Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest. Rail Baltic on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega...

Rail Baltica keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub 10.01.2023

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi - Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande avaliku arutelu kohta Tarbijakaitse ja Tehnilise...

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek . Veebruaris tehti algatamiseelset koostööd puudutatud isikute ja asutustega. Ilmnes vajadus käsitleda maaküsimusi ning leida juurdepääsuteele kõiki puudutatud maaomanikke rahuldav asukoht.  Keskkonnaamet nõustus 17.02.2022 KSH eelhinnangu järeldustega ja leidis, et KSH algatamine ei ole teadaoleva...

Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneering

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek . Veebruaris tehti...

MPK Kodu OÜ esitas Rapla vallale 12.08.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Kuusiku tee 11 maaüksusele (100% elamumaa, pindala 2006 m², katastritunnus 66801:001:1789) kuni 6 boksiga ridaelamu. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse planeeritav maakasutus pere- ja ridaelamumaa, kusjuures ridaelamule arvestatakse vähemalt 800 m² krundi pinda ühe korteri kohta. Seetõttu on üldplaneeringu tingimusi järgides võimalik maaüksusele kavandada kuni...

Kuusiku tee 11, Rapla linn

MPK Kodu OÜ esitas Rapla vallale 12.08.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Kuusiku tee 11 maaüksusele (100% elamumaa, pindala 2006 m², katastritunnus...

Farm Construction Products OÜ esitas Rapla vallale 01.09.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Kalevi külas Kinguvälja maaüksusele (100% maatulundusmaa, pindala 88428 m², katastritunnus 66904:001:1013) kaubandus-, teenindus- ja büroohooned. Rapla Vallavolikogu 19. detsembri 2013 otsusega nr 65 algatati samale maaüksusele sama eesmärgiga detailplaneering. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 jõustunud...

Kinguvälja, Kalevi küla

Farm Construction Products OÜ esitas Rapla vallale 01.09.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Kalevi külas Kinguvälja maaüksusele (100% maatulundusmaa, pindala 88428...

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine ka Juuru Vallavolikogu 26. mai 2016 otsusega nr 65, kuid toona kavandati maaüksuse funktsioonide muutmist ulatuslikumalt ning planeeringu koostamine takerdus vaidlustesse piirkonna maaomanike vahel. Sillaotsa varasema detailplaneeringu materjalid on leitavad arhiivist . Sillaotsa...

Sillaotsa

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 3