10.07.24
Koostatav üldplaneering
Üldplaneeringu infovahetus toimub üldplaneeringu portaali vahendusel.

Üldplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks

Rapla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamise jooksul 2022. aasta juulis ja augustis esitas u 30 eraisikut, asutust ja ettevõtet kokku enam kui 210 ettepanekut. Ettepanekud ja ettepanekutega arvestamise viisid on koondatud tabelisse. Ettepanekute alusel muudetud ja täiendatud üldplaneering esitatakse asjaomastele valitsusasutustele kooskõlastamiseks ning antakse kaasatud isikutele võimalus arvamuse andmiseks. Kooskõlastamisele ja arvamuse andmiseks esitatava materjali koosseis:

Üldplaneeringu seletuskiri(4 MB .pdf)

Üldplaneeringu KSH aruanne(6 MB .pdf)

Üldplaneeringu maakasutusplaan(21 MB .pdf)

Alu alevik

Hagudi alevik

Juuru alevik

Kaiu alevik

Kuusiku alevik

Rapla linn

 

kõik üldplaneeringu failid (36 MB .zip)

 

Üldplaneeringu jooniste vektorandmed on allalaaditavad ühe mahuka .zip-failina (23 MB). Geograafiliste vektorandmete lugemiseks on vajalik spetsiaaltarkvara, nt QGIS, ArcGIS Pro, ArcMap, MapInfo Professional vms.

Üldplaneeringu eskiis

Rapla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 13.07.2022 - 16.08.2022.

Üldplaneeringu ja KSH materjalidega oli avaliku väljapaneku ajal võimalik tutvuda:

1) Rapla ja Kehtna valla üldplaneeringute ühises kaardirakenduses: https://hendrikson.ee/maps/Kehtna-Rapla/

2) tööpäevadel tööajal Rapla Vallavalitsuse hoones (Rapla linn, Viljandi mnt 17)

3) lahtiolekuaegadel Juuru raamatukogus (Juuru alevik, Tallinna mnt 18)

4) lahtiolekuaegadel Raikküla teenuskeskuses (Kabala küla)

Üldplaneeringu ja KSH aruande kohta esitati avaliku väljapaneku jooksul hulgaliselt ettepanekuid, mis on koondatud ettepanekute tabelisse:

ÜP eskiisi ja KSH aruande eelnõu avalikustamisele esitatud ettepanekud ja ettepanekutega arvestamise ülevaade seisuga 23.09.2022.

Millisel moel ettepanekuid üldplaneeringus arvestatakse, otsustab lähiajal vallavolikogu koostöös planeerijate, keskkonnaekspertide ja üldplaneeringu töögrupiga.

Rapla valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Rapla Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 92. Üldplaneeringu eesmärk on planeerimisseaduse §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet valla erinevates piirkondades ning toetada valla jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi KSH, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid planeeringu täiendamiseks. KSH ettepanekutega on planeeringu eelnõus arvestatud. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju.

Avalikule väljapanekule järgnesid avalikud arutelud, mis leidsid aset:

27.09.2022 Kaiu teenuskeskuses (Kaiu alevik, Kasvandu tee 17) algusega kell 16.00

28.09.2022 Raikküla vabaajakeskuses (Lipa küla) algusega kell 16.00

29.09.2022 Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis (Rapla linn, Tallinna mnt 17) algusega kell 16.00. Rapla Kultuurikeskuses toimuvast arutelust koostati salvestis, mis on näha kuni aasta lõpuni.

29.09.2022 kultuurikeskuses toimunud arutelu salvestis (u 1 tund .mp4).

Üldplaneeringu koostamisega seotud dokumendid dokumendiregistris.

Rapla ja Kehtna valla alusuuring.

Kehtna ja Rapla valla alusuuringu kaardirakendus.

Rapla valla üldplaneeringu KSH aruanne.

Kehtna valla üldplaneeringu KSH aruanne.

Üldplaneeringu lähteseisukohad

ÜLDPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHTADE JA KSH VTK AVALIKUSTAMINE

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus (VTK) esitati 05.02.2020 koostöötegijatele ja kaasatavatele arvamuse avaldamiseks. Kokku laekus ca 160 ettepanekut 31-lt juriidiliselt isikult. Laekunud arvamused ja ettepanekud koos ettepanekute arvestamise viiside kirjeldusega on koondatud ettepanekutega arvestamise tabelisse.

Ettepanekute alusel täiendatud KSH VTK ning üldplaneeringu lähteseisukohad avalikustati 08.04.2020.

Arvamuskorjele laekunud ettepanekud ja ettepanekutega arvestamine.

Üldplaneeringu lähteseisukohad seisuga 08.04.2020.

KSH VTK seisuga 23.04.2020.

Eriolukorra tõttu riigis jäi ära ettevõtjate ümarlaud, mis oli mõeldud eelkõige ettevõtlusalade tulevikuperspektiivide väljaselgitamiseks. Vallavalitsus kutsus kõiki ettevõtjaid siiski oma üldplaneeringut puudutavatest ideedest teada andma.

Koostöötegijate ja kaasatavate nimekiri.

Üldplaneeringu ideekorje

Koostatud on Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute ühine portaal, mille vahendusel hakkab toimuma infovahetus, loodud on ideekorjekaart.

Rapla vald ootab üldplaneeringusse elanike ettepanekuid (Raplamaa pooltund TRE Raadios 03.12.2019, järelkuulatav).

Üldplaneeringuga kaasnevate mõjude hindamiseks on ühtsele kaardile koondatud Kehtna ja Rapla valla rahvastiku, taristu, ettevõtluse ja teenuste andmed:

Rapla-Kehtna tõmbekeskused ja toimepiirkonnad.

Üldplaneeringu ettevalmistus

Kehtivad üldplaneeringud vaadati 2018. aastal üle ja leiti, et vajalik on uue üldplaneeringu koostamine. Rapla valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemused kinnitati Rapla Vallavolikogu 31.05.2018 otsusega nr 51. Rapla Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 92 algatati Rapla valla üldplaneeringu koostamine. Kuni uue, kogu ühinenud omavalitsuse territooriumi hõlmava üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Rapla vallas ühinenud valdade senised üldplaneeringud.

Kehtivate üldplaneeringute võrdlus.

30.05.2019 toimusid üldplaneeringu mõttetalgud volikogu liikmete ja vallaametnike osavõtul. Vaadati üle, millised on üldplaneeringu ülesanded ja roll, milliseid eesmärke peaks üldplaneering seadma ning kuidas nendeni jõudma. Kõige olulisem on sätestada sellised tingimused, mis aitavad jätkusuutlikult saavutada ja hoida piirkonna elujõulisust.

Mõttetalgute materjalid esitlusena (ca 5MB .pptx).

Rapla valla kehtivad üldplaneeringud, samuti maakonnaplaneeringu ja teemaplaneeringute materjalid on koondatud ühtsesse andmebaasi, millise töö teostas Alkranel OÜ koostöös Ruumab OÜ-ga.

Juunis 2019 lepiti Kehtna vallaga kokku üldplaneeringute koostamisel jõudude ühendamiseks. Valdadel on pikk ühispiir, mistõttu üldplaneeringute koostamine ja sellega seotud mõjude hindamine on otstarbekas läbi viia ühiselt. Ühiselt hangiti ka vajalikud konsultandid, kelleks osutusid Hendrikson&Ko ja Lemma OÜ. Koostatakse kaks iseseisvat üldplaneeringu dokumenti ja viiakse läbi üks ühine mõjude hindamine.

Sobivad konsultandid leiti järgmiste riigihangete tulemusena:

"Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute mõjude hindamine" (riigihanke viitenumber 211601) - hanke alusdokumendid; hankele laekunud küsimused ja vastused neile vastused;

"Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute koostamine" (riigihanke viitenumber 210978) - hanke alusdokumendid.

Põhjalikum teave riigihangete kohta on saadaval riigihangete registri vahendusel.

Viited

Üldplaneeringuga seotud materjal:

Rahandusministeeriumi, Tallinna Ülikooli ja Hendrikson & Ko koostöös on valminud Eesti väikeasulate uuring, mis kajastab maapiirkondade arenguprotsesse külade kaupa. Uuringu kokkuvõte on leitav planeerimine.ee lehelt. Koostatud on ka uuringutulemusi kajastav veebikaart.

Härgla piirkonna rohevõrgustiku analüüs (6MB .pdf).

Tuuleenergia potentsiaali kaardid (Keskkonnaagentuur).

RMK metsatööde kaart.

Eesti pinnase radooniriski kaart (Eesti Geoloogiateenistus).

T15 eskiislahendus (Transpordiamet).

T15 eskiislahenduse seletuskiri (Transpordiamet).

Tallinn-Rapla ulukiuuring (Skepast&Puhkim OÜ).

Rail Baltic avalik kaardirakendus.

Struktuurifondi toetus

Struktuurifondi toetus

2019. aasta oktoobris otsustas Riigi Tugiteenuste Keskus toetada Rapla valla poolt esitatud projekti "Kehtna ja Rapla valla üldplaneeringute ühise mõjude hindamise aruande koostamine".

Toetust anti läbi Euroopa Liidu struktuurifondi meetme 2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu. Projekti abikõlblik summa oli 25 200 eurot ning toetus sellest 21 420 eurot (85%).

Projekti lõpetati 01.10.2022.

Projekti lühike sisu kirjeldus:

Kehtna ja Rapla vald ühendasid jõud, et leida partner ning koostada ühine keskkonnamõju strateegiline hinnang koos aruandega (KSH). Selle käigus koostati ühine teiste asjakohaste mõjude hinnang, mis teenib jätkusuutliku planeeringulahenduse saavutamise eesmärki.