KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Mahlamäe tn 7, Rapla linn

Rapla vallale esitas MIVO EHITUS OÜ 31.01.2020 detailplaneeringu algatamisettepaneku Rapla linnas Mahlamäe tn 7 maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0012). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine kahe uue viiekorruselise kortermaja püstitamiseks maaüksusele. Koostatud on planeeringulahenduse eskiis (Osaühing SIRKEL&MALL töö nr 20009).

 

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on Mahlamäe tn 4 maaüksuse olemasolevaks maakasutuseks märgitud kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Planeeritavat maakasutust pole määratud. Planeeringuala kuulub Rapla linna tiheasustusalale ning jääb reoveekogumisalale ning kaugküttepiirkonda. Maaüksusel olnud katlamaja (ehitisregistri kood 109017305) on lammutatud. Planeeringuala naabruses paiknevad korterelamud. Vahetus naabruses planeeringualast ida poole jääb garaažilinnak. Planeeringualal kehtib Rapla Linnavolikogu 27.09.2001 määrusega nr 15 kehtestatud Mahlamäe tn 7 kinnistu detailplaneering, millega nähti ette katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ärimaaks ning sätestati tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja liikluskorraldus. Planeering on osaliselt ellu viidud.

 

Mahlamäe katlamaja seisis aastaid varisemisohtlikuna ning maaüksus sihipärast kasutamist ei leidnud. Ärihoonet kavandama ei hakatud. Arvestades korterelamute domineerimist piirkonnas, nõudlust korterite järele Rapla linnas ning kaubandus-, teenindus- ja büroopindade olemasolu lühikese jalgsikäigutee kaugusel, on asukoht kortermajade ehitamiseks sobilik ning linna kui terviku aspektist perspektiivikas. Mahlamäe tn 7 maaüksusele kortermajade püstitamisega järgitakse üldplaneeringu põhilahendust ja olemasolevast sihtotstarbest erineva maakasutuse määramine ei sisalda endas üldplaneeringu muutmisettepanekut. Detailplaneering algatatakse üldplaneeringu tingimusi järgivana ja on suunatud üldplaneeringu põhilahenduse elluviimisele.

 

Üldplaneeringu kohaselt peavad rajatavad korterelamud asuma keskusest olevast teenindusest ja kaubandusest mõistliku jalgteekonna kaugusel. Uue korterelamu koormusindeks (korterelamu krundipinna suhe korterite arvu) tuleb orienteeruvalt 120, mis on ca 2 korda väiksem tihedus kui naabruses olevatel kortermajadel. Parkimisvajadused tuleb lahendada krundi piires.

Enne detailplaneeringu algatamist tegi Mahlamäe tn 5 korteriühistu ettepaneku näha igale korterile ette kaks parkimiskohta nagu on ka üldplaneeringuga sätestatud üldnõue. Detailplaneeringuga kavandatust suurema hulga parkimiskohtade ettenägemiseks tuleks vähendada haljastuse ja mänguväljaku pindala või korterite hulka. Esimene variant pole avalikes huvides ja vähendaks veelgi haljastatud pinda; korterite hulga vähendamise korral ei ole arendaja valmis hoonet püstitama, millega kaotaks mõtte detailplaneering. Planeeringuga kavandatav on optimaalne kompromiss, millega peaks olema võimalik saavutada Mahlamäele sobiv lahendus

 

Rapla Vallavolikogu algatas detailplaneeringu 27.02.2020 otsusega nr 10

 

Planeeringuga kavandatavate hoonete lahendamise käigus ilmnes, et maaüksusele taotletavat ehitusõigust on otstarbekam lahendada ühe hoonemahuga ning kinnistu jagamisest loobumisega. Planeeringulahenduse eskiisile korraldati 17.04.2020 kuni 29.04.2020 arvamuskorje. Ühtegi arvamust ei laekunud. 30.04.2020 esitati detailplaneeringu tehnovõrkude lahendus võrguvaldajatele ja puudutatud kinnistuomanikele seisukohavõtuks. Ühtegi arvamust ei laekunud.

Planeeringulahenduse on kooskõlastanud Päästeamet ja Terviseamet. Kaitseministeeriumilt ei laekunud seisukohta, mistõttu planeering loetakse planeerimisseaduse § 133 lg 2 alusel vaikimisi kooskõlastatuks. Detailplaneering vastab õigusaktidele ja Rapla linna ruumilise arengu eesmärkidele. Rapla Vallavalitsuse 8.juuni 2020 korraldusega nr 261 võeti detailplaneering vastu. Avalik väljapanek toimus 25.06.2020 kuni 15.07.2020 valla ametlikul veebilehel ning teisipäeviti ja neljapäeviti Rapla vallamaja fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn). Avaliku väljapaneku jooksul ei laekunud ühtegi arvamust ega ettepanekut. Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavalitsuse 20.07.2020 korraldusega nr 334.

 

► Hoone eskiislahendus (Arhitektuuribüroo Ansambel töö) (2,4 MB .pdf)

 

 

 

Kehtestatud DETAILPLANEERING seisuga 09.10.2020 kogumahus (4,3 MB)

Menetlusdokumendid Algatamise otsus 27.02.2020  
Algatamise teade (Ametlikud Teadaanded) 16.03.2020  
Algatamise teade ("Raplamaa Sõnumid") 18.03.2020  
Justiitsministeeriumi kiri  03.04.2020  
Vastus Justiitsministeeriumi kirjale 16.04.2020  
Vastuvõtmise korraldus 08.06.2020  
Vastuvõtmise teade ("Raplamaa Sõnumid") 10.06.2020

1,3MB .pdf

Kehtestamise korraldus 20.07.2020  
Kehtestamise teade (Ametlikud Teadaanded) 22.07.2020  
Kehtestamise teade ("Raplamaa Sõnumid") 22.07.2020 1,2MB.pdf
Seletuskiri ja joonised    
  Seletuskiri 02.06.2020 .pdf
Situatsiooniskeem 07.05.2020 .pdf
Kontaktvöönd 07.05.2020 .pdf
Tugiplaan 07.05.2020 .pdf
Põhijoonis 02.06.2020 .pdf
Tehnovõrgud 07.05.2020 .pdf
Koostöödokumendid Elektrilevi  29.04.2020  
AS Rapla Vesi 29.04.2020  
AS Utilitas Eesti 05.05.2020  
Telia Eesti AS 06.05.2020  
Mivo Ehitus OÜ 07.05.2020  
Terviseamet 28.05.2020  
Päästeamet 09.06.2020  
Kaitseministeerium loetud kooskõlastatuks 07.06.2020  
Lisad Tehnilised tingimused    

 

► Dokumendiregister