DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Sillaotsa

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine ka Juuru Vallavolikogu 26. mai 2016 otsusega nr 65, kuid toona kavandati maaüksuse funktsioonide muutmist ulatuslikumalt ning planeeringu koostamine takerdus vaidlustesse piirkonna maaomanike vahel. Sillaotsa varasema detailplaneeringu materjalid on leitavad arhiivist.

Sillaotsa (katastritunnus 24001:002:0260) on 100% maatulundusmaa maaüksus Pirgu suvilate piirkonna ja Keila jõe vahelisel alal. Osaliselt jääb maaüksus tiheasustusalale, osaliselt hajaasustusalale. Valdavas ulatuses on tegemist Keila jõe kalda ehituskeeluvööndiga. Maaüksusel paiknevad kunagise hoone jäänused, mis on ehitisregistrisse kantud vundamendina (ehitisregistri kood 220800103). Looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punkti 1¹ kohaselt ei laiene ehituskeeld tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele.

Juuru valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse planeeritav maakasutus haljasala ja parkmetsa maa. Haljasala ja parkmetsana käsitletakse üldplaneeringus looduslikku või poollooduslikku metsaala või inimese poolt rajatud haljasrajatise ala, mis on mõeldud avalikuks kasutuseks ja kuhu üldjuhul ehitisi ei püstitata. Pirgu suvilapiirkonna ümbruses on metsaalade säilitamine vaba aja veetmiseks ning jalutamiseks ette nähtud.

Juuru valla üldplaneeringu kohaselt on Pirgu suvilapiirkonna tiheasustusega ala ette nähtud väljakujunenud hoonestuse jätkamiseks. Üldplaneeringus on antud elamuehituse üldpõhimõtted ja ehitamis- ning kasutamistingimused. Pirgu suvilapiirkonda on loetud üheks sobivamaks elamuehituse piirkonnaks endises Juuru vallas. Piirkonna arendamise otstarbekust tõstab ühisvõrkude rajamise võimalus. Juuru valla üldplaneeringu kohaselt loetakse detailplaneering koostatuks vastavuses kehtestatud üldplaneeringuga juhul, kui vähemalt 51% planeeritavast maa-alast saab üldplaneeringuga määratud juhtfunktsiooni. Nimetatud tingimust on võimalik tagada.

Algatamiseelse koostöö raames ametitega asus Keskkonnaamet 03.03.2022 seisukohale, et vajalik on Keila jõe ehituskeeluvööndi vähendamine ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamise osas üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine. Keskkonnaekspert Andres Tõnisson on koostanud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu, mis on esitatud Keskkonnaametile seisukohavõtuks.

► Keskkonnaameti 03.03.2022 kiri

► KSH eelhinnang (1 MB .pdf .asice, keskkonnaeksperdi Andres Tõnissoni töö)

Keskkonnaameti 10.06.2022 kirjas nõustuti eelhinnangu järeldustega, et KSH algatamine ei ole eeldatavasti vajalik, kuid paluti esitatud dokumentatsiooni täiendada. Täiendati KSH eelhinnangut ja detailplaneeringu lähteseisukohti.

► KSH täiendatud eelhinnang (1,3 MB .asice .pdf keskkonnaeksperdi Andres Tõnissoni töö)

Piirkonna maaomanike hinnangul on kavandatava lahenduse ruumiline ulatus liiga suur, mille kohta esitati kaks kirjaliku seisukohta. Enne algatamist tehti koostööd Keskkonnaameti, Maa-ameti ja Rahandusministeeriumiga. Ülevaade algatamisele eelnenud koostööst on koondatud tabelisse:

► Detailplaneeringu lähteseisukohad seisuga 27.10.2022 (2,6 MB .pdf)

Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 76. Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek korraldati Rapla valla ametlikul veebilehel ja Rapla Vallavalitsuse (Rapla linn, Viljandi mnt 17) fuajees 25.11. kuni 25.12.2022. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimus Rapla Vallavalitsuse saalis 27.12.2022 algusega kell 16.00. Eskiisi avalikustamise perioodil ei esitatud ühtegi arvamust ega ettepanekut, kuid Möldri kinnistu omanik andis teada, et ta jääb varem esitatud ettepaneku juurde. Planeeringu koostamise käigus toimunud koostöö ülevaade on allpoololevas tabelis.

► Koostöö ja kooskõlastuste ülevaade 29. novembri 2023 seisuga

 

illustratsioon

 

DETAILPLANEERING 29. novembri 2023 seisuga (planeerijad Tõnis Kurisoo, Piret Kivi ja Ülle Krais, Osaühing VALTU PROJEKT töö):

seletuskiri 

► põhijoonis

► tehnovõrgud

► kõik planeeringu joonised ja illustratsioonid (4 MB .pdf)

► planeeringu lisad - menetlusdokumendid, tehnilised tingimused, fotod, geodeesia jm (24 MB .zip)

 

Praegu toimub detailplaneeringu põhilahenduse kooskõlastamine ja arvamuskorje. Kui planeeringulahendus on saanud nõuetekohane ja valla ruumilise arengu põhimõtetele vastav, võetakse planeering vallavolikogu otsusega vastu ning korraldatakse avalik väljapanek. Kui ka avaliku väljapaneku jooksul ei ilmne mingeid küsitavusi, siis esitatakse planeering Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile heakskiitmiseks ning vallavolikogule kehtestamiseks. 

 

 

Dokumendiregister