DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Kaupmehe, Kalevi küla

RRLektus Aktsiaselts (registrikood 10072791) esitas Rapla vallale detailplaneeringu algatamise ettepaneku Kalevi külas Kaupmehe maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1543). Plaanitakse ehitada kuni 1400 m² ehitusaluse pinnaga ärihoone, mille ühes osas paikneks Meie toidukaubad kauplus. Koostatud on eskiislahendus. Enne detailplaneeringu algatamist esitati eskiis arvamuse andmiseks piirkonna maaomanikele ja puudutatud asutustele. Laekunud on järgmised lähteseisukohad planeerimiseks:

► Maa-ameti lähteseisukohad 01.04.2022

► Põllumajandus- ja Toiduameti lähteseisukohad 06.04.2022

► Transpordiameti lähteseisukohad 26.04.2022

► Rahandusministeeriumi arvamus 29.04.2022

 

Detailplaneeringu algatamist kaalub vallavolikogu.

 

DETAILPLANEERINGU ESKIIS (autorid Tõnis Kurisoo, Piret Kivi, Ülle Krais, OÜ Valtu Projekt)

illustratsioon  illustratsioon

Eskiis 11. veebruari 2022 seisuga:

 

Eskiis 8. septembri 2023 seisuga:

eskiis

 

 

► Dokumendiregister