18.06.24

 

Juhend projektide algatamisel ja kaasfinantseerimise taotlemisel Rapla vallas

 

Soovime selgitada valla hallatavatele asutustele, MTÜ-dele ja teistele organisatsioonidele, kuidas käituda projektide algatamisel, esitamisel ja teostamisel, kui kaasfinantseerijana nähakse kohalikku omavalitsust ehk Rapla valda.

Projektide koostamine ja lisavahendite taotlemine on igati tervitatav, kuid tegevus peab algama õigeaegsest vallavalitsuse informeerimisest, esitades ettepaneku, mis peab sisaldama:

1) toetuse taotleja nime (hallatav asutus, MTÜ vm);
2) projekti kirjeldust;
3) toetusprogrammi ja meetme nime;
4) taotluse esitamise tähtaega;
5) eeldatavat maksumust ja eeldatavat kaasfinantseeringu suurust;
6) tegevuskava projekti realiseerimiseks;
7) projekti vastutavat isikut;
8) seost arengukava ja eelarvestrateegiaga.

Taotleja esitab vallavalitsusele projekti algatamise ettepaneku vähemalt 30 kalendripäeva enne taotluse esitamise tähtaega toetusprogrammi/meetmesse.
Vallavalitsus vaatab esitatud ettepaneku läbi ning teeb kaalutlusotsuse kaasfinantseeringu eraldamise/mitte eraldamise kohta hiljemalt 14 kalendripäeva enne projektitaotluse esitamise tähtaega toetusprogrammi/meetmesse. Samuti kinnitab vallavalitsus protokollilise otsusega taotlejapoolse vastutava isiku, kes vastutab projekti realiseerimise eest.

 

Positiivse projektitaotluse rahastusotsuse korral esitab taotleja selle vallavalitsusele. Vallavalitsuse spetsialist korraldab sihtfinantseerimise lepingu sõlmimise ning kaasfinantseering kantakse taotlejale üle vastavalt taotlejaga sõlmitud lepingule. Projekti eest vastutav isik tagab, et projekti käigus lähtutakse kulutusi tehes Riigihangete seadusest.
ja Rapla valla hankekorrast.

Pärast projekti lõppu esitab toetuse saaja aruande sihtfinantseerimise kulude kasutamise kohta, milles kuludokumentide koopiad peavad vastama Rapla valla raamatupidamise sise-eeskirja nõuetele.

 

Lisaraha taotlemise võimalusi

Kodanikuühiskonna innovatsioonifond (kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamine) 

Raplamaa Partnerluskogu LEADER   https://raplaleader.ee/

Kodanikuühiskonna Sihtkapital  ehk KÜSK https://www.kysk.ee/

Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskus: 
Kohaliku omaalgatuse programm ehk KOP http://www.raek.ee/index.php?menuID=121

Eesti Kultuurkapital ehk KULKA   https://www.kulka.ee/

Raplamaa Omavalitsuste Arengufond   https://rol.raplamaa.ee/arengufond/

Euroopa Liidu struktuuritoetused  https://www.struktuurifondid.ee/et

Ettevõtluse arendamise sihtasutus EAS  https://www.eas.ee/


Ülevaatlik info ja ajaga kaasas käiv informatsioon erinevate toetuste osas ka https://www.makis.ee/


 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI