Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Mahlamäe tn 10, Rapla linn

Rapla KEKi hoone foto, foto autor Katrin KruusimägiRapla linnas Mahlamäe tn 10 kinnistul (katastritunnus 66901:001:0606) paikneb 1977. aastal valminud Rapla KEKi haldushoone (autor arhitekt Toomas Rein, insener Jaan Port, sisearhitekt Aulo Padar). Tegemist on Eesti modernismi ühe tippteosega. 2015. aastal tunnistati hoone riikliku kaitse all olevaks kinnismälestiseks.

► Rapla KEKi administratiivhoone kultuurimälestiste registris

"Raplamaa kaheksanurk" Mikk Mutso, Sirp 09.01.2015

► Valik artikleid Rapla KEKi kohta maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid"

"Eesti Arhitektide Liit tunnustas Okta Centrumit", "Raplamaa Sõnumid" 13.10.2021

Juuresolevatel drooniülesvõtetel on näha Rapla KEKi hoone ja maastikuarhitektuurne ansambel 15.02.2021 (fotode autor Katrin Kruusimägi). 

Mahlamäe10_droonifoto

Rapla vallale tegi 2019. aasta suvel detailplaneeringu algatamisettepaneku kinnistu omanik Stipend Investments OÜ. Detailplaneeringu eesmärk on Mahlamäe tn 10 maaüksuse jagamise tulemusena moodustatavale krundile jaekaubandushoone ehitusõiguse sätestamine. 

Detailplaneeringuga kavandatav järgib üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+" nimetatud linnade ja suuremate asulate sisestruktuuri tihendamise ning kompaktsuse säilitamise printsiipi. Jaekaubandushoone lisamine kortermajade piirkonda suurendab teenuste kättesaadavust.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt kuulub Mahlamäe tn 10 maaüksus Rapla linna tiheasustusalale ning jääb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning kaugküttepiirkonda. Planeeringuala olemasolev maakasutuse juhtotstarve on osaliselt kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa, osaliselt puhke- ja virgestusmaa. Üldplaneeringu kohaselt tuleb ärihoonete kavandamisel tagada nende sobivus olemasolevasse miljöösse ja keskkonda, samuti tuleb elukondlikke teenuseid pakkuvad ärimaad planeerida elamualade vahetusse lähedusse, võimaldamaks juurdepääsu ka kergliiklusele. Üldplaneeringu kohaselt on avaliku kasutusfunktsiooniga hoonete kavandamisel detailplaneeringu koostamine kohustuslik.

Algatamisettepanekuga koos esitatud planeeringulahendus järgib üldplaneeringut. Rapla Vallavalitsus algatas detailplaneeringu 22.07.2019 korraldusega nr 300

Detailplaneeringu algatamisele järgnes koostöö piirkonna maaomanike, puudutatud kogukonna, ametite ja asutustega. Algatamisjärgselt laekus üksjagu arvamusi, kommentaare ja ettepanekuid, milliseid on planeeringu koostamisel osaliselt arvesse võetud. Arvamuste põhjal põhjustab kõige enam küsimusi kehtiva üldplaneeringu lahendus, millega täiendava ärihoone püstitamine piirkonda on kavandatud.

Rapla Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 51 võeti detailplaneering vastu. Avalik väljapanek toimus valla ametlikul veebilehel (siinsamas) ja Rapla vallamaja I korruse fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn) 15. kuni 30. septembrini 2021. Avaliku väljapaneku jooksul laekus neljalt isikult arvamusi ja ettepanekuid. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 10. novembril 2021 algusega kell 15.00 Rapla Kultuurikeskuse Weinbergi saalis. Kokkuvõte kõigist planeeringu käigus laekunud ettepanekutest (sh avalikustamisel laekunud ettepanekutest) on allpoololevas tabelis. Kuna kõiki avalikustamise perioodil tehtud ettepanekuid arvesse võtta polnud võimalik, esitati detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. 21.03.2022 toimus Rapla riigimajas ärakuulamine, millel käsitletud teemade ulatuses detailplaneeringut korrigeeriti ja täiendati. 02.04.2022 esitati korrigeeritud detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. Heakskiit anti 18.04.2022 ja planeering on tagastatud kohalikule omavalitsusele kehtestamise üle otsustamiseks.

► Ettepanekud ja nendega arvestamise viisid (seisuga 18.10.2021)

► Grossi pood ja vastus korteriühistu Mahlamäe 8 seisukohale (Kristjan Aller "Raplamaa Sõnumid" 11.09.2019)

► Detailplaneeringu vastuvõtmise eelnõu esitlus 26.08.2021 volikogu istungil (YouTube)

► Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu esitlus 10.11.2021 Rapla Kultuurikeskuses (24 MB .pptx)

► Ärakuulamise protokoll

 

DETAILPLANEERING seisuga 02.04.2022:

Menetlusdokumendid Algatamise korraldus 22.07.2019
Algatamise teade "Ametlikes Teadaannetes" 29.07.2019
Algatamise teade "Raplamaa Sõnumites" 31.07.2019
Vastuvõtmise otsus 26.08.2021
Vastuvõtmise teade "Raplamaa Sõnumites" 01.09.2021
Vastuvõtmise teade "Rapla Teatajas" 01.09.2021
Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu "Raplamaa Sõnumites" 13.10.2021
Rahandusministeeriumi heakskiit 18.04.2022
   
Koostöödokumendid Piirkonna elanike kaasamine detailplaneeringu koostamisele 25.07.2019
Koostöö ametitega detailplaneeringu koostamisel
Ettepanekud ja nendega arvestamise viisid 11.02.2021
Koostöö võrguvaldajatega (koondtabel) 18.02.2021
Muinsuskaitseameti seisukoht 12.03.2021
Rahandusministeeriumi arvamus 16.03.2021
Kaitseministeeriumi kooskõlastus 17.03.2021
Päästeameti kooskõlastus 11.06.2021
   
 Detailplaneeringu seletuskiri (2 MB .pdf) 02.04.2022
Joonised Tugiplaan 02.04.2022
Põhijoonis 02.04.2022
   
Illustratsioonid

pilt1

pilt2

pilt3

07.01.2021
Lisad Liikluskorralduse ekspertarvamus (eksperdid Dago Antov ja Reigo Ude, Inseneribüroo Stratum) 14.08.2021

Krundisisese liikluse simulatsioonid (Inseneribüroo Stratum)

(4 .mp4 faili kokkupakituna u 18 MB .zip) 

01.04.2022

pilt3

 

 

 

 

 

► Dokumendiregister

 


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

04.07.2022 tehti Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga sätestada Hagudi alevikus Kastani tn 2 maaüksusele (katastritunnus 66903:003:0277) kauplusehoone ehitusõigus. Taotluse kohaselt on kauplusehoone ligikaudne ehitusalune pind umbes 600 m². Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse olemasolev maakasutus pere- ja ridaelamumaa. Planeeritavat maakasutust ei ole määratud. Üldplaneeringu kohaselt tuleb elamupiirkondade arendamisel reserveerida maad ka...

Kastani tn 2, Hagudi alevik

04.07.2022 tehti Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga sätestada Hagudi alevikus Kastani tn 2 maaüksusele (katastritunnus 66903:003:0277) kauplusehoone ehitusõigus....

Rapla valla üldplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 13. juulist kuni 16. augustini 2022. Materjal on leitav  üldplaneeringu portaali vahendusel. Kõige olulisemad dokumendid on üldplaneeringu eskiisi seletuskiri, milles on kirjas üldplaneeringuga kehtestatavad tingimused ning üldplaneeringu kaart. Allpoololeval skeemil on näidatud nende dokumentide asukohad üldplaneeringu portaalis. Trükitud kaardid ja kaustad on...

Kuni 16. augustini saab esitada ettepanekuid üldplaneeringu eskiisile

Rapla valla üldplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 13. juulist kuni 16. augustini 2022. Materjal on leitav ...

Rapla Vallavalitsuse 14. veebruari 2022 korraldusega nr 66 algatati Rapla linnas Krookuse tn 1 maaüksusele (katastritunnus 67001:010:0027) detailplaneering eesmärgiga kavandada kaubandus-, teenindus- ja büroohooned. Planeeringuala jagatakse neljaks krundiks ja igale krundile antakse kuni kahe hoone ehitusõigus. Koostatud on detailplaneeringu eskiis, millele korraldatakse arvamuskorje puudutatud kogukonna hulgas. Detailplaneeringu eskiis seisuga 25.07.2022 (planeerija Evely Ehrpas;...

Krookuse 1, Rapla detailplaneeringu eskiis

Rapla Vallavalitsuse 14. veebruari 2022 korraldusega nr 66 algatati Rapla linnas Krookuse tn 1 maaüksusele (katastritunnus 67001:010:0027) detailplaneering eesmärgiga kavandada kaubandus-,...

Rapla vallale tehti 06.04.2022 ettepanek algatada Juula külas Vanatammsalu maaüksusele (katastritunnus 66904:002:0161) detailplaneering eesmärgiga püstitada 10 üksikelamut. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonda kavandatud osaliselt pere- ja ridaelamute juhtotstarve, mistõttu detailplaneeringuga viiakse ellu üldplaneeringu põhilahendust. Algatamise menetlemise käigus on Rahandusministeerium juhtinud tähelepanu asjaolule, et piirkonnas on maakonnaplaneeringuga määratud...

Vanatammsalu, Juula

Rapla vallale tehti 06.04.2022 ettepanek algatada Juula külas Vanatammsalu maaüksusele (katastritunnus 66904:002:0161) detailplaneering eesmärgiga püstitada 10 üksikelamut. Rapla valla...

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine ka Juuru Vallavolikogu 26. mai 2016 otsusega nr 65, kuid toona kavandati maaüksuse funktsioonide muutmist ulatuslikumalt ning planeeringu koostamine takerdus vaidlustesse piirkonna maaomanike vahel. Sillaotsa varasema detailplaneeringu materjalid on leitavad arhiivist . Sillaotsa...

Sillaotsa

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine...

Milline on Sinu tuleviku Rapla vald? Tule tutvuma uue üldplaneeringuga ja ära maga maha oma võimalust kaasa rääkida! Üldplaneeringu eskiis, KSH aruande eelnõu ja kõik nendega seotud dokumendid on avalikustatud valla kodulehel  kuni 16. augustini 2022 .  Kui kaugele tuleb uus naaber, lähim tuulepark, päikesejaam või kaevandus, kuidas arenevad mõisad ja ettevõtted, mis saab lemmik-seenemetsast või hiiepuudest, kus hakkab kulgema kiirtee Tallinnast Raplasse, milline on...

Üldplaneeringu eskiisi avalikustamine

Milline on Sinu tuleviku Rapla vald? Tule tutvuma uue üldplaneeringuga ja ära maga maha oma võimalust kaasa rääkida! Üldplaneeringu eskiis, KSH aruande eelnõu ja kõik nendega seotud...

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.07.2022 projekteerimistingimuste taotlus Höhle tootmishoone laienduse kavandamiseks Lõiuse külas Torupõllu maaüksusel (katastritunnus 66801:001:1659). Taotluse eesmärk on tootmishoonet laiendada üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. 2019. aastal rekonstrueeritud tootmishoone on jäänud ettevõtte kiirele arengule kitsaks ning uute liinide paigaldamisega seoses on tekkinud vajadus avarama tootmishoone järele. Taotluse kohaselt ühendatakse projekteeritav...

Lõiuse külas Torupõllu maaüksusele Höhle tehase laiendamiseks projekteerimistingimuste andmine

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.07.2022 projekteerimistingimuste taotlus Höhle tootmishoone laienduse kavandamiseks Lõiuse külas Torupõllu maaüksusel (katastritunnus 66801:001:1659). Taotluse...

OÜ City Capital esitas 19.01.2022 Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada tingimused Rapla linnas Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi mnt 13 (katastritunnus 67001:006:0380) maaüksustele 32 korteriga 3-korruselise kortermaja püstitamiseks. Koostatud on planeeringulahenduse eskiis. Enne algatamist tehti arendajale ettepanek piirduda 23 korteriga ning arvestades ühistranspordi kättesaadavust ja asukohta Rapla kesklinnas, arvutada...

Viljandi mnt 11

OÜ City Capital esitas 19.01.2022 Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada tingimused Rapla linnas Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi mnt...

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.06.2022 taotlus Karitsa külas Punassaare maaüksusele (katastritunnus 27701:003:2120) akupanga kavandamiseks. Kaiu valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksus põllumaa. Tootmisrajatise kavandamist põllumaale üldplaneering otseselt ette ei näe, kuid see pole ka keelatud. Taastuvenergeetika arendamise vajadust ei osatud üldplaneeringu koostamise ajal ette näha, mistõttu akupankade ja muude taastuvenergeetikarajatiste püstitamise tingimusi üldplaneering ei...

Karitsa külas Punassaare akupanga projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.06.2022 taotlus Karitsa külas Punassaare maaüksusele (katastritunnus 27701:003:2120) akupanga kavandamiseks. Kaiu valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksus...

Rapla Vallavalitsusele esitati 06.07.2022 taotlus üksikelamu püstitamiseks Uuskülas Kivi tn 1 maaüksusele (katastritunnus 66905:001:0090). Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist aiandusühistute piirkonnaga, kus krundile on lubatud ehitada üksikelamu koos ühe abihoonega. Krundi täisehitusprotsent võib olla kuni 20. Elamu võib olla kuni kahekorruseline viilkatusega, suurima kõrgusega kuni 8,5 m. Maaüksusel paikneb 1980. aastal ehitatud u 20 m² ehitisealuse pinnaga kuur...

Uuskülas Kivi tn 1 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 06.07.2022 taotlus üksikelamu püstitamiseks Uuskülas Kivi tn 1 maaüksusele (katastritunnus 66905:001:0090). Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 4