PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

► Avatud menetluses antud projekteerimistingimused alates 2016. aastast

► Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki esitatud ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

« Tagasi

Mahlamäe külas Peetri maaüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 04.05.2022 taotlus Mahlamäe külas Peetri maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1625) ühekorruselise elamu ja abihoone püstitamiseks. Taotluse eesmärk oli saada ehitusõigus kõige vajaliku püstitamiseks, sh terrassi varikatuste, auto varjualuse, suletava basseini, talveaia jne. Taotluse kohaselt kavandatakse katusekaldeid 0 kuni 45 kraadi. Taotlust on võimalik rahuldada ühe hoone osas vastavalt planeerimisseadusele.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist detailplaneeringu koostamise kohustusega piirkonnaga. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud hoonestuslaadiga ja kui üldplaneeringus on vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused määratud. Üldplaneeringu kohaselt on Peetri maaüksuse maakasutuse juhtotstarve pere- ja ridaelamumaa ning maa arendamise tingimused on üldplaneeringuga antud.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 kohaselt tuleb antud juhul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Projekteerimistingimuste eelnõu avaldati valla ametlikul veebilehel ning pandi avalikult välja vallamaja fuajees. Teade avalikustamise kohta ilmus valla infolehe „Rapla Teataja" juuninumbris. Avaliku väljapaneku periood on 11.06.2022 kuni 25.06.2022. Avaliku väljapaneku jooksul on oodatud ettepanekud ja arvamused eelnõule.

 

► Projekteerimistingimuste eelnõu