PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

► Avatud menetluses antud projekteerimistingimused alates 2016. aastast

► Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki esitatud ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

Rapla Vallavalitsus kaalub projekteerimistingimuste andmist Rapla linnas Koidu tn 22 tootmismaa maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0120, tootmismaa 100%, pindala 7249 m²) laohoone kavandamiseks. Taotluse kohaselt püstitatakse u 700 m² hoonealuse pinnaga köetav laohoone kõrgusega u 8 meetrit, millesse tulevad laopinnad metallriiulitega ja kahekorruseline kontoriosa. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtotstarve tootmismaa. Linnas on ehitusloakohustusliku hoone...

Rapla linn, Koidu tn 22 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsus kaalub projekteerimistingimuste andmist Rapla linnas Koidu tn 22 tootmismaa maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0120, tootmismaa 100%, pindala 7249 m²) laohoone...

Rapla Vallavalitsusele esitati 28. veebruaril 2023 taotlus projekteerida Atla külas Tamme maaüksusele (katastritunnus 24005:003:0283, 100% elamumaa, pindala 5006 m²) üksikelamu. Juuru valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtotstarve metsamajandusmaa hajaasustuses. Üldplaneeringuga on Juuru aleviku laiendamine kavandatud. Eelkõige on silmas peetud asustuse laienemist aleviku piires, kuid ka Juuru aleviku piiri vahetus läheduses Atla külas on detailplaneeringutega kavandatud ulatuslik...

Atla külas Tamme projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 28. veebruaril 2023 taotlus projekteerida Atla külas Tamme maaüksusele (katastritunnus 24005:003:0283, 100% elamumaa, pindala 5006 m²) üksikelamu. Juuru valla...

Rapla vallale tehti ettepanek suurendada projekteerimistingimustega hoonestusala Suve tn 11 maaüksusel Uuskülas. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 41 kehtestatud Koguduse, Väljamäe, Jaanilda ja Kopli maaüksuste, nendega piirnevate reformimata riigimaade ning osaliselt riigimaanteede T15 Tallinn-Rapla-Türi ja T0141 Rapla-Varbola maantee maaüksusi hõlmava detailplaneeringuga määratud hoonestusala tingimusi Uuskülas Suve tn 11 maaüksuse...

Uuskülas Suve tn 11 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale tehti ettepanek suurendada projekteerimistingimustega hoonestusala Suve tn 11 maaüksusel Uuskülas. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega...

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.03.2023 projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks Uuskülas Kasetuka tn 8 maaüksusel (katastritunnus 66904:001:0262). Maaüksusele kehtib Rapla Vallavolikogu 26.03.2009 otsusega nr 21 kehtestatud Uuskülas asuvate Koguduse ja Saula kinnistute detailplaneering . Detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendatakse u 7% ulatuses ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel vastavalt lisatud asendiplaanile....

Uuskülas Kasetuka tn 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.03.2023 projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks Uuskülas Kasetuka tn 8 maaüksusel (katastritunnus...

Uuskülas Koguduse ja Saula detailplaneeringualal täpsutatakse projekteerimistingimustega Saula tee 1 maaüksusele (katastritunnus 66904:001:0254) detailplaneeringuga määratud ehituslikke nõudeid. Detailplaneeringu kohaselt on nõutud TP1 tuleohutusklass, kuid tuleohutusnõuete kohaselt võib hoone olla ka nõrgemast klassist. Ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 4 alusel täpsustatakse ehituslikke nõudedi Saula tee 1 maaüksusel. Projekteerimistingimuste andmiseks korraldatakse avatud...

Uuskülas Koguduse ja Saula detailplaneeringu täpsustamine projekteerimistingimustega

Uuskülas Koguduse ja Saula detailplaneeringualal täpsutatakse projekteerimistingimustega Saula tee 1 maaüksusele (katastritunnus 66904:001:0254) detailplaneeringuga määratud ehituslikke...

AS Utilitas Eesti esitas taotluse paigaldada Rapla linnas Kastani tn 3a maaüksusele u 3000 m³ mahtuvusega soojussalvesti koos pumbasõlmega. Soojussalvesti on silindriline soojustatud anum läbimõõduga kuni 17 m ja kõrgusega kuni 20 m. Salvesti lubab lihtsamini katta tipukoormusi ja seeläbi suurendada varustuskindlust ilma fossiilseid kütuseid kasutamata. Olulise avaliku huviga rajatise kavandamine on linnas detailplaneeringukohustuslik. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral...

Rapla linn, Kastani tn 3a projekteerimistingimuste avatud menetlus

AS Utilitas Eesti esitas taotluse paigaldada Rapla linnas Kastani tn 3a maaüksusele u 3000 m³ mahtuvusega soojussalvesti koos pumbasõlmega. Soojussalvesti on silindriline soojustatud anum...

Rapla Vallavalitsusele esitati 12.10.2022 taotlus projekteerida Seli külas Tominga maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0262) üksikelamu. Taotluse kohaselt kavandatakse elamu püstitada maaüksuse põhjaossa ning maaüksuse lõunaossa rajada piirkonna tulekustutusvee tagamiseks tiik. Tominga on hoonestamata maatulundusmaa maaüksus pindalaga 17 603 m² hajaasustuses. Vahetus naabruses paiknevad Metsapuu, Tamme, Tammemetsa, Tammemäe ja Tammetõru elamumaa maaüksused, mis moodustavad...

Seli küla, Tominga projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 12.10.2022 taotlus projekteerida Seli külas Tominga maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0262) üksikelamu. Taotluse kohaselt kavandatakse elamu püstitada...

Rapla Vallavalitsusele esitati 02.01.2023 projekteerimistingimuste taotlus olemasoleva tootmishoone ümberehitamiseks Alu alevikus Tallinna mnt 17 maaüksusel (katastritunnus 66904:005:0070). Taotluse kohaselt kavandatakse olemasoleva tootmishoone (ehitisregistri kood 120709609) ümberehitamist büroohooneks ja võimaluse korral elamuks. Hoonet arvestatavalt laiendada pole plaanis. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse ja kogu piirkonna juhtotstarve tootmismaa, mistõttu tuleb...

Alu alevik, Tallinna mnt 17 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 02.01.2023 projekteerimistingimuste taotlus olemasoleva tootmishoone ümberehitamiseks Alu alevikus Tallinna mnt 17 maaüksusel (katastritunnus 66904:005:0070)....