PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

► Riigilõivu info

► Avatud menetluses antud projekteerimistingimused alates 2016. aastast

► Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki esitatud ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

Rapla Vallavalitsusele esitati 9. augustil 2023 taotlus Rapla linnas Kuusiku tee 6 (katastritunnus 67001:005:0300, 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindala 4128 m²) maaüksusel oleva kontorihoone ümberehitamiseks 21 korteriga kortermajaks. Taotluse kohaselt ei ole plaanis kavandada arvestatavaid olemasolevast perimeetrist välja ulatuvaid laiendusi ega juurdeehitusi. Plaanis on kasutusele võtta pööningukorrus, millest tingituna muudetakse vähesel määral katuse kuju ning lisatakse vintskapid...

Rapla linn, Kuusiku tee 6 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 9. augustil 2023 taotlus Rapla linnas Kuusiku tee 6 (katastritunnus 67001:005:0300, 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindala 4128 m²) maaüksusel oleva kontorihoone...

Rapla Vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga kavandada Sulupere külas Nurga maaüksuse (katastritunnus 66904:003:0271) põhjaossa täiendav üksikelamu ja kaks teatisekohustuslikku abihoonet. Taotluse kohaselt on plaanitud iseseisva üksikelamut teenindava krundi moodustamine ja maaüksusele juurdepääsu ehitamine Käbi teelt. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse juhtotstarve osaliselt pere- ja ridaelamumaa ja osaliselt kaitsev (säilitatav) metsamaa....

Sulupere külas Nurga maaüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga kavandada Sulupere külas Nurga maaüksuse (katastritunnus 66904:003:0271) põhjaossa täiendav üksikelamu ja kaks...

Rapla Vallavalitsusele esitati 2. augustil 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Hagudi alevikus Viljandi mnt 10 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1486, elamumaa 100%, pindala 9377 m²) abihoone. Viljandi mnt 10 kuulub Hagudi aleviku tiheasustusalale ja reoveekogumisalale. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse juhtotstarve pere- ja ridaelamumaa. Alevikus on ehitusloakohustusliku hoone kavandamine detailplaneeringukohustuslik. Kohaliku...

Hagudi alevik, Viljandi mnt 10 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 2. augustil 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Hagudi alevikus Viljandi mnt 10 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1486,...

Stipend Real Estate OÜ esitas 16. mail 2023 projekteerimistingimuste taotluse eesmärgiga kavandada Rapla linnas Koidu tn 22a maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0740, tootmismaa 100%, pindala 11 396 m²) u 500 m² hoonealuse pinnaga tootmis- ja laohoone kõrgusega u 5,5 m. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtotstarve tootmismaa. Linnas on ehitusloakohustusliku hoone kavandamine detailplaneeringukohustuslik. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib...

Rapla linn, Koidu tn 22a projekteerimistingimuste avatud menetlus

Stipend Real Estate OÜ esitas 16. mail 2023 projekteerimistingimuste taotluse eesmärgiga kavandada Rapla linnas Koidu tn 22a maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0740, tootmismaa 100%,...

Rapla linnas Koidu tn 3 maaüksusel (katastritunnus 67001:007:0007) asuva kuur-garaaži (registrikood 109015820) suuremahulise laiendamise võimaldamiseks kaalutakse projekteerimistingimuste andmist. Hoone põhjustab Viljandi mnt 32 ja Viljandi mnt 34 maaüksustele tuleohutuskuja ulatuses kitsenduse. Sademeveed on plaanitud abihoone katuselt kokku koguda ja immutada Koidu tn 3 krundil. Teade avatud menetluse kohta avaldati valla infolehe "Rapla Teataja" maikuu numbris. 6. juulil 2023 toimus...

Rapla linn, Koidu tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla linnas Koidu tn 3 maaüksusel (katastritunnus 67001:007:0007) asuva kuur-garaaži (registrikood 109015820) suuremahulise laiendamise võimaldamiseks kaalutakse projekteerimistingimuste...

Rapla Vallavalitsusele esitati 9. juulil 2023 taotlus üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks Röa külas Jõulu maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0149, 100% maatulundusmaa, pindala 6,05 ha). Taotluse kohaselt on plaanis püstitada kuni 150 m² ehitisealuse pinnaga üksikelamu, alla 20 m² ehitisealuse pinnaga ja alla 5 m kõrgune abihoone ja alla 20 m² ehitisealuse pinnaga ja alla 5 m kõrgune garaaž. Maaüksusel paiknevad Härja (Purila) kõrtsi varemed. Ehitisregistri andmetel on...

Röa külas Jõulu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 9. juulil 2023 taotlus üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks Röa külas Jõulu maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0149, 100% maatulundusmaa, pindala 6,05...