planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Viljandi mnt 61 ja 63, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsusega nr 34 kehtestati Rapla linnas Viljandi mnt 61 kinnistu üldplaneeringut järgiv detailplaneering, mille eesmärk oli kaubandus-, teenindus-, büroo- ja elamumaa sihtotstarbega kruntide moodustamine ja kruntide sihtotstarbele vastava ehitusõiguse andmine. Detailplaneering on ellu viidud Viljandi mnt 61 (katastritunnus 66901:001:0391) ja Viljandi mnt 63 (katastritunnus 66901:001:0392) ärimaa kruntide ja Viljandi maantee L1 transpordimaa maaüksuse (katastritunnus 66901:001:0393) moodustamise osas ning üksikelamu püstitamise osas Jõe tn 64 maaüksusele. Planeeringuga ettenähtud kaubandust, teenindust, toitlustust, bürood, majutushoonet või korterelamut kavandatud tingimustel püstitatud ei ole. 
 
Eraisik on vallale teinud ettepaneku algatada detailplaneeringu muutmine eesmärgiga näha Viljandi mnt 63 maaüksusele ette ärihoone asemel kaks väiksemat kortermaja ja neli  üksikelamut, Viljandi mnt 61 maaüksusele aga tennisekeskus koos tenniseväljakutega. Osaühing Arhitektuuribüroo RAF on koostanud planeeringulahenduse eskiisi. Maaomanikud on kokku leppinud Jõe tn 62 ja Viljandi mnt 61 vahelise piiri muutmises, kuna üksikelamu paikneb praegusest piirist vaid meetri kaugusel. 
 
Detailplaneeringu muutmiseks koostatakse planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering.
 
Enne algatamist selgitati välja puudutatud asutuste seisukohad. Kuna Rahandusministeerium on varasemalt palunud üldplaneeringujärgsele ärimaale kortermaja kavandamisel planeeringut menetleda üldplaneeringut muutvana, pöörduti ministeeriumi poole seisukoha väljaselgitamiseks. Rahandusministeeriumi 06.05.2021 vastuskirjas nr 14-11/2881-2 ei avaldata seisukohta kortermaja sihtotstarbe kohta, kuid palutakse täiendavalt kaalutleda, kas algatatava detailplaneeringu liikluslahendus teenib avalikku huvi ja on Rapla linnaliiklust parandav. Detailplaneeringu algatamisel on koostöös planeeringust huvitatud isikuga otsustatud jääda kehtiva üldplaneeringu lahenduse juurde, mille kohaselt reserveeritakse planeeringualal võimaliku perspektiivse tänava jaoks maa.
 
► Detailplaneeringu eskiis Viljandi mnt 63 osas (Arhitektuuribüroo RAF töö) 8,3 MB .pdf
► Detailplaneeringu eskiis Viljandi mnt 61 osas (Arhitektuuribüroo RAF töö) 8,3 MB .pdf
 
Detailplaneeringu põhimõtteskeem algatamisel
 
 
Detailplaneering koostati koostöös planeeringuala maaomanike ja puudutatud kogukonnaga ning on nõutavas mahus kooskõlastatud. Planeering vastab Rapla valla ruumilise arengu eesmärkidele. Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2022 otsusega nr 37 võeti planeering vastu. Avalik väljapanek toimus Rapla valla ametlikul veebilehel ja vallamaja fuajees 21.juulist kuni 14. augustini 2022. Avaliku väljapaneku jooksul esitati detailplaneeringu kohta ettepanekuid, millega ei ole võimalik arvestada, mistõttu 31.10.2022 algusega kell 16.00 korraldati Rapla Vallavalitsuse III korruse saalis (Rapla linn, Viljandi mnt 17) avaliku väljapaneku tulemuste arutelu. Arutelul osales arendaja, planeerija, vallaarhitekt ning 6 piirkonna maaomanikku. Ettepanek, mida ei arvestatud, oli kortermajade asemele kavandada maksimaalselt kuni kahekorruselised üksikelamud. Koosolekul toimunud arutelu keskendus kavandatavate hoonete kõrguse teemale ning arendaja tegi ettepaneku see asjaolu lahenduses üle vaadata.
 
Arendaja ja planeeringu koostajad analüüsisid avalikul koosolekul arutatud ettepanekuid ning jõudsid tõdemuseni, et teisel pool Viljandi maanteed paiknevate üksikelamukruntide privaatsus ei vähene rohkem kui 75 m kaugusele kavandatavate uusehitiste tõttu märkimisväärselt. Samuti ei halvenda uus hoonestus valgustustingimusi. Hoonestuse kavandamine planeeringus väljapakutud kujul võimaldab linnaruumi tihendada ja loob kesklinna vahetusse naabrusesse uusi eluruume, mis peaks olema jätkusuutlikum ruumilise arengu stsenaarium kui valglinnastumine. Kuna ettepanekuga ei arvestatud, esitati detailplaneering heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile.
 
Planeeringulahenduses tuvastati ka vastuolusid, mis ei võimaldanud planeeringut üheselt tõlgendada. Vastuolud on kõrvaldatud ning jooniseid ja seletuskirja on täpsustatud. 
 
Rahandusministeerium korraldas 01.02.2023 Rapla riigimajas ärakuulamise, millel ilmnes, et avalikust väljapanekust ei ole kaasatud isikuid nõuetekohaselt teavitatud, mistõttu on vajalik avaliku väljapaneku kordamine. Detailplaneeringu vastuolud õigusaktidega on esitatud Rahandusministeeriumi 09.02.2023 kirjas nr 15-3/9562-8. Detailplaneeringut on kirjas ja ärakuulamisel käsitletud küsimuste osas täiendatud ning vastuolud on kõrvaldatud. Täiendavalt on lisatud arhitektuurivõistluse tingimus tennisehalli kavandamiseks, samuti on vähendatud lõunapoolseima kortermaja kõrgust 11 meetrini olemasolevast maapinnast. Arvestades ka reljeefi peaks selline lahendus välistama üleliigse visuaalse mõju naabruses paiknevate üksikelamute suhtes. Uus avalik väljapanek toimus valla ametlikul veebilehel ja vallamaja fuajees 24.02.2023 kuni 20.03.2023. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu korraldati Rapla Vallavalitsuse saalis (Rapla linn, Viljandi mnt 17, II korrus) 21.03.2023 algusega kell 16.00. Avaliku väljapaneku kordamisest teavitati asjaomaseid asutusi, kaasatud v puudutatud isikuid Rapla Vallavalitsuse 02.02.2023 kirjaga nr 6-2/25-24, maakonnalehe "Raplamaa Sõnumid" 08.02.2023 numbris ning valla infolehe "Rapla Teataja" veebruarinumbris. Avalikustamise kordamise meeldetuletus saadeti Rapla Vallavalitsuse 23.02.2023 kirjaga nr 6-2/25-26. Avalikule väljapanekule ei esitatud ühtegi arvamust ega ettepanekut. 
 
 
► DETAILPLANEERING seisuga 23.02.2023: 
(Arhitektuuribüroo RAF OÜ töö nr DP-01-21)  
Situatsiooniskeem .pdf
Seletuskiri seisuga 11.04.2023 (2,5 MB)
Tugiplaan
Põhijoonis seisuga 11.04.2023
Tehnovõrgud seisuga 11.04.2023
Tänavate laotised seisuga 11.04.2023
      .jpg
Liiklusanalüüs (Liikluslahendus OÜ töö nr 213608) 2 MB .asice 
KOOSTÖÖDOKUMENDID  
AS Rapla Vesi, Elektrilevi OÜ ja Telia Eesti AS tehnilised tingimused 12 MB .rar
Gaasienergia AS (Adven Eesti AS) arvamus 27.10.2021 5 MB. asice
Telia Eesti AS arvamus 28.10.2021 2 MB .asice
Aktsiaselts Rapla Vesi arvamus 28.10.2021 .html
Elektrilevi OÜ arvamus 04.11.2021 3 MB .asice
Päästeameti kooskõlastus 27.05.2022  
Transpordiameti kooskõlastus 06.06.2022  
Rahandusministeeriumi seisukoht 08.06.2022  
Rahandusministeeriumi 09.02.2023 kiri  

Planeeringulahenduse lihtsustatud ülevaateskeem:
skeem
 
 
 
 

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Juula külas Kuuseriisika maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0283) on esitatud taotlus püstitada elamu ehitisealuse pinnaga 250 m² ja abihoone ehitisealuse pinnaga 150 m². Ehitusõiguse andmiseks korraldatakse arvamuskorje puudutatud isikute ja asutuste ringis. Arvamusi ja ettepanekuid saab esitada kuni 6. veebruarini 2024 . Kuivõrd ehitusõiguse andmine eeldab kehtiva üldplaneeringu tingimuste tõlgendamist, on küsimus vallavolikogu otsustuspädevuses. ►  ...

Kuuseriisika projekteerimistingimuste menetlus

Juula külas Kuuseriisika maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0283) on esitatud taotlus püstitada elamu ehitisealuse pinnaga 250 m² ja abihoone ehitisealuse pinnaga 150 m². Ehitusõiguse...

31. jaanuaril 2024 esitati Rapla Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus, mille eesmärk on täpsustada 30. märtsil 2023 kehtestatud Saare detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja puurkaevu asukohta. Taotlusega on tehtud ettepanek hoonestusala suurendamiseks 2,8 % võrra, et hoonestus krundile ilmakaari ja maaüksuse eripärasid arvestades parimal võimalikul viisil paigutada oleks võimalik. Puurkaevu asukohta täpsustatakse vastavalt projekteerimise käigus ilmnenud asjaoludele. ...

Tuti külas Männiallika projekteerimistingimuste avatud menetlus

31. jaanuaril 2024 esitati Rapla Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus, mille eesmärk on täpsustada 30. märtsil 2023 kehtestatud Saare detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja...

Rapla Vallavalitsusele esitati 8. veebruaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus Iira külas Väljavahi-Uuetoa maaüksusele (katastritunnus 66801:001:2179) ehitusloakohustusliku abihoone kavandamiseks. Kuivõrd maaüksus kuulub tiheasustusalale, on kavandatav tegevus üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringukohustuslik. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohalik omavalitsus olemasoleva hoonestuse vahele jääval kinnisasjal ehitusõiguse anda projekteerimistingimustega kui...

Iira külas Väljavahi-Uuetoa projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 8. veebruaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus Iira külas Väljavahi-Uuetoa maaüksusele (katastritunnus 66801:001:2179) ehitusloakohustusliku abihoone...

1. veebruaril 2024 esitati Rapla Vallavalitsusele taotlus projekteerimistingimuste andmiseks Rapla linnas Heina tn 3b maaüksusele (katastritunnus 67001:002:1430) üksikelamu püstitamiseks. Taotluse kohaselt kavandatakse olemasolev suvila ümber ehitada abihooneks ning maaüksuse lõunaossa püstitada uus üksikelamu. Linnas on ehitusloakohustusliku hoone püstitamine detailplaneeringukohustuslik. Olemasoleva hoonestuse vahele väljakujunenud iseloomuga piirkonda võib omavalitsus kaaluda...

Rapla linnas Heina tn 3b projekteerimistingimuste avatud menetlus

1. veebruaril 2024 esitati Rapla Vallavalitsusele taotlus projekteerimistingimuste andmiseks Rapla linnas Heina tn 3b maaüksusele (katastritunnus 67001:002:1430) üksikelamu püstitamiseks....

Rapla Vallavalitsusele laekus 8. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus Väljataguse külas Piibe maaüksusel (katastritunnus 66801:001:0111) oleva  saun-garaaži (ehitisregistri kood 109026593) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Kuna maaüksus jääb üldplaneeringuga määratud tiheasustusalale, kvalifitseerub kavandatav tegevus detailplaneeringukohustuslikuks. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohalik omavalitsus ehitusõiguse anda...

Väljataguse külas Piibe projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele laekus 8. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus Väljataguse külas Piibe maaüksusel (katastritunnus 66801:001:0111) oleva  saun-garaaži (ehitisregistri kood...

Rapla vallale esitati 18. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga kavandada Rapla linnas Uus tn 4 maaüksusele (katastritunnus 67001:010:0510, elamumaa 100%, pindala 1134 m²) üksikelamu. Maaüksusel olev elamu on plaanis lammutada ning uus elamu on kavandatud olemasolevaga ligikaudu samale asukohale. Loakohustusliku uusehitise kavandamine linnas on detailplaneeringukohustuslik, kuid ehitise sobitumise korral väljakujunenud keskkonda ja üldplaneeringu tingimustega...

Rapla linnas Uus tn 4 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati 18. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga kavandada Rapla linnas Uus tn 4 maaüksusele (katastritunnus 67001:010:0510, elamumaa 100%, pindala 1134 m²)...

Rapla vallale esitati 5. detsembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus Rapla linnas Veetorni tn 17 maaüksusele (katastritunnus 67001:005:0380) üksikelamu kavandamiseks. 29. jaanuaril 2024 täiendati taotlust kavandatava hoone eskiisiga. Kavandatakse ühekorruselist lamekatusega üksikelamut ehitisealuse pinnaga u 202 m ² . Maaüksus kuulub detailplaneeringu koostamise kohustusega alale, mille juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Ehitusõiguse andmiseks on tarvis korraldada avatud...

Rapla linnas Veetorni tn 17 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati 5. detsembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus Rapla linnas Veetorni tn 17 maaüksusele (katastritunnus 67001:005:0380) üksikelamu kavandamiseks. 29. jaanuaril...

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Arhitex OÜ töö).  Kuusiku tee 10 maaüksus (katastritunnus 67001:005:0380, pindala 1412 m², sihtotstarve 100% ärimaa) paikneb Rapla linnas Kuusiku tee ääres hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna olemasolev maakasutus kaubandus-,...

Rapla linnas Kuusiku tee 10 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on...

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Miku-Jüri maaüksusele (katastritunnus 66904:003:1431, pindala ca 6,7 ha, 100% maatulundusmaa). Planeeringu eesmärk on terviklikult väljaarendatava üksikelamupiirkonna moodustamine Rapla linna vahetus naabruses. Kavandatakse juurdepääsuteede rajamist, orienteeruvalt 15 üksikelamu etapiviisilist püstitamist kruntidele suurustega 2500 kuni 4000 m² ning terviklikku...

Miku-Jüri, Tuti

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Miku-Jüri maaüksusele (katastritunnus 66904:003:1431, pindala ca 6,7 ha, 100%...

Rapla vallale esitati 8. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga suurendada Uuskülas Risti tn 5 krundil (katastritunnus 66904:001:0222) detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses. Maaüksuse ehitusõiguse määrab Rapla Vallavolikogu 26. juuni 2008 otsusega nr 41 kehtestatud Koguduse detailplaneering  (viide avab planeeringu materjalid planeeringute andmekogus). Ehitusseadustiku kohaselt antakse hoonestusala väheses ulatuses laiendamiseks...

Uuskülas Risti tn 5 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati 8. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga suurendada Uuskülas Risti tn 5 krundil (katastritunnus 66904:001:0222) detailplaneeringuga määratud...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta10
of 7