KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Niinemäe detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 37 algatati Niinemäe detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurusega ca 6 ha hõlmab Mahlamäe külas Niinemäe kinnistut (katastritunnus 66904:003:0820). Planeeringuala piirneb läänest Hallikivi-Rapla teega, põhjast Mardi elamumaa kinnistuga, idast ja lõunast - Metsa maatulundusmaa kinnistuga.

Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste loomine kuni nelja täiendava üksikelamu püstitamiseks planeeringualale ja tingimuste määratlemine visuaalselt ja funktsionaalselt tervikliku väikese asumi kujunemiseks. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt kuulub Niinemäe maaüksus suures ulatuses säilitatava metsamaa alale, kus maakasutuse juhtotstarvet võib erandkorras muuta. Niinemäe maaüksuse puhul on võimalik metsamaa suures osas säilitada ja näha elamukrundid ette vaid Hallikivi-Rapla tee äärde, mille tulemusena metsamaa pindala katastriüksuse piires väheneb ca 15% võrra. Detailplaneering on üldplaneeringu maakasutuse sihtotstarvet muutev, muus osas järgitakse üldplaneeringu lahendust.

Planeeringulahenduse põhimõtteskeem:

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rapla Vallavalitsus, planeeringust huvitatud isik on eraisik, planeeringut koostab Valtu Projekt. Valminud on detailplaneeringu lahendus, mis esitati puudutatud isikutele ja asutustele seisukohavõtuks. 

Planeeringulahenduse on heaks kiitnud Päästeamet ja võrguvaldajad. Rahandusministeerium täiendavat kooskõlastusvajadust ei tuvastanud, kuid palus detailplaneeringu koostamisele kaasata naaberkinnistute omanikud. Piirkonna kinnistuomanikele lähetati Rapla Vallavalitsuse 20.11.2018 kirjaga nr 6-2/4-4 pöördumine, millele reageeris Kase maaüksuse omanik, esitades e-kirjaga planeeringu elluviimisega seotud ettepanekuid ja päringu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise perspektiivide kohta. Ettepanekud puudutasid teede seisukorra taastamist olukorras, kus katendid saavad rasketehnika mõjul kahjustatud, samuti ehitustööde läbiviimise ja müra tekitamise vältimist öisel ajal. Nimetatud küsimusi reguleerivad ammendavas ulatuses Rapla valla heakorraeeskiri ja korrakaitseseadus, mistõttu täiendavaid nõudeid detailplaneeringuga sätestada pole tarvis. 

 

DETAILPLANEERING:

 kogu kaust (16,9 MB .pdf .zip .bdoc)

Menetlusdokumendid Algatamise otsus 29.03.2018 .pdf
Detailplaneeringu lähteseisukohad 29.03.2018 2,2MB.pdf
Ametlike Teadaannete teade 03.04.2018 .pdf
algatamise kuulutus maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid" 14.04.2018 .pdf
Vastuvõtmise otsus 31.01.2019 .pdf
vastuvõtmise kuulutus maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid" 06.02.2019 1,5MB.pdf
Rahandusministeeriumi heakskiit 24.04.2019  
Kehtestamise otsus 31.05.2019  
Kehtestamise teade Ametlikes Teadaannetes 06.06.2019  
kehtestamise kuulutus maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid" 12.06.2019 1,8MB.pdf
Kooskõlastused ja arvamused Telia 30.10.2018 3MB.bdoc
Elektrilevi 02.11.2018 3MB.bdoc
Päästeamet 20.12.2018  
Rahandusministeerium 13.12.2018  
Kase maaüksuse omaniku seisukoht 04.12.2019  
Seletuskiri ja joonised Tiitelleht 26.11.2018 .pdf
Seletuskiri .pdf
Asukohaskeem .pdf
Tugiplaan .pdf
Krundijaotusplaan .pdf
Põhijoonis 1,6MB.pdf
Tehnovõrgud 1,2MB.pdf
Tee ala lõige .pdf
Fotod 2,3MB.pdf

 

Detailplaneering võeti vastu Rapla Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 6. Planeeringu avalikustamine toimus 21.02.2019 kuni 25.03.2019 valla ametliku veebilehe vahendusel ning Rapla vallamaja fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn). Avalikustamise perioodil oli igal isikul õigus teha planeeringulahendusele ettepanekuid, esitada pooldavaid seisukohti või vastuväiteid ning arvamusi. Avalikustamise jooksul ühtegi arvamust ei laekunud, mistõttu on alust eeldada, et detailplaneeringuga kavandatu vastab laiema üldsuse ootustele. Detailplaneering esitati Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks 27.03.2019. Heakskiit laekus 24.04.2019.

Detailplaneering kehtesti Rapla Vallavolikogu 31.05.2019 otsusega nr 47.

► Katastripidajale esitatud kaust (5 MB .pdf)

 

► Planeeringuga seotud dokumendid dokumendihalduskeskkonnast