DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Tallinna mnt 28, Rapla linn

Rapla vallale on esitatud detailplaneeringu algatamise ettepanek Rapla linnas Tallinna mnt 28 (katastritunnus 67001.003:0140) ja Tallinna mnt 28a (katastritunnus 67001:003:0130) maaüksustele korterelamud kavandada. Planeeringu eesmärk on säilitada Tallinna mnt 28 tänavaäärne hoonestus, kuid ehitada hoone ümber kortermajaks ning püstitada Tallinna mnt 28a krundile uus kortermaja tuleohutusnõudeid ja üldplaneeringu tingimusi silmas pidades.

asukohaskeem

 

Maa-amet fotolao 7. juuni 2023 ülesvõte:

foto

 

Piirkonna Google tänavavaade

 

► Detailplaneeringu eskiis seisuga 01.11.2022 (autor volitatud maastikuarhitekt Piret Pallase, Sirkel&Mall töö) 1,4 MB .pdf .asice

► Detailplaneeringu eskiisi seletuskiri (.pdf)

► Detailplaneeringu põhijoonise eskiis (.pdf)

► Planeeringulahenduse visualisatsioon (.pdf) (autorid arhitektid Lembit Tork ja Allan Pintson)

► Detailplaneeringu põhijoonise eskiis seisuga 07.09.2023 (autorid volitatud maastikuarhitekt Piret Pallase ja arhitekt Gea Hein, Sirkel&Mall töö) 1 MB .pdf

 

Rapla Vallavolikogu 25. oktoobri 2023 otsusega nr 69 otsustati jätta detailplaneering taotlusega esitatud eskiisi alusel algatamata ilmselge vastuolu tõttu üldplaneeringuga. Taotlejale tehti ettepanek korraldada planeeringuala lahendamiseks arhitektuurivõistlus ning piirkonda sobiva lahenduse leidmise korral asuda planeeringut koostama arhitektuurivõistluse võidutöö alusel.

 

► Dokumendiregister