DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Tallinna mnt 2, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 20 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 2 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla linnas Tallinna mnt 2 kinnistu (katastritunnus 67001:001:0056), osaliselt kuulub planeeringualasse Rapla linnas Retke tänav (katastritunnus 67001:001:0057), 15 Tallinn-Rapla-Türi tee (katastritunnus 67001:001:0022) ja Rapla valla Uuskülas paiknev Kagu tänav (katastritunnus 66904:001:0292).
Planeeringuala suurus on ca 0,8 ha. Detailplaneeringu eesmärk on Tallinna mnt 2 kinnistule tankla ja sellega seotud teeninduse arenguvõimaluste kavandamine ja täiendava ehitusõiguse sätestamine, tänavate, liikluskorralduse, juurdepääsude, tehnovarustuse, heakorra- ja haljastuspõhimõtete ning jätkusuutliku lahenduse saavutamiseks vajalike keskkonnatingimuste määramine.

 

Detailplaneeringuga nähakse ette uue autopesula rajamine planeeringualale ja sätestatakse
hoonestusala. Autopesula suurus määratakse lähtudes kinnistul paiknevate teiste hoonete
toimimiseks vajalike tingimuste säilitamisest. Nähakse ette gaasitankimismooduli paigalduskoht.
Koostatakse toimiv liikluskorralduse lahendus ja sätestatakse uute hoonete ja rajatiste
arhitektuursed nõuded, mis tagaksid sobitumise olemasolevate ehitiste ja olemasoleva keskkonnaga. Detailplaneeringuga määratakse tingimused olemasoleva kõrghaljastuse säilitamiseks ja eksponeerimiseks ning lahendatakse väärikalt Balti keti 10. aastapäeva puhul istutatud tammede ning mälestuskivi piirkond. Mälestuskivi asukohta võib vajadusel muuta, kuid tammed on ümberistutamiseks tõenäoliselt liiga suured, mistõttu eelistada nende säilitamist praegustes asukohtades. Planeeringuga antakse põhimõtteline tehnovõrkude lahendus koostöös tehnovõrkude omanikega.


Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lõikest 1 ning Rapla valla üldplaneeringust. Detailplaneeringu koostamise raames tuleb vajadusel koostada piirkonna liikluskorralduse analüüs ja liiklusuuring. Detailplaneeringust huvitatud isik on OÜ HEPA, planeerija on Artes Terrae, planeeringu koostamise korraldaja - Rapla Vallavalitsus.

 

2017. aastal koostati detailplaneeringu eskiis ja alustati koostööd ametite ning puudutatud isikutega. Kõiki osapooli rahuldavat lahendust vaatamata mitmetele katsetele ei leitud ning kaaluti detailplaneeringu koostamise lõpetamist. 2020. aastal otsustati vähendada planeeringuga kavandatava ulatust ning alustati uuesti eskiislahenduse osas läbirääkimisi pidama.

 

DETAILPLANEERING seisuga 11.05.2020:

Menetlusdokumendid Algatamise otsus 28.04.2017  
Lähteseisukohad 27.04.2017 3MB .pdf
Algatamise teade "Raplamaa Sõnumid" 10.05.2017 .pdf
Algatamise teade "Ametlikud Teadaanded" 28.05.2020  
Vastuvõtmise korraldus    
Vastuvõtmise teade    
Kehtestamise korraldus    
Kehtestamise teade    
     
Detailplaneering Seletuskiri   .pdf
Situatsiooniskeem   2MB .pdf
Olemasolev olukord   2MB .pdf
Põhijoonise eskiis 30.11.2021 1MB .pdf
     
Kooskõlastused ja arvamused      
     
     
Lisad      
     
     

 

      

Planeeringuala fotod 05.10.2021

 

► Planeeringuga seotud kirjavahetus ja dokumendid