DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATAMISETTEPANEKUGA VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Kuusemetsa, Atla

Rapla vallale on esitatud üksikelamuala kavandamise ettepanek Atla külas Kuusemetsa maaüksusele (katastritunnus 24005:002:0058). Planeeringuga kavandatakse kuni 22 üksikelamust koosnev asum ning antakse taristu rajamise ja keskkonnatingimuste tagamise põhimõtted. Algatamisele eelneva koostöö käigus esitati planeeringu eskiis piirkonna maaomanikele ning eskiis koos keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnanguga Keskkonnaametile, Maa-ametile, Päästeametile, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile, Terviseametile ja Transpordiametile seisukohavõtuks. Tuginedes asjaomaste asutuste seisukohtadele otsustati Rapla Vallavolikogu 28. märtsi 2024 otsusega nr 23 detailplaneering algatada ning jätta detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.

► Detailplaneeringu algatamise teade (2.aprill 2024)

pilt

► planeeringulahenduse illustratsioon (autor Truvo Leinberg, OÜ Esimene Asi töö)

► Ligikaudne krundijaotusskeemi ettepanek

► Keskkonnamõju eelhinnang

 

► Dokumendiregister