DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Kuusemetsa, Atla

Rapla vallale on esitatud üksikelamuala kavandamise ettepanek Atla külas Kuusemetsa maaüksusele (katastritunnus 24005:002:0058). Planeeringuga kavandatakse kuni 22 üksikelamust koosnev asum ning antakse taristu rajamise ja keskkonnatingimuste tagamise põhimõtted. Praegu toimub algatamisele eelnev koostöö asjaomaste asutuste ja puudutatud maaomanikega. Planeeringu algatamise üle otsustab vallavolikogu.

► Ligikaudne krundijaotusskeemi ettepanek

► Keskkonnamõju eelhinnang

 

► Dokumendiregister