DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Kokre, Ülejõe

Rapla vallale on esitatud detailplaneeringu algatamise ettepanek eesmärgiga kavandada Ülejõe külas Kokre maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1391) kolm täiendavat üksikelamut koos neid teenindavate rajatistega. Rapla Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 7 detailplaneeringu koostamine algatati.

asukohaskeem

Planeeringuala asukoht Maa-ameti fotolao ülesvõttel 12.10.2022:

kaldortofoto

 

► Detailplaneeringu eskiis

► Detailplaneeringu eskiisi seletuskiri

► Detailplaneeringu algatamise teade 30.01.2023

► Detailplaneeringu algatamise teade Ametlikes Teadaannetes

 

► Dokumendiregister