DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

Käopesa, Väljataguse

Rapla Vallavalitsuse 16.12.2019 korraldusega nr 542 algatati Käopesa üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk on tingimuste loomine kuni kolme täiendava üksikelamu püstitamiseks Käopesa maaüksusele. Planeeringuga lahendatakse planeeringuala kruntideks jagamine, hoonete arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, liikluskorraldus, juurdepääsud, haljastus, heakord, tehnovarustuse põhimõtted ning määratletakse avalikult kasutatavad teed ja alad. Detailplaneering järgib Rapla valla üldplaneeringu põhilahendust.

 

Planeeringuala hõlmab Käopesa maaüksust (katastritunnus 66904:003:0457) Väljataguse külas. Osaliselt kuuluvad planeeringualale 20225 Väljataguse tee (katastritunnus 66904:003:1540) ning Kasesalu (katastritunnus 66904:003:0456) maaüksused. Planeeringuala piirneb põhjast Väljataguse teega, lõunast riigi omandis metsamaadega, idast Kasesalu ja läänest Muna maaüksustega. Planeeringuala pindala on ca 1,5 ha.

► Detailplaneeringu eskiislahendus seisuga 20.09.2021 (.pdf .asice)

 

► Detailplaneeringu lähteseisukohad