DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Jänessaare muinasküla

Rapla Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 37 algatati Kasvandu küla Jõeääre maaüksusele (katastritunnus 27701:003:0016) Jänessaare muinasküla detailplaneering. Huvitatud isik on MTÜ Jänessaare Selts, planeerija on Ruum ja Maastik OÜ. Valminud on detailplaneeringu eskiis, koostatud on lähteseisukohad. 

Detailplaneeringu eskiis seisuga 11.03.2019:

► Seletuskiri ja põhijoonis

► KSH eelhinnang

 

Detailplaneeringu lähteseisukohad

 memo 20.05.2019 (paikvaatlus)

► 14.01.2020 töökoosolekul näidatud esitlus (13 MB .pptx)

 

► Dokumendid