9.07.24

Turvalisuse arenguprogramm Rapla vallas

Siseministeeriumi eestvedamisel toimub aastatel 2023-2027 kuueteistkümnes kohalikus omavalitsuses turvalisuse arenguprogramm. Programmi eesmärk on turvalisuse kavandamise edendamine kohalikes omavalitsustes ning turvalisuse valdkonna võimekuse arendamine. 2023. aastal valis Siseministeerium avaliku konkursi teel välja esimesed 8 kohalikku omavalitsust (Saaremaa vald, Saarde vald, Viljandi linn, Elva vald, Rapla vald, Tallinna linn, Kohtla-Järve linn ja Narva linn), keda toetatakse turvalise elukeskkonna loomisel ja arendamisel läbi uue arenguprogrammi.

 

Mida teeb kohalik omavalitsus programmi raames?:

 • korraldab ja viib läbi arenguprogrammi tegevused, mille sisuks on kohaliku omavalitsuse turvalisuse tegevusmudeli rakendamine vastavalt KOV-ile antud soovitustele;
 • defineerib turvalisuse valdkonna, analüüsib valdkonna hetkeolukorda, olemasolevat informatsiooni arengukavas, valdkondlikes tegevuskavades, turvalisusega tegelevate komisjonide ja nõukogude rolle, tegevusi ning selgitab välja konkreetselt selle KOV-i juurpõhjused ning planeerib turvalisuse valdkonna tegevused;
 • koostab turvalisuse valdkonna planeerimiseks tegevuskava kaheks aastaks. Võimalusel näiteks üldise tegevuskava eesseisvaks neljaks aastaks;
 • kaasab arenguprogrammi tegevuste läbiviimiseks Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Prokuratuuri, haiglate või mõne teise tervishoiuasutuse, Transpordiameti ja teiste asjaomaste kohaliku tasandi asutuste, organisatsioonide või ettevõtete esindajad;
 • võtab kasutusele spetsialistide koostöömudeli „Ringist Välja", mille kasutuselevõtmist KOV-is juhendab Sotsiaalkindlustusamet;
 • planeerib, valmistab ette ja võtab kasutusele alkoholikahju vähendavate tegevuste mudeli, mille kasutuselevõttu KOV-is juhendab Tervise Arengu Instituut;
 • edendab ja rakendab teiste lastele ja noortele suunatud ennetussekkumiste (sh tööhõivet toetavad, korduvõigusrikkumisi vähendavad või noorsootöö vms) kasutuselevõtmist;
 • tagab turvalisuse valdkonna võimekuse arendamiseks KOV esindajate ja turvalisuse võrgustiku liikmete osalemise koolitustel (näiteks PäA, PPA, TAI või teiste kaasatud osapoolte korraldatavatel koolitustel), sh edendab kohalikku võrgustikutööd ja lähenemist kogukondadele;
 • jagab jooksvalt infot maakonna teistele KOV-ide programmi kulgemise ja tegevuste kohta, võimalusel kaasab kogemuste jagamiseks teiste KOV-ide esindajaid (oma maakonna) koosolekutele ja seminaridele;
 • teeb koostööd programmi elluviija poolt hangitud teenuseosutajaga, kes toetab, nõustab ning juhendab KOV-i turvalisuse tegevusmudeli rakendamisel, tegevuste planeerimisel ning võimekuse tõstmisel, sh kogemuste jagamisel;
 • koostab toetava tegevuse elluviimiseks KOV-i arenguprogrammi tegevuskava ja planeerib eelarve rahaliste vahendite kasutamiseks.

 

Joonis 1. Tegevusmudeli loomise protsess

 

Projekti „Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine" tegevused vältavad aastatel 2023–2027 ning seda kaasrahastavad Siseministeerium ja Euroopa Sotsiaalfond+ 3,1 miljoni euroga, millest  iga arenguprogrammis osalevat omavalitsust toetatakse  35 000 euroga. Lisaks rahalisele toetusele nõustab ja on omavalitsustele partneriks siseministeeriumi hangitud mentor.


Programmi avaseminar toimus Rapla vallas 10. jaanuaril 2024. aastal ning  programm kestab kuni 31. detsembrini 2025. 

 

Kes kuuluvad arenguprogrammi meeskonda?:

Siseministeeriumi poolt Rapla vallale hangitud mentor ja ekspert Georg Sootla Skiva Consulting OÜst. TEK programmi koordinaator Agnes Kurvits (agnes.kurvits@rapla.ee, 5373 8273), Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra (heiti.vahtra@rapla.ee, 5344 6645) ning Rapla valla kriisikomisjon, kes on kriisireguleerimise korraldamiseks ja siseturvalisuse arengu juhtimiseks moodustatud järgmises koosseisus: 

 • vallavanem (komisjoni esimees);
 • abivallavanem, majandus- ja planeeringu valdkond (komisjoni aseesimees);
 • abivallavanem, arengu-, ettevõtluse-, innovatsiooni ja avalike suhete valdkond;
 • piirkonna koordinaator, Juuru ja Kaiu piirkond;
 • piirkonna koordinaator, Rapla külade ja Raikküla piirkond;
 • vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist;
 • vallavalitsuse teede spetsialist;
 • vallavalitsuse ehitusspetsialist (võrkude ja kommunikatsioonide vastutusala);
 • Päästeameti Rapla-Järvamaa päästepiirkonna esindaja;
 • Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kesk-Eesti politseijaoskonna esindaja;
 • Kaitseliidu Rapla maleva esindaja;
 • SA Raplamaa Haigla esindaja;
 • Raplamaa Omavalitsuste Liidu turvalisus ja tervise valdkonna esindaja;
 • Rapla Valla Külade Ühenduse esindaja.

 

Joonis 2. Rapla vallavanema 25. mai 2024 käskkiri nr 12-2/2024/3 

 

Millised on arenguprogrammi tegevuskava koostamise protsessi etapid 2024. aastal?:

Joonis 3. KOV turvalisuse tegevuskava koostamise protsessi etapid 2024 aastal 

 

Millised on arenguprogrammi tegevuskava koostamise protsessi etapid 2025. aastal?:

Joonis 3. KOV turvalisuse tegevuskava koostamise protsessi etapid 2025 aastal 

 

Seniste programmiga seotud tegevuste olulisemad kuupäevad:

 • 10.01.24 - Rapla valla turvalisuse arenguprogrammi avaüritus
 • 23.04, 29.04 ja 30.04.24 - "Ringist Välja" mudeli baaskoolitused
 • 25.05.24 - moodustati vallavanema käskkirjaga Rapla valla kriisikomisjon
 • 12.06.24 - I laiendatud seminar, fookusprobleemide määratlemine. Rapla valla turvalisuse tegevuskava koostamisel keskendutakse järgmistele valdkondadele: kriisideks valmisolek, kodanikualgatus ja kogukond ning sotsiaalhoolekanne. Seminaril koostatud memoga saad lähemalt tutvuda siit Seminari järel käivitatakse Heiti  ja Agnese eestvedamisel määratletud probleemvaldkondades töörühmade töö olukorra kaardistamiseks ja turvalisuse probleemide täpsemaks määratlemiseks ning paralleelselt koostatakse ja avalikustatakse küsitlus Rapla valla elanike seas. Järgmine seminar probleemide edasiseks mõtestamiseks ning täpsemaks määratlemiseks ja prioriseerimiseks toimub sügisel.
 • 08.07.24 - avalikustati Rapla valla elanikele küsitlus "Turvalisus Rapla vallas". Küsitlus on vastamiseks avatud kuni 11. augustini. Küsitluse eesmärgiks on välja selgitada Rapla valla elanike üldine kriisideks valmisoleku tase, hinnata elukoha turvalisust ning hoiakuid kogukonnaliikmete omavahelise koostöö osas. Lisaks eelnevale soovitakse küsitluse abil välja selgitada perede paremat hakkamasaamist mõjutavad tegurid, mis on turvalise elukeskkonna loomise alustalaks. 

 

Täpsemalt saad lugeda arenguprogrammist SIIT. 

 

 

Toimetaja: AGNES KURVITS