10.01.23

Akzo Nobel Baltics ASi keskkonnakompleksloa nr L.KKL.RA-19253 muutmise taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks

Keskkonnaamet teavitab, et on menetlusse võtnud ettevõtte Akzo Nobel Baltics ASi (registrikood 10055433; Kastani tn 7, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond) 30.09.2022 esitatud keskkonnakompleksloa nr L.KKL.RA-19253 muutmise taotluse. Keskkonnakompleksloa muutmise taotluses viiakse välisõhu saastamisega seotud tegevused õigusaktide muutunud nõuetega kooskõlla ja täpsustatakse jäätmetekke andmeid. Jäätmete käitlust ning vee erikasutust käitises ei toimu.

Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.RA-19253 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee), menetluse nr M-121684, dokument nr DM-121684-6.


ASi Solbritt keskkonnaloa L.ÕV/320358 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja loa muutmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud ASi Solbritt (registrikood 11832838; Viljandi mnt 91e, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond) 17.11.2022 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/320358 muutmise taotluse. ASi Solbritt tootmisterritoorium asub aadressidel: Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Jaama tn 2a (katastritunnus 67001:002:1310, sihtotstarve tootmismaa 100%, registriosa 1128537), Viljandi mnt 91 (67001:002:1320, tootmismaa 100%, registriosa 1128637), Viljandi mnt 91a (67001:002:0081, tootmismaa 100%, registriosa 194237), Viljandi mnt 91b (67001:002:0082, tootmismaa 100%, registriosa 1154537), Viljandi mnt 91c (67001:002:0500, tootmismaa 100%, registriosa 337937), Viljandi mnt 91d (67001:002:0490, tootmismaa 100%, registriosa338037), Viljandi mnt 91e (67001:002:0990, tootmismaa 100%, registriosa 608937), Tulbi tn 4a (66801:001:0499, tootmismaa 100%, registriosa 17122050). Keskkonnaloa muutmise taotlus esitati uue kütuseliigi kasutuselevõtu (põlevkiviõli) ja kahe põlevkiviõli mahuti (a´ 25 m3, asuvad siseruumides) lisamise tõttu. Keskkonnaloa taotlusele on liidetud vee eriosasse keskkonnaluba L.VV/328149.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-122168, dokument nr M-122168-5.


Vahastu liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaseltsi Roger Puit (registrikood 10106076,
aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Pärnu mnt 24b, 71020) Vahastu liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse. Vahastu liivakarjääri keskkonnaluba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Vahastu külas Vahastu liivamaardlas (registrikaardi nr 992) aktsiaseltsi Roger Puit omandisse kuuluval katastriüksusel Kõhi (katastritunnus 27701:005:0511). Taotletava Vahastu liivakarjääri mäeeraldise pindala on 5,88 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,96 ha. Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on teede- ja üldehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 10 tuh m3. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud KOTKAS-es 22.04.2022 nr DM-118921-10 all. Keskkonnaloa taotlus on leitav siit: https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?represented_id=&search=1&applicant=Roger%20Puit&proceeding_nr=&permit_nr=&register_date_start=&register_date_end=&document_id=76670

Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee


Osaühing Uniplast keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse osaühing Uniplast 01.08.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse. Taotluse menetluse alustamiseks vajalikud dokumendid on esitatud 26.09.2022 KOTKAS infosüsteemis. Ettevõte taotleb keskkonnaluba plastijäätmete ümber pakkimiseks ja ladustamiseks ja mille käitluskoht asub aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt 72e (katastritunnus 67001:009:0730). Keskkonnaluba taotletakse 10 aastaks. Keskkonnaloa taotlus on leitav siit: https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=20598&application_id=1013816 

Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee


Korteriühistu Uus tn 4, Purila küla, Rapla vald keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Rapla vald, Purila  küla, Uus tn 4 korteriühistu (registrikood 80431263, aadress Rapla maakond, Rapla vald, Purila küla, Uus tn 4) keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult heitvee Keila jõkke (Eesti Looduse Infosüsteemi kood VEE1096100) juhtimiseks Rapla maakonnas Rapla vallas Purila külas Uus tn 4 (katastritunnus 66903:002:1130) ja Uus tn 6 (katastritunnus 66903:002:0081) kinnistutelt. Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud KOTKAS-es 26.10.2022  T-KL/1014897-2. Keskkonnaloa taotlus on leitav siit: https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=21997&application_id=1015355 
Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee

 
Toimetaja: AGNES KURVITS