25.10.23

Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Sissetulekust mittesõltuvaid toetusi makstakse valla eelarvest isikule või perele toimetuleku soodustamiseks, kui tal on täidetud toetuse taotlemiseks seatud eeltingimused (elukoht rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas ning abivajadus tõendatud).

Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:

 1. sünnitoetus;
 2. esimesse klassi astuja toetus;
 3. hoolduspere vanema toetus;
 4. hooldajatoetus puudega lapse hooldajale;
 5. hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale;
 6. matusetoetus;
 7. puudega inimese kodukohanduse toetus.

 

1) Sünnitoetus

Sünnitoetus on valla eelarvest lapse kasvatamisega kaasnevate kulutuste katmiseks makstav ühekordne toetus.

Sünnitoetust makstakse kahes osas. Esimene osa kahe kuu jooksul lapse sünni registreerimisest tingimusel, et lapse ja tema vanema, elukoht on rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas. Teine osa kahe kuu jooksul pärast lapse ühe aastaseks saamist kirjaliku taotluse alusel tingimusel, et lapse ja tema vanema, elukoht on olnud rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas.

Kui lapse vanem või vanemad ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse sünnitoetus lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus, vastavalt kas „Sünnitoetuse I osa väljamaksmine" või „Sünnitoetuse II osa väljamaksmine". Taotluse e-vormid ja tavavormid on leitavad siin. Tavavormid saab esitada e-kirja teel rapla@rapla.ee või sotsiaaltööspetsialisti kaudu. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid on siin.

Sünnitoetus kokku on 500 eurot, millest esimene osa (250 eurot) makstakse välja lapse sünni registreerimisel ja teine osa (250 eurot) lapse üheaastaseks saamisel.

Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta.

 

2) Esimesse klassi astuja toetus

Esimesse klassi astuja toetus on valla eelarvest lapse põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste katmiseks makstav ühekordne toetus.

Toetust makstakse iga esimesse klassi astuja kohta tingimusel, et laps on asunud õppima valla munitsipaalkooli või väljaspool valda asuvasse hariduslike erivajadustega õpilaste kooli ning lapse ja tema ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas.

Kui vanem ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse esimesse klassi astuja toetust lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale.

Toetuse saamiseks tuleb esitada, hiljemalt kolme kuu jooksul lapse õppima asumisest, „1. klassi astuja toetuse taotlus". Taotluse saab esitada e-vormil.

Kui e-vormil esitamine pole võimalik saab täita taotluse tavavormil ning esitada e-kirja teel rapla@rapla.ee või sotsiaaltööspetsialisti kaudu. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid on siin.

Esimesse klassi astuja ühekordne toetus on 150 eurot.

 

3) Hoolduspere vanema toetus

Hoolduspere vanema toetus on valla eelarvest makstav toetus asendushooldusteenuse vahetult osutavale isikule, kelle perekonnas on hooldada laps, kes ei kuulu nende pereliikmete hulka.

Hoolduspere vanemat, kes hooldab vähemalt nelja last, toetatakse vähemalt töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammääras. Ühe lapse hooldamisel toetatakse hoolduspere vanemat vähemalt ühe neljandiku ulatuses nimetatud töötasu alammäärast.

Hoolduspere vanema toetust rahastatakse teenust saava lapse eestkostja ülesandeid täitva kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest või selle puudumisel rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest ning asendushooldusel oleva lapse sissetulekutest.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada sotsiaalabi taotlus. Taotluse saab esitada e-kirja teel rapla@rapla.ee või sotsiaaltööspetsialisti kaudu. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid on siin.

 

4) Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Hooldajatoetus on valla eelarvest raske või sügava puudega 3-18-aastase lapse hooldamise toetamiseks makstav perioodiline toetus.

Toetust on õigus saada puudega last kasvataval ja hooldaval vanemal, eestkostjal, v.a juriidilisel isikul, või perekonnas hooldamise lepingu alusel perekonnas hooldamisele suunatud last kasvataval ja hooldaval isikul, kes lapse puudest tingitud kõrvalabi vajaduse tõttu ei tööta.

Hooldajatoetus määratakse vastavalt lapse puude raskusastme kehtivuse lõpuni. Hooldajatoetust makstakse hooldajaks olemise perioodi eest.

Puudega lapse hooldajatoetust ei määrata, kui:

a) lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- või haridusteenustega või muu abi osutamisega;

b) taotlejale endale on määratud hooldaja;

c) taotleja on registreeritud töötuna.

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale kuus on 200 eurot.

Toetuse saamiseks tuleb esitada hooldaja toetuse taotlus. Taotluse saab esitada e-kirja teel rapla@rapla.ee või sotsiaaltööspetsialisti kaudu. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid on siin.

 

5) Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale

Hooldajatoetus on valla eelarvest vähenenud toimetulekuvõimega täisealise isiku hooldamise toetamiseks makstav perioodiline toetus.

Toetust on õigus saada isikul, kes on määratud vähenenud toimetulekuvõimega täisealise isiku hooldajaks ja kellele ei maksta töötutoetust, hooldataval puudub ülalpidamiskohustusega isik või ülalpidamiskohustusega isik ei ole oma elukorralduslikust, tervislikust seisundist tulenevalt võimeline oma ülalpidamiskohustus täitma. Samuti juhul, kui hooldatava abivajaduse tõttu ei ole hooldajal võimalik tööle asuda.

Hooldajatoetust makstakse hooldajaks olemise perioodi eest.

Hooldajatoetus täisealise raske ja sügava puudega isiku hooldajale kuus:

 • täisealise raske puudega isiku hooldajale – 40 eurot;
 • täisealise sügava puudega isiku hooldajale – 50 eurot.

Hooldajatoetus määratakse Hoolekandekomisjoni poolt, taotleja esitatud hooldajatoetuse taotluse alusel. Taotluse saab esitada e-kirja teel rapla@rapla.ee või sotsiaaltööspetsialisti kaudu. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid on siin.

 

6) Matusetoetus

Matusetoetus on matuse korraldamisega kaasnevate kulude osaliseks hüvitamiseks makstav ühekordne toetus.

Toetus makstakse, kui lahkunu viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Rapla vald.

Toetust makstakse ühe matuse korraldamisega seotud ühele füüsilisele isikule. Kui matusekorraldajaid on mitu, peavad matusega seotud kulusid teinud isikud kokku leppima, kes taotleb matusetoetust.

Matusetoetus ei maksta, kui lahkunu on tunnistatud surnuks kohtuotsuse alusel või kui lahkunu matuse korraldas riik.

Matusetoetus Rapla vallas on 300 eurot.

Toetuse saamiseks esitatakse matusetoetuse taotlusele lisaks surma tõendav dokument. Taotluse saab esitada e-kirja teel rapla@rapla.ee või sotsiaaltööspetsialisti kaudu. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid on siin.

 

7) Puuetega inimeste kodukohanduse toetus

Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" raames.

Rapla Vallavalitsus võtab alates 8. detsembrist kuni 11. jaanuarini 2021 vastu taotlusi puuetega inimeste eluruumi kohandamiseks.

Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimeste elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendades nende iseseisvat toimetulekut.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese eluruumi kohandamist järgmiste toimingute teostamiseks:

 1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamiseks;
 2. hügieenitoimingute parandamiseks, sealhulgas vanni asendamine dušinurgaga;
 3. köögitoimingute parandamiseks, sealhulgas töötasapindade kohandamine vajadustele.

Lisainfot projekti ja taotlemise tingimuste kohta saab piirkondliku sotsiaaltööspetsialisti käest. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord on avaldatud kodulehe alajaotuses "Eeskirjad ja korrad".

Toetuse taotluse vormi puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks saate alla laadida kodulehe alajaotusest "Blanketid".


 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI