27.12.21

Sissetulekust sõltuvad toetused

Sissetulekust sõltuvale toetusele on õigus üksi elaval isikul või leibkonnal, kelle pere netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui kahe ja poolekordne riiklikult kehtiv toimetulekupiir. Sissetulekuks ei loeta sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud hüvitisi, stipendiume ja toetusi, mida toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka.

Sissetulekust sõltuvad toetused on:

1) vältimatu sotsiaalabi;

2) laste või lapsega pere toimetuleku tagamise toetus;

3) täisealise isiku toimetuleku tagamise toetus.

 

Vältimatu sotsiaalabi

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, et tagada isikule vähemalt toit, riietus ja ajutine peavari.

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta pole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

Vältimatu sotsiaalabi taotlemiseks tuleb esitada sotsiaalabi taotlus. Taotluse saab esitada e-kirja teel rapla@rapla.ee või sotsiaaltööspetsialisti kaudu. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid on siin.

 

Laste või lapsega pere toimetuleku toetus

Toetus on lapse või lapsega pere toimetuleku soodustamiseks antav toetus, mida makstakse eesmärgiga toetada laste arengut.

Toetust võib taotleda:

  1. õpilaste huvitegevuse kulude hüvitamiseks;
  2. alus-, üld- või kutsehariduses õppivate laste toitlustuskulude või õpilaskodu kohatasude osaliseks hüvitamiseks;
  3. laste ja peredega seotud nõustamisteenusteks;
  4. teiste hädavajalike kulude hüvitamiseks.

Üld- või kutsehariduses õppivate laste õpilaskodu kohatasu ja huvialakooli või huvialaringi tasu võib hoolekandekomisjon määrata kogu õppeperioodiks.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada sotsiaalabi taotlus. Taotluse saab esitada e-kirja teel rapla@rapla.ee või sotsiaaltööspetsialisti kaudu. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid on leidavad siin.

 

Täisealise isiku toimetuleku tagamise toetus

Toetus on perekonna või üksikisiku toimetuleku soodustamise mitteperioodiline toetus, mida makstakse sotsiaalse erivajadusega, sissetuleku kaotanud, õnnetuse või muu erakorralise asjaolu tõttu raskesse olukorda sattunud isikule või perekonnale.

Toetuse täisealise isiku toetamiseks võib määrata:

  1. abivahendi ostmise või rentimise osaliseks hüvitamiseks;
  2. retseptiravimite ja ravikulude hüvitamiseks;
  3. ühekordselt toimetuleku soodustamiseks.

Toetust ei määrata võlgnevuste hüvitamiseks.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada sotsiaalabi taotlus. Taotluse saab esitada e-kirja teel rapla@rapla.ee või sotsiaaltööspetsialisti kaudu. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid on siin.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI