1.04.24

 

Reinu lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja loa muutmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks 

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud AS-i TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Teemeistri tn 2, 10916) Reinu lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr Rapm-042 muutmise taotluse. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 08.05.2023 nr DM-124330-7 all.

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?represented_id=&proceeding_id=24708

Olemasolev Reinu lubjakivikarjäär paikneb Rapla maakonnas Rapla vallas Koigi külas eraomandis olevatel katastriüksustel Reinu (katastritunnus 66903:001:0103) ja Reinumetsa (katastritunnus 66903:001:0105). Olemasoleva Reinu lubjakivikarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala on 21,21 ha, millest mäeeraldis on 17,14 ha. Kaevandatav maavara on ehituskruus, madalamargiline lubjakivi ja täitelubjakivi. Keskmine tootmismaht aastas on 190 tuh m3. Keskkonnaluba kehtib kuni 18.04.2024. Keskkonnaloa muutmisega taotletakse Keskkonnaloa kehtivusaja pikendamist kuni 18.04.2044 ehk 20 aasta võrra. Keskmiseks tootmismahuks on taotluse kohaselt 90 tuh m3. Muus osas keskkonnaluba muuta ei soovita.

* * * *

Lubja lubjakivikarjääri keskkonaloa muutmise taotluse kohta

Keskkonnaamet  võttis  menetlusse  Osaühingu  Eesti  Killustik  (registrikood  10126848,  aadress Jõgeva  maakond,  Põltsamaa  vald,  Rõstla  küla,  Rõstla  paekivikarjäär,  48022)  Lubja lubjakivikarjääri  keskkonnaloa nr  Rapm-091  muutmise  taotluse. Nõuetele vastav taotlus on KOTKAS-es registreeritud 22.05.2023 nr DM-120635-10 all. 
Olemasolev  Lubja  lubjakivikarjäär  paikneb  Rapla  maakonnas  Rapla  vallas  Lipametsa  külas.
Lubja  maardlas  (registrikaardi  nr  586)  Osaühingu  Eesti  Killustik  eraomandis  olevatel  katastriüksustel Pigipõhja  (katastritunnus  65402:002:0106),  Lubjaaugu  (katastritunnus 65402:002:0156),  Metsatalu  (katastritunnus  65402:002:0053),    Sepapigi  (katastritunnus 65402:002:0109) ja Sepa (katastritunnus 65402:002:0108). Olemasoleva Lubja lubjakivikarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala on 29,63 ha, millest mäeeraldis on 12,58 ha. Kaevandatav maavara on madalamargiline ehituslubjakivi ja täitelubjakivi. Keskmine tootmismaht aastas on 110 tuh m3. Keskkonnaluba kehtib kuni 08.10.2045. Praeguseks on karjääris veetaset alandatud ligikaudu 12 m. Aktiivne tarbevaru on kinnitatud kuni 14 m ulatuses allpool alandatud veetaset.
 
Keskkonnaloa  muutmisega  taotletakse  veealuse  kaevandamise  sügavuse  vähendamist  kuni  7 meetrini, kuna on selgunud, et lubjakivi väljamine sügavamalt kui 6 m sügavuselt vee alt ei ole võimalik  ning  karjääri  lamamini  ammendamiseks  tuleks  täiendavalt  veetaset  alandada  8  m võrra, kuid seda ei pea eksperdid otstarbekaks. Sellega seoses soovitakse loobuda mäeeraldise lamamisse  jääva  varu  kaevandamisest.  Selle  võrra  soovitakse  laiendada  mäeeraldise  pindala 12,58 ha-lt 18,59 ha-le. Taotletav mäeeraldise laiendus jääb olemasolevast mäeeraldisest kirde suunda.  Mäeeraldise  teenindusmaa  pindala,  kaevandada  lubatud  maavara  kogumahtu  ega keskkonnaloa kehtivusaega muuta ei soovita.
 

* * * *

OÜ RAPLA METALL keskkonnaloa taotlusest

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud ettevõtte OÜ RAPLA METALL (registrikood 11973556; Tallinna mnt 7, Alu alevik, Rapla vald, Rapla maakond) esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1019561-2. OÜ RAPLA METALL taotleb keskkonnaluba metalltoodete ja -konstruktsioonide tootmisel ning lahustite kasutamisel tekkivate saasteainete paiksetest heiteallikatest välisõhku väljutamiseks. Ettevõtte OÜ RAPLA METALL tootmisterritooriumid asuvad aadressidel Tallinna mnt 7 (66904:005:0124, tootmismaa 100%, registriosa 3036137) ja Tallinna mnt 3 (66904:005:0090, tootmismaa 100%, registriosa 305037) Alu alevik, Rapla vald, Rapla maakond. OÜ RAPLA METALL põhitegevusala on keskkütteradiaatorite ja keskkütte-kuumaveekatelde tootmine (EMTAKi kood 25211), lisaks muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine (EMTAKi kood 25119), hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine (EMTAKi kood 28121) ning muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine (EMTAKi kood 25291). 
Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=25805&represented_id= 
 

* * * *

Valli uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse mentlusse võtmisest ja arvamuse avaldamisest

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn) Valli uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 25.08.2023 menetluse nr M-125642 all

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Valli külas riigile kuuluval kinnistul Velise metskond 2 (katastritunnus 65403:001:0510, registriosa nr 13149950), mille riigivara valitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 25,07 ha. Kavandatava  uuringu  eesmärk  on  välja selgitada  Valli uuringuruumi geoloogiline ehitus, seal levivate purdsetete kvaliteet,  kasuliku  kihi paksus, elle levik ja maht ning kaevandamistingimused. 

Tegemist on ehitus- ja täiteliiva ning ehitus- ja täitekruusa tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 25 uuringukaeveõõnt ja kuni 25 puurauku sügavusega kuni 10 m; muud  kavandatavad sihtotstarbelised tööd: terastikulise koostise määramine, filtratsiooniomaduste  määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/5, Nõmme linnaosa, Tallinn). Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat.
 
* * * *

Iira uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse mentlusse võtmisest ja arvamuse avaldamisest

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn) Iira uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 25.08.2023 menetluse nr M-125643. 
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Iira külas riigile kuuluvatel kinnistutel Tõnsometsa (katastritunnus 66902:001:0083, registriosa nr 3435537) ja Suurematsi (katastritunnus 66902:001:0084, registriosa nr 3433637), mille riigivara valitseja on Regionaal- ja  Põllumajandusministeerium  ja  volitatud  asutus  Maa-amet.  Taotletava  uuringuruumi teenindusala pindala on 59,25 ha. Kavandatava  uuringu  eesmärk  on  välja  selgitada  Iira  uuringuruumi  geoloogiline  ehitus,  seal levivate  purdsetete  kvaliteet,  kasuliku  kihi  paksus,  selle  levik  ja  maht  ning kaevandamistingimused. 
 
Tegemist on ehitus- ja täiteliiva tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 50 uuringukaeveõõnt  ja  kuni  50  puurauku  sügavusega  kuni  10  m;  muud  kavandatavad sihtotstarbelised  tööd:  terastikulise  koostise  määramine,  filtratsiooniomaduste  määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/5, Nõmme linnaosa, Tallinn). Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat.
 
* * * *

Hagudi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse mentlusse võtmisest ja arvamuse avaldamisest

 

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Osaühing Elektriväli (registrikood 10676075, aadress Tamme tn 9, Uusküla, Rapla vald, Rapla maakond) Hagudi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Hagudi külas, viiel eraomandisse (OÜ Elektriväli, juhatuse liige) kuuluval katastriüksusel: 66903:003:0023 Nõmme; 66903:003:0002 Jaagu-Jüri; 66903:003:0024 Nõmme; 66903:003:0021 Nõmme; 66903:003:0022 Nõmme. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 17,46 ha koosneb kolmest lahusosast pindaladega 11,96 ha, 2,30 ha ja 3,20 ha. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, mis on registreeritud 17.10.2023 nr M-126039 all

(https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=26605).

Elektriväli taotleb geoloogilise uuringu luba Hagudi IV uuringuruumis, Hagudi II kruusakarjääri teenindusmaaga pindalaliselt samades piirides (17,46 ha) ja sügavuti kuni 10 m praegusest maapinnast, et välja selgitada kogu ala terviklik geoloogiline ehitus. Tegemist on ehitus- ja täiteliiva ning ehitus- ja täitekruusa tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 25 kaevandit ja/või 25 puurauku sügavusega kuni 10 m. Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond). Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat. 

* * * *

Warmeston OÜ keskkonnaloa taotlusest

 

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Warmeston OÜ (registrikood 10945474, aadress Magasini tn 3-4, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) 13.11.2023 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/326526 muutmise taotluse nr T-KL/1020257-2, millega taotletakse luba vee erikasutuseks, jäätmete käitlemiseks ja saasteainete paiksetest heiteallikatest välisõhku väljutamiseks. Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=26568

Warmeston OÜ on puidugraanuleid tootev ettevõte. Purila graanulitehas töötab tavapäraselt terve aasta jooksul ööpäev läbi. Taotletakse uut tähtajatut keskkonnaluba, kus on uuendatud õhu osa. Vee ja jäätmete osas muudatusi ei ole. Ettevõtte tootmisterritooriumi aadress on Härgla tee 2a, Purila küla, Rapla vald, Rapla maakond (katastritunnus 66903:002:0204; sihtotstarve 100% tootmismaa).

* * * *

Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotlusest

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820, aadress Artelli tn 15, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt esitatud 17.01.2024 keskkonnaloa taotluse. Ettevõte  taotleb  keskkonnaluba  jäätmete käitlemiseks ja tema käitluskoht asub aadressil Mäepere jäätmejaam, Ülejõe küla, Rapla vald, Rapla maakond (katastritunnus 66904:002:0045). Ettevõte taotleb keskkonnaluba tavajäätmete kogumiseks ning jäätmete taaskasutamiseks ettevalmistamiseks Mäepere jäätmejaamas mahus kuni 6800 tonni aastas. Käitluskoht ei kujuta ohtu atmosfäärile, õhule, veele, pinnasele, maale, maastikule, looduslikele aladele, looduslikule mitmekesisusele ja looduse koostisosadele. Tegevus toimub kõvakattega pinnal. Loa taotletav kehtivusaeg on kuni 31.12.2029. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, mis on registreeritud 17.01.2024 nr M-126886 all 

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=27475&application_id=1022271.

 

* * * *

Hagudi V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusest

Osaühing Elektriväli (äriregistrikood 10676075, aadress Tamme tn 9, Uusküla, Rapla vald, Rapla maakond) esitas Keskkonnaametile Hagudi V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

Hagudi V uuringuruum asub Hagudi kruusamaardlas Jaagu-Jüri kinnistul (katastriüksusel 66903:003:0003), mille teenindusala pindala on 5,30 ha. Eesmärk on uurida maavarade registris arvel olevat maavara kuni maavarakihi lamamini (kuni 10 meetrit praegusest maapinnast), et tulevikus saaks kogu maardla maavaravaru sügavuti sealhulgas säästlikult ammendatud. Taotletav uuringuruum kattub pindalaliselt osaliselt ehituskruusa, ehitusliiva ja täiteliiva aktiivse tarbevaru plokkidega (plokid 20 - 23). Uuringruumi planeeritakse kuni 15 puurauku/kaevandit, uurimissügavusega kuni 10 m. 

Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond). Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, mis on registreeritud 02.01.2024 nr DM-126868-1 all

(https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?represented_id=&search=1&applicant=Elektriv%C3%A4li&proceeding_nr=&permit_nr=&register_date_start=&register_date_end=&proceeding_public_status=ALL&proceeding_id=27457).

* * * *

Sikeldi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusest

Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) on Keskkonnaametile 09.01.2024 esitanud Sikeldi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 09.01.2024 numbriga DM-126946-1). 

Ettevõte Marina Minerals OÜ taotleb geoloogilise uuringu luba liiva uuringuks Sikeldi uuringuruumis pindalal 19,34 ha. Uuringuruum asub Sikeldi külas, Rapla vallas, Rapla maakonnas riigile kuuluval kinnistul Vahastu metskond 95 (katastritunnus 66903:001:0040). Kinnistu riigivara valitsejaks on Kliimaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus.

Uuringu luba taotletakse eesmärgiga leida perspektiivsed ehitusmaavarade alad, et tagada varustuskindlus Rapla maakonnas, seda hetkel käimasoleva rahvusvahelise suurprojekti edendamiseks kui ka üldisemalt pikemas perspektiivis. Geoloogilise uuringuga selgitatakse välja uuringuruumi geoloogiline ehitus, seal levivate purdsetete kvaliteet, kasuliku kihi paksus, selle levik ja maht ning kaevandamis tingimused. Positiivsete uuringutulemuste/maavara esinemise korral on arendajal soov taotleda alale maavara kaevandamise luba.

Geoloogiline uuring planeeritakse teha kaevanditega ekskavaatorit kasutades või puurmasinaga puurides. Uuritava kihi paksuseks on eeldatud maksimaalselt kuni 5 m, kuid selleks, et oleks tagatud kasuliku kihi uurimine lamamini, on uurimissügavuseks määratud varuga kuni 10 m. Uuringupunktide võrgu tihedus ja jaotus valitakse vastavalt maavaralasundi ehitusele ning kvaliteedi muutlikkusele. Tarbevaru määramisel ei ulatu uuringuaukude vahekaugus üle 200 m.

Rajatud uuringupunktides määratakse materjali paksus, kirjeldatakse maavara ja selle lamami setteid. Kogu kasuliku kihi ulatuses võetakse proovid litoloogiliste erimite kaupa laboratoorseteks määranguteks. Põhjavee ilmnemise korral mõõdetakse kõikides rajatud uuringuaukudes veetase maapinnast ning arvutatakse veetaseme absoluutkõrgused. Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond). Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat.

* * * *

OÜ Rauaspets keskkonnaloa taotlusest

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Rauaspets (registrikood 11786009, aadress Haigru tn 4, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond) esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse ja tunnistanud selle nõuetekohaseks 31.01.2024. Ettevõttele on antud keskkonnaluba nr KL-508586 jäätmete käitlemiseks aadressil Haigru tn 4, Rapla linn, Rapla vald, Rapla  maakond (katastritunnus 67001:002:0035). Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses muudatustega ladustatavate jäätmete kogustes, soovitakse täpsustada taaskasutustoimingute koode ning parandada muutunud käitluskoha aadress (asukoht on sama). Rauaspets OÜ on tegutsenud metallijäätmete käitlejana üle kümne aasta. Ohtlike jäätmete käitlemise ja romusõidukite demonteerimisega on ettevõte tegelenud üle viie aasta. Ettevõte on spetsialiseerunud metallijäätmete käitlemisele - kogumisele, sorteerimisele, edasikäitlemiseks sobivasse mõõtu lõikamisele. Romusõidukite demonteerimine on oluline kõrvaltegevus. Ettevõte võtab vastu vähesel määral elekrtoonikaromusid ja annab need demonteerimata kujul edasi teistele jäätmekäitlusettevõtetele. Luba taotletakse tähtajatult. Keskkonnakaitseluba on leitav SIIN.

 

* * * *

Verston OÜ keskkonnaloa taotlusest

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Verston OÜ 13.02.2024 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1022237-3. Ettevõte taotleb tähtajalist keskkonnaluba Sikeldi külas Tallinna-Rapla raudtee 685,20141 Rapla-Varbola tee 20141 Rapla-Varbola tee L13 ja 20141 Rapla- Varbola tee L14 kinnistutel Kodila jõe kaldajoone muutmiseks seoses Sikeldi loomatunneli ehitamisega ning Rapla-Varbola maantee ja Kodila jõe ristumisel asuva truubi asukoha muutmisega. Lisaks taotleb ettevõte puu– ja põõsarinde raiet Kodila jõe veekaitsevööndis ning truupide paigaldamist veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu raames. Keskkonnaluba taotletakse kuni 01.03.2025.

Taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste
infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-127015 all.

* * * *

Osaühing Elektriväli keskkonnaloa taotlusest

Osaühing Elektriväli (äriregistrikood 10676075, aadress Tamme tn 9, Uusküla, Rapla vald, Rapla maakond) esitas 9. veebruaril Keskkonnaametile Hagudi III kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse. 

Hagudi Hagudi III kruusakarjäär asub Hagudi kruusamaardlas Jaagu-Jüri kinnistul (katastriüksusel 66903:003:0003), mille mäeeraldise ja teenindusmaa pindala on 4,64 ha. Hagudi III kruusakarjääri keskkonnaloa taotlus põhineb aruandel „Hagudi kruusamaardla Hagudi II uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.07.2008)" (OÜ Inseneribüroo STEIGER, töö nr 08/0323).
Taotletaval Hagudi III kruusakarjääri mäeeraldisel on kaevandatavat varu kokku 211,1 tuh m³. Kaevandatavaks maavaraks on täiteliiv (mahuga 24.37 tuh m³), ehitusliiv (mahuga 90.23 tuh m³) ja ehituskruus (mahuga 96.50 tuh m³). Hagudi III kruusakarjäärist kaevandatavat materjali kasutatakse teede- ja üldehituses. Luba taotletakse 15 aastaks, millest lähtuvalt on aastane keskmine kaevandamise maht ligikaudu 14 tuh m³. Taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=27642).

 

* * * *

AS TREV-2 Grupp uuringuloa taotlusest

Ettevõte AS TREV-2 Grupp taotleb geoloogilise uuringu luba Rapla maakonnas Rapla vallas Röa külas asuva katastriüksuse Silveri (tunnus 66903:002:0119, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja Värava (tunnus 66903:002:0460, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) piiridesse jäävale Künka III uuringuruumile. Katastriüksus kuulub eraomandisse. Uuringuruumi teenindusala ja uuringuruumi piirid kattuvad. Uuringuruumi teenindusala pindala on 9,25 ha. Uuringuruumi kirdeossa jääb kunagine Kõrtsu kruusakarjäär. 

Kooskõlas  MaaPS  §  27  lõikega  7  edastab  Keskkonnaamet  Teile  tutvumiseks  ja  arvamuse avaldamiseks Künkla III  uuringuruumi  uuringuloa  taotluse.  Tuginedes  kohaliku  omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõikele 2 palub Keskkonnaamet vallavolikogul esitada arvamus esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul, s.o hiljemalt 20.05.2024. Juhul, kui volikogu  on  delegeerinud  arvamuse  andmise  vallavalitsusele,  palub  Keskkonnaamet  tulenevalt KOKS § 22 lõikest 3 koos arvamusega esitada vastavasisuline volikogu otsus.

Geoloogilise uuringuloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-127573
Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

 * * *

Verston OÜ uuringuloa taotlusest

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud ettevõtte Verston OÜ (registrikood 11947047, aadress Pärnu tn 128, Paide linn, Paide linn, Järva maakond) poolt 08.03.2024 esitatud Juuru uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 08.03.2024 numbriga DM-127718-1).

Ettevõte Verston OÜ taotleb geoloogilise uuringu luba liiva ja kruusa uuringuks Juuru uuringuruumis 17,47 ha pindalal. Taotletav uuringuruum asub Rapla maakonnas Rapla vallas Maidla külas riigiomandisse kuuluval katastriüksustel Vahastu metskond 62 (tunnus 24005:003:0735). Riigivara valitsejaks on Kliimaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise keskus. Katastriüksus on sihtotstarbelt 100% maatulundusmaa ja kasutusotstarbelt valdavalt metsamaa.

Geoloogiline uuring peab välja selgitama kaevandamisväärse maavara olemasolu uuringuruumis ja piiritlema selle leviku, tegema kindlaks maavaralasundi peamised lasumistingimused, sh kasuliku kihi ja katendi paksuse ning selle koostise, hüdrogeoloogilised ja keskkonnakaitselised ning samuti mäetehnilised tingimused. Arvestades piirkonna geoloogilise ehitusega, mille põhjal on kvaternaarisetete paksus eeldatavalt maksimaalselt 5 - 6 meetrit, määratakse uurimissügavuseks varuga kuni 7 m. Uuringuruumi on planeeritud kuni 30 puurauku või kaeveõõnt.

Verston OÜ taotleb geoloogilise uuringu luba kolmeks aastaks. Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond).

Geoloogilise uuringuloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=28328
Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

 

Toimetaja: LIIS LILLEMETS