20.05.23

Reinu lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja loa muutmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks 

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud AS-i TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Teemeistri tn 2, 10916) Reinu lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr Rapm-042 muutmise taotluse. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 08.05.2023 nr DM-124330-7 all.

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?represented_id=&proceeding_id=24708

Olemasolev Reinu lubjakivikarjäär paikneb Rapla maakonnas Rapla vallas Koigi külas eraomandis olevatel katastriüksustel Reinu (katastritunnus 66903:001:0103) ja Reinumetsa (katastritunnus 66903:001:0105). Olemasoleva Reinu lubjakivikarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala on 21,21 ha, millest mäeeraldis on 17,14 ha. Kaevandatav maavara on ehituskruus, madalamargiline lubjakivi ja täitelubjakivi. Keskmine tootmismaht aastas on 190 tuh m3. Keskkonnaluba kehtib kuni 18.04.2024. Keskkonnaloa muutmisega taotletakse Keskkonnaloa kehtivusaja pikendamist kuni 18.04.2044 ehk 20 aasta võrra. Keskmiseks tootmismahuks on taotluse kohaselt 90 tuh m3. Muus osas keskkonnaluba muuta ei soovita.

 

 

 
Toimetaja: LIIS LILLEMETS