29.11.23

Reinu lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja loa muutmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks 

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud AS-i TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Teemeistri tn 2, 10916) Reinu lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr Rapm-042 muutmise taotluse. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 08.05.2023 nr DM-124330-7 all.

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?represented_id=&proceeding_id=24708

Olemasolev Reinu lubjakivikarjäär paikneb Rapla maakonnas Rapla vallas Koigi külas eraomandis olevatel katastriüksustel Reinu (katastritunnus 66903:001:0103) ja Reinumetsa (katastritunnus 66903:001:0105). Olemasoleva Reinu lubjakivikarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala on 21,21 ha, millest mäeeraldis on 17,14 ha. Kaevandatav maavara on ehituskruus, madalamargiline lubjakivi ja täitelubjakivi. Keskmine tootmismaht aastas on 190 tuh m3. Keskkonnaluba kehtib kuni 18.04.2024. Keskkonnaloa muutmisega taotletakse Keskkonnaloa kehtivusaja pikendamist kuni 18.04.2044 ehk 20 aasta võrra. Keskmiseks tootmismahuks on taotluse kohaselt 90 tuh m3. Muus osas keskkonnaluba muuta ei soovita.

* * * *

Lubja lubjakivikarjääri keskkonaloa muutmise taotluse kohta

Keskkonnaamet  võttis  menetlusse  Osaühingu  Eesti  Killustik  (registrikood  10126848,  aadress Jõgeva  maakond,  Põltsamaa  vald,  Rõstla  küla,  Rõstla  paekivikarjäär,  48022)  Lubja lubjakivikarjääri  keskkonnaloa nr  Rapm-091  muutmise  taotluse. Nõuetele vastav taotlus on KOTKAS-es registreeritud 22.05.2023 nr DM-120635-10 all. 
Olemasolev  Lubja  lubjakivikarjäär  paikneb  Rapla  maakonnas  Rapla  vallas  Lipametsa  külas.
Lubja  maardlas  (registrikaardi  nr  586)  Osaühingu  Eesti  Killustik  eraomandis  olevatel  katastriüksustel Pigipõhja  (katastritunnus  65402:002:0106),  Lubjaaugu  (katastritunnus 65402:002:0156),  Metsatalu  (katastritunnus  65402:002:0053),    Sepapigi  (katastritunnus 65402:002:0109) ja Sepa (katastritunnus 65402:002:0108). Olemasoleva Lubja lubjakivikarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala on 29,63 ha, millest mäeeraldis on 12,58 ha. Kaevandatav maavara on madalamargiline ehituslubjakivi ja täitelubjakivi. Keskmine tootmismaht aastas on 110 tuh m3. Keskkonnaluba kehtib kuni 08.10.2045. Praeguseks on karjääris veetaset alandatud ligikaudu 12 m. Aktiivne tarbevaru on kinnitatud kuni 14 m ulatuses allpool alandatud veetaset.
 
Keskkonnaloa  muutmisega  taotletakse  veealuse  kaevandamise  sügavuse  vähendamist  kuni  7 meetrini, kuna on selgunud, et lubjakivi väljamine sügavamalt kui 6 m sügavuselt vee alt ei ole võimalik  ning  karjääri  lamamini  ammendamiseks  tuleks  täiendavalt  veetaset  alandada  8  m võrra, kuid seda ei pea eksperdid otstarbekaks. Sellega seoses soovitakse loobuda mäeeraldise lamamisse  jääva  varu  kaevandamisest.  Selle  võrra  soovitakse  laiendada  mäeeraldise  pindala 12,58 ha-lt 18,59 ha-le. Taotletav mäeeraldise laiendus jääb olemasolevast mäeeraldisest kirde suunda.  Mäeeraldise  teenindusmaa  pindala,  kaevandada  lubatud  maavara  kogumahtu  ega keskkonnaloa kehtivusaega muuta ei soovita.
 

* * * *

OÜ RAPLA METALL keskkonnaloa taotlusest

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud ettevõtte OÜ RAPLA METALL (registrikood 11973556; Tallinna mnt 7, Alu alevik, Rapla vald, Rapla maakond) esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1019561-2. OÜ RAPLA METALL taotleb keskkonnaluba metalltoodete ja -konstruktsioonide tootmisel ning lahustite kasutamisel tekkivate saasteainete paiksetest heiteallikatest välisõhku väljutamiseks. Ettevõtte OÜ RAPLA METALL tootmisterritooriumid asuvad aadressidel Tallinna mnt 7 (66904:005:0124, tootmismaa 100%, registriosa 3036137) ja Tallinna mnt 3 (66904:005:0090, tootmismaa 100%, registriosa 305037) Alu alevik, Rapla vald, Rapla maakond. OÜ RAPLA METALL põhitegevusala on keskkütteradiaatorite ja keskkütte-kuumaveekatelde tootmine (EMTAKi kood 25211), lisaks muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine (EMTAKi kood 25119), hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine (EMTAKi kood 28121) ning muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine (EMTAKi kood 25291). 
Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=25805&represented_id= 
 

* * * *

Valli uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse mentlusse võtmisest ja arvamuse avaldamisest

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn) Valli uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 25.08.2023 menetluse nr M-125642 all

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Valli külas riigile kuuluval kinnistul Velise metskond 2 (katastritunnus 65403:001:0510, registriosa nr 13149950), mille riigivara valitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 25,07 ha. Kavandatava  uuringu  eesmärk  on  välja selgitada  Valli uuringuruumi geoloogiline ehitus, seal levivate purdsetete kvaliteet,  kasuliku  kihi paksus, elle levik ja maht ning kaevandamistingimused. 

Tegemist on ehitus- ja täiteliiva ning ehitus- ja täitekruusa tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 25 uuringukaeveõõnt ja kuni 25 puurauku sügavusega kuni 10 m; muud  kavandatavad sihtotstarbelised tööd: terastikulise koostise määramine, filtratsiooniomaduste  määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/5, Nõmme linnaosa, Tallinn). Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat.
 
* * * *

Iira uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse mentlusse võtmisest ja arvamuse avaldamisest

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn) Iira uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 25.08.2023 menetluse nr M-125643. 
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Iira külas riigile kuuluvatel kinnistutel Tõnsometsa (katastritunnus 66902:001:0083, registriosa nr 3435537) ja Suurematsi (katastritunnus 66902:001:0084, registriosa nr 3433637), mille riigivara valitseja on Regionaal- ja  Põllumajandusministeerium  ja  volitatud  asutus  Maa-amet.  Taotletava  uuringuruumi teenindusala pindala on 59,25 ha. Kavandatava  uuringu  eesmärk  on  välja  selgitada  Iira  uuringuruumi  geoloogiline  ehitus,  seal levivate  purdsetete  kvaliteet,  kasuliku  kihi  paksus,  selle  levik  ja  maht  ning kaevandamistingimused. 
 
Tegemist on ehitus- ja täiteliiva tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 50 uuringukaeveõõnt  ja  kuni  50  puurauku  sügavusega  kuni  10  m;  muud  kavandatavad sihtotstarbelised  tööd:  terastikulise  koostise  määramine,  filtratsiooniomaduste  määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/5, Nõmme linnaosa, Tallinn). Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat.
 
* * * *

Hagudi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse mentlusse võtmisest ja arvamuse avaldamisest

 

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Osaühing Elektriväli (registrikood 10676075, aadress Tamme tn 9, Uusküla, Rapla vald, Rapla maakond) Hagudi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Hagudi külas, viiel eraomandisse (OÜ Elektriväli, juhatuse liige) kuuluval katastriüksusel: 66903:003:0023 Nõmme; 66903:003:0002 Jaagu-Jüri; 66903:003:0024 Nõmme; 66903:003:0021 Nõmme; 66903:003:0022 Nõmme. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 17,46 ha koosneb kolmest lahusosast pindaladega 11,96 ha, 2,30 ha ja 3,20 ha. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, mis on registreeritud 17.10.2023 nr M-126039 all

(https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=26605).

Elektriväli taotleb geoloogilise uuringu luba Hagudi IV uuringuruumis, Hagudi II kruusakarjääri teenindusmaaga pindalaliselt samades piirides (17,46 ha) ja sügavuti kuni 10 m praegusest maapinnast, et välja selgitada kogu ala terviklik geoloogiline ehitus. Tegemist on ehitus- ja täiteliiva ning ehitus- ja täitekruusa tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 25 kaevandit ja/või 25 puurauku sügavusega kuni 10 m. Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond). Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat. 

* * * *

Warmeston OÜ keskkonnaloa taotlusest

 

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Warmeston OÜ (registrikood 10945474, aadress Magasini tn 3-4, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) 13.11.2023 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/326526 muutmise taotluse nr T-KL/1020257-2, millega taotletakse luba vee erikasutuseks, jäätmete käitlemiseks ja saasteainete paiksetest heiteallikatest välisõhku väljutamiseks. Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=26568

Warmeston OÜ on puidugraanuleid tootev ettevõte. Purila graanulitehas töötab tavapäraselt terve aasta jooksul ööpäev läbi. Taotletakse uut tähtajatut keskkonnaluba, kus on uuendatud õhu osa. Vee ja jäätmete osas muudatusi ei ole. Ettevõtte tootmisterritooriumi aadress on Härgla tee 2a, Purila küla, Rapla vald, Rapla maakond (katastritunnus 66903:002:0204; sihtotstarve 100% tootmismaa).

 

 

Toimetaja: LIIS LILLEMETS