7.11.22


Vahastu liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaseltsi Roger Puit (registrikood 10106076,
aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Pärnu mnt 24b, 71020) Vahastu liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse. Vahastu liivakarjääri keskkonnaluba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Vahastu külas Vahastu liivamaardlas (registrikaardi nr 992) aktsiaseltsi Roger Puit omandisse kuuluval katastriüksusel Kõhi (katastritunnus 27701:005:0511). Taotletava Vahastu liivakarjääri mäeeraldise pindala on 5,88 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,96 ha. Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on teede- ja üldehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 10 tuh m3. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud KOTKAS-es 22.04.2022 nr DM-118921-10 all. Keskkonnaloa taotlus on leitav siit: https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?represented_id=&search=1&applicant=Roger%20Puit&proceeding_nr=&permit_nr=&register_date_start=&register_date_end=&document_id=76670

Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee


* * * * *

Osaühing Uniplast keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse osaühing Uniplast 01.08.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse. Taotluse menetluse alustamiseks vajalikud dokumendid on esitatud 26.09.2022 KOTKAS infosüsteemis. Ettevõte taotleb keskkonnaluba plastijäätmete ümber pakkimiseks ja ladustamiseks ja mille käitluskoht asub aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt 72e (katastritunnus 67001:009:0730). Keskkonnaluba taotletakse 10 aastaks. Keskkonnaloa taotlus on leitav siit: https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=20598&application_id=1013816 

Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee

* * * * *

Korteriühistu Uus tn 4, Purila küla, Rapla vald keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Rapla vald, Purila  küla, Uus tn 4 korteriühistu (registrikood 80431263, aadress Rapla maakond, Rapla vald, Purila küla, Uus tn 4) keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult heitvee Keila jõkke (Eesti Looduse Infosüsteemi kood VEE1096100) juhtimiseks Rapla maakonnas Rapla vallas Purila külas Uus tn 4 (katastritunnus 66903:002:1130) ja Uus tn 6 (katastritunnus 66903:002:0081) kinnistutelt. Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud KOTKAS-es 26.10.2022  T-KL/1014897-2. Keskkonnaloa taotlus on leitav siit: https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=21997&application_id=1015355 
Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee

 
Toimetaja: LIIS LILLEMETS