KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Sauna tn 8 detailplaneering, Rapla linn (2018)

Rapla linnas Sauna tn 8 kinnistu (katastritunnus 66901:001:0870) detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine olemasoleva 1954. aastal kasutusele võetud saunahoone (ehitisregistri kood 109016831) ümberehitamiseks korterelamuks.

Planeeringuala läheduses paikneb mitmeid ühiskondlikke hooneid, teenindusasutusi ja kaubandusettevõtteid – kohtumaja, muusikakool, Rapla haigla, Rapla Ühisgümnaasium, haldushoone, kirik, ehitamisel on riigigümnaasium ning kavandamisel hooldekodu. Taotletaval planeeringualal kehtib Rapla Vallavolikogu 25.06.2015 otsusega nr 24 kehtestatud Sauna tn 8 kinnistu detailplaneering, millega kaubandus-, teenindus- ja büroohoone sihtotstarbega maaüksus jagati kaheks elamumaa krundiks ja üheks jätkuvalt ärimaa sihtotstarbega kinnistuks ning määrati ehitusõigus. Detailplaneering on ellu viidud kruntide moodustamise osas, ehitusõigust pole rakendatud. Kehtiva detailplaneeringuga nähti ette olemasoleva saunahoone endiseaegsel kujul renoveerimine. Taotluse eesmärk on hoone ümber ehitada korterelamuks.

Rapla valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt on taotletava planeeringuala maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus on üldplaneeringu maakasutuse sihtotstarvet muutev. Muus osas on üldplaneeringu põhimõtteid võimalik järgida. Antud juhul on üldplaneeringu muutmiseks kinnistuomaniku õiguspärane erahuvi, mis seisneb omaniku põhiseaduslikus õiguses talle kuuluvat omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada (PS § 32). Maaüksuse suhtes puudub ülekaalukas avalik huvi praeguse sihtotstarbe säilitamiseks; pigem on avalikes huvides hoonele mõistliku kasutusfunktsiooni leidmine, mistõttu Rapla Vallavolikogu hinnangul on üldplaneeringu muutmiseks põhjendatud vajadus. Antud juhul ei ole ehitusõigust võimalik anda projekteerimistingimustega, kuna kavandatav tegevus on üldplaneeringut muutev.

Sauna tn 8 detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 25.01.2018 otsusega nr 11.

Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad on volikogu otsuse juurde lisatud.

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Rudolf & Co OÜ, detailplaneeringu koostaja on Valtu Projekt OÜ, planeeringu koostamise korraldaja on Rapla Vallavalitsus.

Detailplaneering võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 30.07.2018 korraldusega nr 339. Avalik väljapanek korraldati Rapla valla ametlikul veebilehel ja Rapla vallamaja fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn) 15.08.2018 kuni 15.09.2018. Avaliku väljapaneku jooksul ei laekunud detailplaneeringu kohta ühtegi arvamust ega ettepanekut.

05.09.2018 estitati detailplaneeringu heakskiidu taotlus riigihalduse ministrile. Riigihalduse minister saatis 12.10.2018 kirja, milles viidatakse menetlustoimingute rikkumisele detailplaneeringu koostamise käigus. Kirjaga heakskiitu ei anta, kuid otsesõnu ka ei keelduta heakskiidu andmisest. Kirjas tehakse ettepanek minna tagasi planeeringu vastuvõtmise eelsesse etappi ja võtta detailplaneering uuesti vastu volikogus.

Detailplaneeringuga tehakse kehtiva üldplaneeringuga sätestatud maaüksuse ärimaa juhtotstarbe muutmisettepanek osaliselt korterelamu maaks ning vähendatakse üldplaneeringuga sätestatud parkimiskohtade hulka, kuid detailplaneering on Rapla Vallavolikogu hinnangul üldplaneeringu põhilahendusega kooskõlas. Olemasoleva saunahoone ümberehitamisega kortermajaks viiakse ellu üldplaneeringuga sätestatud ruumilise arengu põhimõtteid: hoone kasutuselevõtt on suunatud hea elukeskkonna loomisele, olemasoleva hoonekehandi sisustamine uute funktsioonidega on vastutustundlik arhitektuuripärandi säilitamise aspektist, väikekaubanduse ja teenindusvõimaluste loomine aitab kujundada polüfunktsionaalset piirkonda nagu Rapla linna keskuse alale kohane.

Uue avaliku väljapaneku korraldamine ei ole Rapla Vallavolikogu hinnangul asjakohane, kuna
avalikustamine, koostöö ja kaasamine on läbi viidud kõiki menetlusreegleid järgides. Planeeringu aadressil ei ole laekunud mitte ühtegi arvamust ega ettepanekut. Uue avaliku väljapaneku korraldamisega pikeneks detailplaneeringu menetlusaeg vähemalt poole aasta võrra, mis toob vallale kaasa täiendavaid kohustusi ning rahalisi kulutusi. Menetlusega venitamine kahjustaks Rapla valla mainet ega võimaldaks Rapla linnas üldplaneeringu ja arengudokumentidega kooskõlas olevat tegevust ellu viia, samuti kahjustab otsuse edasilükkamine taotleja õiguspärast erahuvi. Menetlusega venitamine on vastuolus ka haldusmenetluse eesmärgipärasuse ja efektiivsuse põhimõtetega. Otsusega viivitamine on vastuolus avaliku huviga. Avalik huvi seisneb antud juhul kasutuseta hoonele mõistliku kasutusfunktsiooni leidmises ja arenguvõimaluste loomine Rapla linnas, mis on üks üldplaneeringu põhieesmärke.

Rapla Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 80 detailplaneering kehtestati.

 

PLANEERINGULAHENDUS seisuga 25.07.2018 (.pdf):

  Tiitelleht
I Menetlusdokumendid Volikogu 25.01.2018 otsus nr 11 (algatamine)
Lähteseisukohad koos lisadega
Keskkonnaameti kiri 24.01.2018
Algatamise kuulutus ("Raplamaa Sõnumid" 31.01.2018)
Vastuvõtmise korraldus
Vastuvõtmise kuulutus
Heakskiitmine
Kehtestamise otsus
Kehtestamise kuulutus
II Koostöö ja kooskõlastused Elektrilevi
Rapla Vesi
AS Utilitas Eesti
Telia
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond
Päästeamet
III Seletuskiri
IV Fotod
V Lisad Maa-ameti andmed
Geodeetiline alusplaan
Ehitisregistri väljavõte
Rapla valla üldplaneeringu väljavõte
Elektrilevi tehnilised tingimused
AS Rapla Vesi tingimused
Telia Eesti AS tehnilised tingimused
AS Eraküte tehnilised tingimused
Kaugküttetorustiku rekonstrueerimisprojekti väljavõte (Heat Consult töö nr 15-070)
VI Joonised Asukohaskeem
Tugiplaan
Põhijoonis (3 MB)
Tehnovõrgud
Illustratiivne joonis 1
Illustratiivne joonis 2

 

Detailplaneeringu kaust kogumahus (23 MB .pdf .zip .bdoc)

 

► Planeeringuga seotud dokumentatsioon valla dokumendihalduskeskkonnas