KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Rapla keskosa detailplaneering

Rapla linna keskosa detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 28.01.2016 otsusega nr 1. Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine Rapla linna keskosa arhitektuurivõistluse võidutöö alusel planeeringualale ruumilise terviklahenduse moodustamiseks. Planeering hõlmab ca 2,7 ha suurust maa-ala Rapla linna kesosas rajatava Rapla keskväljaku kandis kahel pool Tallinna maanteed. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on planeeringuala kruntideks jaotamine, kruntide hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine ja ehitiste ehituslike tingimuste
määramine. Lisaks on planeeringu koostamise eesmärgiks seada Rapla linna keskuse arhitektuurnõuded, määrata liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtted ning kujad.

Detailplaneering võeti vastu Rapla Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 9. Avalik väljapanek toimus 16.03.2017 kuni 29.03.2017 Rapla Vallavalitsuse fuajees ning valla veebilehel.

Rapla keskosa detailplaneering kehtestati Rapla Vallavalitsuse 12.06.2017 korraldusega nr 165 osaliselt. Detailplaneeringut ei kehtestatud Taara tn 6 praeguse kinnistu ja kavandatud krundi osas, muus osas detailplaneering kehtestati.

 

► Detailplaneerigu seletuskiri (1 MB .pdf)

► Detailplaneeringu põhijoonis (5,2 MB .pdf)

► Detailplaneeringu kaust kogumahus (27 MB .bdoc)

► Detailplaneeringu kaust kogumahus (27 MB .zip)

 

Detailplaneeringu lisad:

lähteseisukohad detailplaneeringu lähteseisukohad, KSH eelhinnang, Maanteeameti tingimused
teavitus maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid" algatamise teadaanne
avalikustamise teadaanne
laekunud ettepanekute ja kehtestamise teadaanne
kooskõlastused Muinsuskaitseamet
Päästeamet
Keskkonnaamet
koostöö Elektrilevi
Telia
heakskiit Rapla Maavalitsus