KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Mahlamäe tn 10, Rapla linn

Rapla KEKi hoone foto, foto autor Katrin KruusimägiRapla linnas Mahlamäe tn 10 kinnistul (katastritunnus 66901:001:0606) paikneb 1977. aastal valminud Rapla KEKi haldushoone (autor arhitekt Toomas Rein, insener Jaan Port, sisearhitekt Aulo Padar). Tegemist on Eesti modernismi ühe tippteosega. 2015. aastal tunnistati hoone riikliku kaitse all olevaks kinnismälestiseks.

► Rapla KEKi administratiivhoone kultuurimälestiste registris

"Raplamaa kaheksanurk" Mikk Mutso, Sirp 09.01.2015

► Valik artikleid Rapla KEKi kohta maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid"

"Eesti Arhitektide Liit tunnustas Okta Centrumit", "Raplamaa Sõnumid" 13.10.2021

Juuresolevatel drooniülesvõtetel on näha Rapla KEKi hoone ja maastikuarhitektuurne ansambel 15.02.2021 (fotode autor Katrin Kruusimägi). 

Mahlamäe10_droonifoto

Rapla vallale tegi 2019. aasta suvel detailplaneeringu algatamisettepaneku kinnistu omanik Stipend Investments OÜ. Detailplaneeringu eesmärk on Mahlamäe tn 10 maaüksuse jagamise tulemusena moodustatavale krundile jaekaubandushoone ehitusõiguse sätestamine. 

Detailplaneeringuga kavandatav järgib üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+" nimetatud linnade ja suuremate asulate sisestruktuuri tihendamise ning kompaktsuse säilitamise printsiipi. Jaekaubandushoone lisamine kortermajade piirkonda suurendab teenuste kättesaadavust.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt kuulub Mahlamäe tn 10 maaüksus Rapla linna tiheasustusalale ning jääb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning kaugküttepiirkonda. Planeeringuala olemasolev maakasutuse juhtotstarve on osaliselt kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa, osaliselt puhke- ja virgestusmaa. Üldplaneeringu kohaselt tuleb ärihoonete kavandamisel tagada nende sobivus olemasolevasse miljöösse ja keskkonda, samuti tuleb elukondlikke teenuseid pakkuvad ärimaad planeerida elamualade vahetusse lähedusse, võimaldamaks juurdepääsu ka kergliiklusele. Üldplaneeringu kohaselt on avaliku kasutusfunktsiooniga hoonete kavandamisel detailplaneeringu koostamine kohustuslik.

Algatamisettepanekuga koos esitatud planeeringulahendus järgib üldplaneeringut. Rapla Vallavalitsus algatas detailplaneeringu 22.07.2019 korraldusega nr 300

Detailplaneeringu algatamisele järgnes koostöö piirkonna maaomanike, puudutatud kogukonna, ametite ja asutustega. Algatamisjärgselt laekus üksjagu arvamusi, kommentaare ja ettepanekuid, milliseid on planeeringu koostamisel osaliselt arvesse võetud. Arvamuste põhjal põhjustab kõige enam küsimusi kehtiva üldplaneeringu lahendus, millega täiendava ärihoone püstitamine piirkonda on kavandatud.

Rapla Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 51 võeti detailplaneering vastu. Avalik väljapanek toimus valla ametlikul veebilehel (siinsamas) ja Rapla vallamaja I korruse fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn) 15. kuni 30. septembrini 2021. Avaliku väljapaneku jooksul laekus neljalt isikult arvamusi ja ettepanekuid. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 10. novembril 2021 algusega kell 15.00 Rapla Kultuurikeskuse Weinbergi saalis. Kokkuvõte kõigist planeeringu käigus laekunud ettepanekutest (sh avalikustamisel laekunud ettepanekutest) on allpoololevas tabelis. Kuna kõiki avalikustamise perioodil tehtud ettepanekuid arvesse võtta polnud võimalik, esitati detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. 21.03.2022 toimus Rapla riigimajas ärakuulamine, millel käsitletud teemade ulatuses detailplaneeringut korrigeeriti ja täiendati. 02.04.2022 esitati korrigeeritud detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. Heakskiit anti 18.04.2022. Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 80. Sõlmitud on detailplaneeringu elluviimise haldusleping.

► Ettepanekud ja nendega arvestamise viisid (seisuga 18.10.2021)

► Grossi pood ja vastus korteriühistu Mahlamäe 8 seisukohale (Kristjan Aller "Raplamaa Sõnumid" 11.09.2019)

► Detailplaneeringu vastuvõtmise eelnõu esitlus 26.08.2021 volikogu istungil (YouTube)

► Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu esitlus 10.11.2021 Rapla Kultuurikeskuses (24 MB .pptx)

► Ärakuulamise protokoll

 

DETAILPLANEERING seisuga 02.04.2022:

Menetlusdokumendid Algatamise korraldus 22.07.2019
Algatamise teade "Ametlikes Teadaannetes" 29.07.2019
Algatamise teade "Raplamaa Sõnumites" 31.07.2019
Vastuvõtmise otsus 26.08.2021
Vastuvõtmise teade "Raplamaa Sõnumites" 01.09.2021
Vastuvõtmise teade "Rapla Teatajas" 01.09.2021
Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu "Raplamaa Sõnumites" 13.10.2021
Rahandusministeeriumi heakskiit 18.04.2022
Kehtestamise otsus 24.11.2022
Kehtestamise teade "Ametlikes Teadaannetes" 28.11.2022
Kehtestamise teade "Raplamaa Sõnumites" 30.11.2022
Koostöödokumendid Piirkonna elanike kaasamine detailplaneeringu koostamisele 25.07.2019
Koostöö ametitega detailplaneeringu koostamisel
Ettepanekud ja nendega arvestamise viisid 11.02.2021
Koostöö võrguvaldajatega (koondtabel) 18.02.2021
Muinsuskaitseameti seisukoht 12.03.2021
Rahandusministeeriumi arvamus 16.03.2021
Kaitseministeeriumi kooskõlastus 17.03.2021
Päästeameti kooskõlastus 11.06.2021
Detailplaneeringu elluviimise haldusleping 24.11.2022
 Detailplaneeringu seletuskiri (2 MB .pdf) 02.04.2022
Joonised Tugiplaan 02.04.2022
Põhijoonis 02.04.2022
   
Illustratsioonid

pilt1

pilt2

pilt3

07.01.2021
Lisad Liikluskorralduse ekspertarvamus (eksperdid Dago Antov ja Reigo Ude, Inseneribüroo Stratum) 14.08.2021

Krundisisese liikluse simulatsioonid (Inseneribüroo Stratum)

(4 .mp4 faili kokkupakituna u 18 MB .zip) 

01.04.2022

pilt3

 

 

 

 

 

► Dokumendiregister