KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kuusiku tee 4a, Rapla linn (2020)

Rapla Vallavolikogu 22.02.2007 otsusega nr 19 kehtestati Rapla linna Kuusiku tee 4a kinnistu detailplaneering eesmärgiga sätestada äripindadega korterelamu ehitusõigus. Detailplaneeringut ei ole ellu viima asutud. 29.01.2020 esitas projekteerija taotluse detailplaneeringu osaliseks kehtetukstunnistamiseks ning projekteerimistingimustega planeeringu täpsustamiseks. Taotluse eesmärk on ühe suure äripindadega korterelamu asemel püstitada kaks väiksemat kortermaja, mis paremini sobituksid Kuusiku tee alguse linnaruumi ja miljööga ning vastaksid kaasaegsetele arusaamadele kvaliteetsest elukeskkonnast. Rahandus- ja Justiitsministeeriumi hinnangul on olemasoleva detailplaneeringu muutmiseks vajalik uue detailplaneeringu koostamine, mistõttu detailplaneeringu algatamine võetakse lähiajal volikogus arutlusele.

 

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on Kuusiku tee 4a maaüksuse olemasolevaks maakasutuseks märgitud pere- ja ridaelamumaa. Maaüksuse tegelik sihtotstarve on 100% elamumaa. Planeeritavat maakasutust pole üldplaneeringuga määratud. Planeeringuala kuulub Rapla linna tiheasustusalale ning jääb reoveekogumisalale ning kaugküttepiirkonda. Naabruses paiknevad äripindadega kortermaja (Kuusiku tee 4), kortermajad (Tallinna mnt 47 ja 48, Põllu tn 1), kogudusehoone (Põllu tn 6), büroohoone (Kuusiku tee 6), üksikelamud (Põllu tn 4, 8, 10 jt), kaubandushooned (Tallinna mnt 46a ja 50a) ning kaupluste parklad. Kuusiku tee 4a kuulub üldplaneeringu kohaselt linna keskuse maa segaehitusalale, kus on tihedalt põimunud elamute, ameti- ning valitsusasutuste, äri- ja büroohoonete, kultuuri- ja spordiasutuste ja muud maad. Alal on üldplaneeringu kohaselt võimalik arendada nimetatud funktsioone nii üksikult kui kombineerituna.

 

Üldplaneeringu kohaselt peavad rajatavad korterelamud asuma keskusest olevast teenindusest ja kaubandusest mõistliku jalgteekonna kaugusel. Parkimisvajadused tuleb lahendada krundi piires. Nimetatud tingimusi planeeringuga järgitakse.

 

Üldplaneeringu kohaselt on vajalik tagada vähemalt kaks parkimiskohta ühe korteri kohta. Arvestades korterite mõõdukat suurust ning hoone paiknemist linnakeskuses, kus teenused paiknevad jalgsikäigu kaugusel ning ühistransport on hõlpsasti kättesaadav, pole üldplaneeringuga sätestatud kahe parkimiskoha nõude rakendamine põhjendatud. Parkimiskohtade arvu määramisel lähtutakse linnatänavate standardist EVS 843:2016. Piirkond kuulub üldplaneeringu kohaselt linna keskuse maale, kus esmatähtsad on funktsionaalne tihedus ja ruumi mitmekesine kasutatavus. Standardikohase arvutuse järgi on vajalik parkimiskohtade arv ca 1 kohta korterile, mis võimaldab krunti kasutada lisaks autode parkimisele ka muudel otstarvetel, näiteks haljastuse rajamiseks või puhkealana.

 

Korterelamute kavandamisega Kuusiku tee 4a maaüksusele järgitakse valla üldplaneeringu põhilahendust. Olemasolevast sihtotstarbest erineva maakasutuse määramine ja standardikohase parkimiskohtade arvu rakendamine ei sisalda endas üldplaneeringu põhilahenduse muutmisettepanekut. Detailplaneering algatatakse üldplaneeringu tingimusi järgivana ja on suunatud üldplaneeringu elluviimisele.

 

Planeerimisseaduse seletuskirja kohaselt on üldplaneeringu muudatuse määratlemine kohaliku omavalitsuse pädevuses. Planeerimisseaduse lahtiseletaja ehk ajaveebi kohaselt ei tähenda iga kõrvale kaldumine üldplaneeringust üldplaneeringu põhilahenduse muutmist, vaid see on kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsus, mis peab lähtuma planeeringu terviklahendusest, muudatuse iseloomust, asukoha olulisusest ja muudest asjaoludest.

 

Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 26. Detailplaneering koostati koostöös piirkonna kinnistuomanike ja puudutatud kogukonnaga. Kavandatavate kortermajade eskiislahendusele korraldati 16.04. kuni 29.04.2020 arvamuskorje. Ühtegi arvamust ei laekunud. Informatsioon kortermajade kavandamise kohta avaldati Rapla valla infolehe „Rapla Teataja" 14.02.2020 numbris ning detailplaneeringu eskiis avaldati „Rapla Teataja" 12.06.2020 numbris, samuti valla ametlikul veebilehel. 24.08.2020 esitati detailplaneering arvamuse andmiseks piirkonna kinnistuomanikele. Ühtegi arvamust ega ettepanekut ei laekunud. Päästeamet kooskõlastas detailplaneeringu tuleohutuse osa 06.09.2020 kirjaga nr 7.2-3.4/8431-2. Valla infolehe „Rapla Teataja" 11.09.2020 numbris avaldati planeeringu lühitutvustus. Detailplaneering vastab õigusaktidele ja Rapla valla ruumilise arengu eesmärkidele.

 

Detailplaneering võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 14.09.2020 korraldusega nr 416. Avalik väljapanek toimus Rapla vallamaja fuajees ja valla ametlikul veebilehel 01.10. kuni 15.10.2020. Vastuvõtmise ja avalikustamise teade avaldati maakonnalehes „Raplamaa Sõnumid" 16.09.2020 ja valla infolehe „Rapla Teataja" 09.10.2020 numbris. Ühtegi arvamust ega ettepanekut avalikustamise perioodil ei laekunud. Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavalitsuse 19.10.2020 korraldusega nr 494.

 

DETAILPLANEERING seisuga 09.09.2020:

Menetlusdokumendid Algatamise otsus 30.04.2020
Algatamise teade Ametlikes Teadaannetes 04.05.2020
Algatamise teade "Raplamaa Sõnumites" 06.05.2020
Vastuvõtmise korraldus 14.09.2020
Vastuvõtmise teade "Raplamaa Sõnumites" 16.09.2020
Kehtestamise korraldus 19.10.2020
Kehtestamise teade Ametlikes Teadaannetes 21.10.2020
Kehtestamise teade "Raplamaa Sõnumites" 21.10.2020
Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised (7,4 MB .asice .pdf) 19.08.2020
  Seletuskiri 19.08.2020
Tugiplaan 19.08.2020
Põhijoonis 19.08.2020
Illustratsioonid 19.08.2020
   
   
Koostöödokumendid Elektrilevi 24.07.2020
Telia Eesti AS 27.07.2020
AS Rapla Vesi 28.07.2020
Utilitas Eesti AS 10.08.2020
Päästeamet 06.09.2020
Terviseamet 18.09.2020
   
Lisad Võrguvaldajate tehnilised tingimused  

 

 

► Kavandatavate hoonete eskiislahendus (AB Standup OÜ töö) (5,7 MB .pdf)

 

► Dokumendiregister