KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kiduussi, Kalevi küla

Kiduussi kinnistu (registriosa nr 3146937, katastritunnus 66904:005:0128, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) detailplaneering hõlmab 4,26 ha suurust maa-ala, mis asub Kalevi külas Alu-Rapla-Valtu tiheasustusala piires. Planeeritav ala piirneb lõunast 6690092 Sikeldi-Koigi teega ja idast 6690093 Alu-Koigi teega, läänest Kase kinnistuga ning põhjast Kodila jõega ja Olevi kinnistuga. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele toimub  6690092 Sikeldi-Koigi teelt.

Rapla valla üldplaneeringu alusel asub Kiduussi kinnistu maa-alal, mille maakasutuse juhtfunktsioon on parkmets (HP). Seega on käesolev  detailplaneering  Rapla valla üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu käigus jagati  detailplaneeringuga hõlmatud alal asuv kinnistu kolmeks elamumaa ja üheks maatulundusmaa kinnistuks. Detailplaneeringuga teostati elamumaa kruntidele  ehitusõiguse andmine ja arhitektuur-ehitislike tingimuste määramine, juurdepääsuteede lahendamine, normikohase parkimise ja liikluse organiseerimine, tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning vajalike haljastuslike, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine.

Rapla Vallavolikogu 18. aprilli 2019 otsusega nr 38 tunnistati Kiduussi detailplaneering kehtetuks Kiduussi maaüksuse (katastritunnus 66904:005:0153) osas. Muus osas jäi detailplaneering kehtima.

► Osalise kehtetuks tunnistamise materjalid

► Detailplaneeringu seletuskiri

► Detailplaneeringu põhijoonis