KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Hoolekandekeskuse detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 24 algatati hoolekandekeskuse detailplaneeringu koostamine Rapla valla Uuskülas Uus-Kalmistu maaüksusel (katastritunnus 66904:001:0313). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on tingimuste loomine erihoolekandeasutuse rajamiseks. Planeeringuga nähakse ette Uus-Kalmistu maaüksusest ühe osa eraldamine hoolekandeasutuse tarbeks ning ülejäänud osas üldplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks mõeldud haljasala ja parkmets, perspektiivne parkla ning Aranküla peakraavi ääres kulgev kergtee. Detailplaneering on valla üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse juhtotstarvet osaliselt muutev.

 

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rapla Vallavalitsus, erihoolekandeasutuse rajamisest huvitatud isik on AS Hoolekandeteenused, planeerija on AS Kobras. Planeeringulahendus on koostatud koostöös võrguvaldajate ja piirkonna kinnistuomanikega ning kooskõlastatud Päästeameti, Keskkonnaameti, Muinsuskaitseameti, Terviseameti, Põllumajandusameti ning Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnaga. Detailplaneering vastab Rapla valla ruumilise arengu eesmärkidele.

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 15.08.2018 kuni 15.09.2018 Rapla vallamaja fuajees ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku perioodil laekusid Terviseametilt järgmised ettepanekud planeeringulahenduse täiendamiseks:

1) liiklusest lähtuvad müratasemed ei tohi planeeritava hoolekandekeskuse maa-alal ületada II
kategooria liiklusmüra sihtväärtust;

2) tehnoseadmete müratasemed ei tohi hoolekandekeskuse maa-alal ületada keskkonnaministri
16.02.2016 a. määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise,
määramise ja hindamise meetodid" lisas 1 II kategooria alale kehtestatud tööstusmüra sihtväärtust;

3) siseruumide müratasemed ei tohi ületada sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr 42 „Müra
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" kehtestatud normtasemeid; vajadusel rakendada müravastaseid meetmeid lähtudes muuhulgas EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.";

4) enne detailplaneeringu elluviimist tuleb detailplaneeringu alal läbi viia radoonitasemete mõõdistus; siseruumides tuleb tagada radooniohutu keskkond vastavalt EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes" toodule.

Ettepanekuid on täies ulatuses võimalik arvestada. Ettepanekute alusel täiendati detailplaneeringu seletuskirja.

Muid ettepanekuid ja arvamusi ei laekunud. Detailplaneering esitati planeerimisseaduse § 138 lg 1 alusel Rapla Vallavalitsuse 22.09.2018 kirjaga nr 6-2/12-10 regionaalhalduse ministrile heakskiitmiseks. Rahandusministeeriumilt laekus 18.11.2018 kirjaga nr 14-11/7254-2 ettepanek võtta detailplaneering vastu volikogu otsusega ning korrata avalikku väljapanekut. Kirjaga heakskiitu ei anta, kuid otsesõnu ka ei keelduta heakskiidu andmisest. Kirjast nähtub, et Rahandusministeerium tõlgendab Hoolekandeteenuste detailplaneeringut üldplaneeringu põhilahendust muutvana. Nii volikogu poolt tehtud algatamise otsuses kui detailplaneeringu lähteseisukohtades on detailplaneering hinnatud üldplaneeringu põhilahendust järgivaks. Ligikaudu ühel viiendikul planeeringualast muudetakse üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse juhtotstarvet, kuid muudatus ei ole Rapla Vallavolikogu hinnangul sedavõrd ulatuslik, mis tingiks olukorra käsitlemist üldplaneeringu põhilahenduse muutmisena. Planeerimisseaduse seletuskirja kohaselt on üldplaneeringu muudatuse määratlemine planeeringu koostamise korraldaja hinnata.

Planeerimisseaduse § 142 lõike 2 kohaselt menetletakse üldplaneeringu menetlusreeglite järgi
üldplaneeringu põhilahendust muutvaid detailplaneeringuid, kuid planeerimisseadusest ei tulene, et see nõue laieneb ka üldplaneeringu põhilahendusega kooskõlas olevatele detailplaneeringutele. 
Uue avaliku väljapaneku korraldamine ei ole Rapla Vallavolikogu hinnangul asjakohane, kuna avalikustamine, koostöö ja kaasamine on läbi viidud kõiki menetlusreegleid järgides. Planeeringuga seoses ei ole ilmnenud ühtegi erimeelsust, kõiki laekunud ettepanekuid ja täiendusi on olnud võimalik arvestada. Uue avaliku väljapaneku korraldamisega pikeneks detailplaneeringu menetlusaeg vähemalt poole aasta võrra, mis toob vallale kaasa täiendavaid kohustusi ning rahalisi kulutusi. Menetlusega venitamine kahjustab Rapla valla mainet ega võimalda Rapla vallas üldplaneeringu ja arengudokumentidega kooskõlas olevat tegevust ellu viia, samuti kahjustab otsuse edasilükkamine taotleja õiguspärast ootust detailplaneeringu elluviimise osas. Erihoolekandeasutuse rajamise suhtes on ka avalik huvi, kuna vallakodanikegi hulgas leidub teenusevajajaid, samuti saab Alu teele rajatav valla hooldekeskus pakkuda teenuseid erihoolekandeasutusele, mis võimaldab läbi tõhusa koostoime parandada sotsiaalteenuste kvaliteeti Rapla vallas. Menetlusega venitamine
oleks vastuolus haldusmenetluse seaduse § 5 lõikes 2 nimetatud eesmärgipärasuse ja efektiivsuse põhimõtetega ega võimaldaks luua arenguvõimalusi Rapla vallas, mis on üks üldplaneeringu põhieesmärke.

Rapla Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 91 detailplaneering kehtestati.

 

 

Kehtestatud detailplaneering:

Menetlusdokumendid algatamise otsus
detailplaneeringu lähteseisukohad
algatamise kuulutus
vastuvõtmise korraldus
vastuvõtmise kuulutus
Terviseameti ettepanekud
Rahandusministeeriumi 18.11.2018 kiri nr 14-11/7254-2
kehtestamise otsus
Koostöö Rapla Maavalitsuse kooskõlastus algatamisel
Keskkonnaameti lähteseisukohad
Rapla Vesi AS
Elektrilevi OÜ
Telia Eesti AS
Kooskõlastused Keskkonnaamet
Päästeamet
Rahandusministeerium
Muinsuskaitseamet
Põllumajandusamet
Terviseamet (loetud kooskõlastatuks PlanS § 133 lg 2 alusel)
Planeeringulahendus (110 MB .zip) Seletuskiri (1 MB .pdf)
Asendiplaan (3 MB .pdf)
Funktsionaalsed seosed (17 MB .pdf)
Olemasolev olukord (1 MB .pdf)
Põhijoonis (1,2 MB .pdf)
Tehnovõrkude joonis (1,2 MB .pdf)
Planeeringu joonised (1,8 MB .dwg)
Planeeringulahenduse illustratsioon (2 MB .jpg)
Planeeringulahenduse illustratsioon (2 MB .jpg)
Lisad Planeeringu lisad (16 MB .pdf)

 

 

 Detailplaneeringuga seotud dokumendid valla dokumendiregistris