21.06.24

Avalike ürituste korraldamine Rapla vallas

Ürituse korraldajale

Avalik üritus

 • Avalik üritus on avalikus kohas vabas õhus toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.
 • Avalikku üritust võib korraldada täisealine teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus

Üritused on jaotatud kaheks – kuni 1000 inimest ja üle 1000 inimese. Vastavalt eeldatavale osalejate arvule tuleb avaliku ürituse loa taotlus esitada vallale kas 14 või 30 päeva enne ürituse toimumist. Taotluses välja toodud info põhjal selgub ürituse turvarisk. Kõrgendatud turvariskiga üritused kooskõlastab vallavalitsus päästeametiga ja politseiga.

 

Avalik koosolek

 • Inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib korrakaitseseadus.
 • Koosoleku korraldamisest peab teavitama kohalikku prefektuuri
 • Vaata lisaks: Avaliku koosoleku registreerimine

 

Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine

Rapla valla haldusterritooriumil toimuva avaliku ürituse toimumiseks on vaja vallavalitsuse luba

 • Avaliku ürituse korraldamise taotluse näidisvorm on leitav SIIT

Taotlus ja vajalikud dokumendid palume saata digiallkirjastatult aadressile rapla@rapla.ee

 

Taotluse esitamise tähtajad:

- hiljemalt 14 päeva enne ürituse toimumist, kui:

 • üritus kestab vähem kui ööpäev
 • üritusel osalejate eeldatav arv on vähem kui 1000 külastajat

- hiljemalt 30 päeva enne ürituse toimumist, kui:

 • üritus kestab kaks või enam päeva
 • üritusel osalejate eeldatav arv on 1000 või enam

 

Nõutavad lisadokumendid

 • Liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem (kui liiklus on vaja ümber korraldada)
 • Turvalisuse tagamise (vajadusel meditsiinilise teenindamise) plaan
 • Territooriumi valdaja kooskõlastus kui üritus ei toimu munitsipaalomandis oleval maaüksusel
 • Piirkondliku politsei asutuse kooskõlastus (vajadusel)
 • Lääne päästekeskuse kooskõlastus (vajadusel)
 • Vastava kaitseala valitseja kooskõlastus (vajadusel)
 • Muud dokumendid (vajadusel)

 

koostöömudel graafiliselt

 

Abiks ürituse korraldajale:

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI